Dispenzarizácia pacienta

Poistencov zaraďujeme na dispenzarizáciu na základe návrhu nášho zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň vedieme zoznam takýchto poistencov.

Aktualizované: 26. 09. 2014

Návrh na dispenzarizáciu vyhotovuje lekár špecialista podľa metodického pokynu Úradu pre dohľad č. 8/1/2005 vyplnením prílohy č.3. Do návrhu je potrebné uviesť aj dĺžku dispenzarizácie. 

O zaradení poistenca na dispenzarizáciu informujeme formou potvrdenia lekára aj poistenca. Vzor potvrdenia nájdete tu .

Pre spracovanie a vykazovanie zoznamu poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti platí metodické usmernenie Úradu pre dohľad č. 9/8/2006. Príloha č. 5 obsahuje dátové rozhranie dávky 799N.

Zoznam chorôb podliehajúcich dispenzarizácii a pravidlá dispenzárnej starostlivosti nájdete v tomto dokumente.