[MDL::a401-article_cat_view] This service is currently not available. We're trying to fix this problem at the moment and apologize for any inconvenience.
Aktuality 118 odpovedí na otázky

Poistenec 207 odpovedí na otázky

Lekár 76 odpovedí na otázky

Platiteľ 64 odpovedí na otázky

Najčastejšie otázky 316 odpovedí na otázky

O nás 136 odpovedí na otázky
Testy 1 odpoveď na otázku

Cez víkend bude Elektronická pobočka nedostupná

 

Čítať celú odpoveď
Zaplatiť svoj dlh voči zdravotnej poisťovni sa bude dať aj u lekára

Začiatkom októbra sme spustili službu Bezpečné lieky online. Už ju využívajú prvé nemocnice, lekárne aj ambulancie.  Doslova každý deň pribúdajú ďalšie.

Čítať celú odpoveď
Sme nemocnica. Aj my musíme vyberať dlhy od pacientov?

Nie, nemocnice nemajú aktuálne v dodatkoch k zmluvám zakotvené splnomocnenie, na základe ktorého by mohli vyberať dlh. Je však predpoklad, že po čase sa skúsime s nemocnicami na tomto dohodnúť a zakotviť to aj v zmluve. Zatiaľ však nemocnice dlhy nevyberajú, hoci by aj mali túto funkcionalitu na testovanie, príp. v ostrej prevádzke.

Čítať celú odpoveď
Bežne sa stáva, že lieky prídu do lekárne vybrať rodinní príslušníci pacienta. Môžu za neho podpísať súhlas so spracovaním osobn

Nie. Súhlas môže podpísať iba osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Nikto iný, aj keby ste overili jeho totožnosť. Ak napríklad príde za matku vybrať lieky do lekárne jej dcéra, nemá nárok vedieť viac, ako to, čo je zverejnené na webe Dôvery, pretože to sú verejne známe informácie. A preto ani nemôže uhradiť jej dlh.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť, ak pacient-dlžník odmietol súhlas podpísať?

Nevystavíte mu Informáciu pre dlžníka a ak ste súhlas už vytlačili, vyznačíte na ňom nesúhlas pacienta, podpíšete ho a dodáte nám ho v rámci zúčtovania. Neprevzatú Informáciu pre dlžníka náležite zlikvidujete.

Čítať celú odpoveď
Mám v lekárni overovať totožnosť pacienta – dlžníka?

Na overovaní totožnosti pacienta v lekárni sa nič nemení. Osoba oprávnená vydávať lieky je naďalej povinná overiť totožnosť osoby iba v prípade, ak vydáva humánny liek s obsahom omamnej a psychotropnej látky II. skupiny (§ 120 ods. 9 Zákona o lieku).

Čítať celú odpoveď
Na čo je súhlas so spracovaním osobných údajov?

Informácia o aktuálnej  dlžnej sume po lehote splatnosti nie je verejná informácia a lekárnik/lekár nemá bez písomného súhlasu dotknutého pacienta-dlžníka právo ju poznať. Lekárnik/lekár nemá právo bez písomného súhlasu dotknutého pacienta-dlžníka spracúvať jeho osobné údaje na účely úhrady dlhu a poskytovať ich Dôvere. Vyplýva to z platnej legislatívy.

Čítať celú odpoveď
V ambulancii pacient odmietne riešiť dlh, lekár vyznačí na recepte „hradí pacient“, ale v lekárni si rozmyslí a dlh uhradí. Je

Lekár by nemal v takýchto prípadoch označovať na recept „hradí pacient“, práve preto, že v čase výdaja lieku to už nemusí byť pravda.

Čítať celú odpoveď
Na základe čoho vlastne môžem ako lekár/lekárnik vyberať v mene Dôvery dlhy od ich pacientov?

Na základe splnomocnenia, ktoré sme zapracovali do dodatkov platných od 1.10.2014.

Čítať celú odpoveď
Vypadol mi internet a neviem si overiť pacienta. Ako sa budete stavať k takto vydaným liekom? Neuhradíte mi ho, aj keď som si

Výpadok na vašej strane, žiaľ, nie je dôvod na neuhradenie inej ako neodkladnej starostlivosti dlžníkovi. Naopak, v prípade výpadku na strane Dôvery pacienta nepovažujeme za dlžníka (nechceme poškodiť poskytovateľa). 

Čítať celú odpoveď
Do lekárne príde pacient - dlžník vybrať si liek, ktorý lekárnik považuje za akútny. Ošetrujúci lekár ho tak však na recepte n

Postupujte tak ako doteraz. Aj v súčasnosti je takáto situácia riešiteľná podľa platnej legislatívy (paragraf 120 Zákona o liekoch 362/2011) možnosťou lekárnika vydať tzv. dôležitý liek. Ten však legislatíva nepovažuje za neodkladnú starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť s peniazmi, ktoré vyberiem od dlžníkov? Mám ich poslať Dôvere?

