Dispenzarizácia pacienta

Poistencov zaraďujeme na dispenzarizáciu na základe návrhu nášho zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň vedieme zoznam takýchto poistencov.

Aktualizované: 22. 02. 2013

Návrh na dispenzarizáciu vyhotovuje lekár špecialista podľa metodického pokynu Úradu pre dohľad vyplnením prílohy č.3. Do návrhu je potrebné uviesť aj dĺžku dispenzarizácie.

Pre dispenzarizáciu platí metodické usmernenie 7/2006, ktoré obsahuje dávku 799N.

Zoznam chorôb podliehajúcich dispenzarizácii a pravidlá dispenzárnej starostlivosti nájdete v tomto dokumente.

O zaradení poistenca na dispenzarizáciu informujeme formou potvrdenia lekára aj poistenca. Vzor potvrdenia nájdete tu.