Peniaze nie je potrebné zasielať Dôvere. My si ich s vami zúčtujeme automaticky pri najbližšom zúčtovaní.

Čítať celú odpoveď
Potrebujem na prijatie úhrady dlhu registračnú pokladnicu?

Podľa súčasne platnej legislatívy nie.

Čítať celú odpoveď
Budete ma sankcionovať, ak odmietnem prijať platbu pacienta - dlžníka?

Nie, nemáme záujem sankcionovať  poskytovateľov. Vybratie dlhu v ambulancii je možnosť, nie povinnosť.

Čítať celú odpoveď
Na základe čoho vlastne môžem ako lekár/lekárnik vyberať v mene Dôvery dlhy od ich pacientov?

Na základe splnomocnenia, ktoré sme zapracovali do dodatkov platných od 1.10.2014.

Čítať celú odpoveď
Na čo je súhlas so spracovaním osobných údajov?

Po prvé, informácia o aktuálnej  dlžnej sume po lehote splatnosti nie je verejná informácia a lekárnik/lekár nemá bez písomného súhlasu dotknutého pacienta-dlžníka právo ju poznať. Po druhé, lekárnik/lekár nemá právo bez písomného súhlasu dotknutého pacienta-dlžníka spracúvať jeho osobné údaje na účely úhrady dlhu a poskytovať ich Dôvere. Vyplýva to z platnej legislatívy.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť, ak pacient-dlžník odmietol súhlas podpísať?

Nevystavíte mu Informáciu pre dlžníka a ak ste súhlas už vytlačili, vyznačíte na ňom nesúhlas pacienta, podpíšete ho a dodáte nám ho v rámci zúčtovania. Neprevzatú Informáciu pre dlžníka náležite zlikvidujete.

Čítať celú odpoveď
Musím z inkasovaného dlžného poistného a z paušálnej náhrady, ktorú mi zaplatí Dôvera, platiť DPH?

Kontaktujte svoju účtovníčku, ktorá by vám mala povedať, ako správne zaúčtovať tieto príjmy. Z pohľadu Dôvery ide pri paušálnej náhrade o finančné plnenie, nie o tovary alebo služby, takže je to cena konečná.

Čítať celú odpoveď
Prečo mám ako lekár riešiť, či je pacient dlžník? Mňa to nezaujíma, ja som lekár.

Pretože dlžníci nemajú zo zákona nárok na úhradu inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti a podľa zákonov (§ 9 zákona c. 580/2004) aj všeobecných zmluvných podmienok (bod 4.1)  je povinnosťou lekára overiť, či je pacient dlžník.

Čítať celú odpoveď
Nahradí služba BL online revíznu kontrolu receptov? Čo všetko zistím vďaka BL online, čo mi pomôže pri zúčtovaní?

Nie je možné, aby BL online v tejto chvíli nahradili revíznu kontrolu, pretože pri nej často ručne kontrolujeme recepty, ktoré nám zasielajú lekárne. BL online je však pre vás pomôckou, pretože hneď pri výdaji lieku si viete overiť niektoré údaje, ktoré bývajú dôvodom na nepreplatenie receptov – napríklad či je pacient poistencom Dôvery alebo či liek predpísal zmluvný lekár Dôvery. Navyše, teraz si budete môcť v reálnom čase overiť aj pacientov – dlžníkov.

Čítať celú odpoveď
Aké dáta budem posielať na dispenzačnom zázname do poisťovne?

Žiadne iné ako doteraz pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti. Rozsah zasielaných dát neprekračuje dátové rozhranie Úradu pre dohľad. V podstate sa stane len to, že dáta, ktoré ste nám zasielali aj tak, zašlete skôr, aby ich mohli vidieť lekári pacientov.

Čítať celú odpoveď
Môže lekáreň zmeniť dispenzačný záznam pri fakturácii?

Áno, v oprávnených prípadoch, ak sa chyby zistia až pri samotnej fakturácii. Mali by ste stornovať pôvodný a zaslať správny dispenzačný záznam.

Čítať celú odpoveď
Môže lekáreň zmeniť dispenzačný záznam, ak zistí, že v ňom bola chyba?

Ak po odoslaní dispenzačného záznamu dôjde k zmene odoslaných údajov, je možné a dokonca potrebné pôvodný dispenzačný záznam stornovať a odoslať nový dispenzačný záznam.  Pri dodržaní tohto postupu by vykázaná starostlivosť mala byť v úplnej zhode s posledným platným dispenzačným záznamom. 

Čítať celú odpoveď
Aká bude platnosť receptov s čiarovým kódom?

Platnosť receptov je stanovená legislatívou a na tom sa nič nemení. Dostupnosť preskripčných záznamov v softvéri lekárnikov nastavíme citlivo tak, aby nevznikali praktické problémy pri vydávaní liekov.

Čítať celú odpoveď
Je možné upraviť údaje z preskripčného záznamu?

Áno, lekárnik môže upravovať  údaje zo  získaného preskripčného záznamu, v niekoľkých prípadoch sa editácia priamo očakáva, napr. v súvislosti s generickou preskripciou. Preskripčný záznam však lekárnik needituje, údaje z neho zmení v dispenzačnom zázname, ktorý vytvára pri výdaji lieku. V prípade problému je potrebné obrátiť sa na dodávateľa lekárenského softvéru.

Čítať celú odpoveď
Akú čítačku treba na zosnímanie čiarového kódu?

Je to jednoduchý jednorozmerný čiarový kód, ktorý prečíta čítačka, ktorá sa bežne používa na načítanie kódov na liekových krabičkách.

Čítať celú odpoveď
Ak budem mať službu BL online, znamená to, že Dôvera bude mať prístup do môjho počítača a mojich dát?

V žiadnom prípade, na to nemá nárok a to sa ani nestane, pretože Váš počítač je v zabezpečenej sieti. Čo sa týka dát o vydaných liekoch, systém Dôvery dostáva z vášho softvéru len tie údaje, ktoré Dôvere už teraz zasielate v rámci zúčtovania, nič navyše. 

Čítať celú odpoveď
Som lekárnik a neviem čítačkou prečítať čiarový kód. Čo mám robiť? Ako si načítam preskripčný záznam?

Ak je čiarový kód vytlačený, ale nedá sa prečítať čítačkou, opíšte zvýraznené číslice pod čiarovým kódom. Automaticky sa vám tak natiahne preskripčný záznam do softvéru.

Čítať celú odpoveď
Ak lekáreň, ktorá s nami podpísala zmluvu , prijala RP s čiarovým kódom, na RP sú 2 balenia nejakého lieku, nakoľko má lekáreň

Výpis sa správa ako nový recept, teda obsahuje nový čiarový kód.

Čítať celú odpoveď
Čo ak službu nebudem využívať? Môžem lieky vydávať aj po starom?

Áno, môžete vydávať po starom lieky na recepte s čiarovým kódom aj bez neho. Nič sa pre vás nezmení. Akurát nebudete mať prístup k viacerým užitočným funkcionalitám a výhodám služby Bezpečné lieky.

Čítať celú odpoveď
Ako sa zmení práca lekárnikov?

V lekárňach nebude potrebné manuálne nahrávanie údajov z receptu do lekárnického softvéru, pretože tieto údaje sa načítajú automaticky po  zosnímaní čiarového kódu na recepte čítačkou alebo napísaní číslice pod čiarovým kódom do softvéru.

Čítať celú odpoveď
Som lekárnik, nemám službu BL online, ale prišiel mi pacient s receptom a na ňom je čiarový kód. Čo mám urobiť?

 Najlepšie by bolo, ak by ste službu mali aj vy. Pokiaľ to nie je možné, spracujte recept tak ako doteraz, teda čiarový kód si nevšímajte. Ak ste s Dôverou podpísali dodatok k zmluve od 1.10.2014, údaje z dispenzačného záznamu nám zašlite čo najskôr po výdaji lieku.

Čítať celú odpoveď
Ja už modul interakcií aj výhodných liekov mám vo svojom softvéri. Prečo by som mal zrazu používať ten váš?

Pretože služba BL online vám sprístupní všetky predpísané a vybrané lieky pacienta, nielen tie, ktoré ste predpísali vy, resp. vaši kolegovia, ak napríklad pracujete u jedného zamestnávateľa a zdieľate rovnaký informačný systém.

Čítať celú odpoveď
Mám ihličkovú tlačiareň. Bude sa mi dať vytlačiť recept s čiarovým kódom?

 S veľkou pravdepodobnosťou nie. Ale lekárni pomôže aj to, že pod nečitateľným kódom bude číslo, ktoré identifikuje váš preskripčný záznam.

Čítať celú odpoveď
Ako sa zmení práca lekárov?

Lekárom nemá jeho nasadením pribudnúť žiadna ďalšia práca, zmena zaužívaných postupov ani klikanie v softvéri. Naopak, jeho práca sa zrýchli. Lekár uvidí všetky relevantné informácie v jednom informačnom systéme, ktorý dlhodobo používa.

Čítať celú odpoveď
Ako mám vypísať recept, ak som lekár, mám vašu službu, ale nefunguje mi tlačiareň?

Napíšte rukou jeden liek na jeden recept a dopíšte na recept kód, ktorý sa vám zobrazí vo vašom softvéri.

Čítať celú odpoveď
Som lekár, mám vašu službu. Uvidím aj predpísané, no ešte nevybrané lieky môjho pacienta?

Je technicky možné, aby ste si vedeli vo svojom softvéri jednoducho vyhľadať aj predpísané, ale ešte nevydané lieky pacienta. Je to ale na každom dodávateľovi softvéru, či túto funkcionalitu zapracuje.

Čítať celú odpoveď
Akým spôsobom budú údaje o predpísaných a vydaných liekoch zo softvéru lekára/lekárnika odchádzať?

Softvér lekára odošle preskripčný záznam ihneď po predpise lieku v ambulancii na zabezpečené úložisko. Údaje nebudú odchádzať dávkovo, ale jednotlivo on-line po predpise receptu zašifrované prostredníctvom webových služieb.

Čítať celú odpoveď
Ak budú lekári/lekárnici vaše elektronické služby využívať, čo im za to zaplatíte? Zvýšite im platby?

Tí PZS, ktorí budú službu využívať a podpísali dodatok k zmluve o poskytovaní ZS k 1.10.2014, majú možnosť získať dodatkovú kapitáciu/vyššiu cenu bodu.

Čítať celú odpoveď
Nechcem zasielať preskripčné/dispenzačné záznamy, ale mám záujem o iné funkcionality služby (napr. overenia v aktuálnych regist

Nedá sa to, nie je to technicky možné. Ak nezasielate preskripčné či dispenzačné záznamy, nemôžete využívať ani ostatné funkcionality služby Bezpečné lieky online (napr. overovanie dát o poistencoch a PZS v aktuálnych registroch Dôvery, lieky a liekové interakcie pacienta).
Samozrejme, stále máte možnosť využívať služby Elektronickej pobočky, kde sú dostupné Bezpečné lieky, overenie pacientov a ďalšie užitočné funkcionality.

Čítať celú odpoveď
Ako sa Dôvera postaví k tým, ktorí dispenzačné záznamy zasielať nebudú?

Finančný postih ako sankciu Dôvera nebude dávať.

Čítať celú odpoveď
Nechcem podpísať dodatok kvôli službe BL online.

Je to samozrejme vaše rozhodnutie. Dovolíme si vás však informovať, že v takom prípade prichádzate o:

Čítať celú odpoveď
Čo keď dodatok podpíšem, ale službu využívať nechcem? Alebo si to časom rozmyslím? Ako sa to dá stornovať?

Kontaktujte nás kvôli vypovedaniu dodatku k zmluve o poskytovaní ZS v časti týkajúcej sa zasielania preskripčných a dispenzačných záznamov.

Čítať celú odpoveď
Aké povinnosti mi vyplývajú z toho, že budem mať službu vo svojom počítači?

Hlavnou zodpovednosťou zostáva dodržiavanie platnej legislatívy pri poskytovaní zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, dodržiavanie platných zmlúv s Dôverou a dodávateľom softvéru a maximálna ochrana citlivých a osobných dát pacientov, ktoré vo svojom softvéri máte a s ktorými pracujete.

Čítať celú odpoveď
Musím službu využívať, resp. musím zasielať preskripčné a dispenzačné záznamy, ak nemám záujem?

Využívanie služby, resp. zasielanie preskripčných a dispenzačných záznamov je výsledkom dohody medzi Dôverou a poskytovateľom. Nebudeme sankcionovať lekárov ani lekárnikov, ak nebudú chcieť službu využívať.

Čítať celú odpoveď
Bežali sme s vami v Košiciach

Viac ako 10-tisíc bežcov, korčuliarov a hendikepovaných športovcov sa postavilo počas prvej októbrovej nedele na štart najstaršieho európskeho maratónu v Košiciach a Dôvera bola pri tom. Bolo to už štvrté veľké bežecké podujatie, ktoré sme podporili v tomto roku pre vás a vaše zdravie. A určite nebolo posledné.

Čítať celú odpoveď
Čo treba vedieť o ebole

Strašiak ebola sa po prvý raz dostal až do Európy. Rozhodujúce je v kritických chvíľach nepanikáriť, byť informovaní a pripravení. Preto vám prinášame základné informácie o víruse a o tom, ako postupovať pri podozrení na ochorenie.

Čítať celú odpoveď
Meníme nemocnice na krajšie a príjemnejšie

Aj keď nemocnica len ťažko môže byť pre pacientov prostredím, kde sa cítia dobre, robíme všetko pre to, aby sme im pobyt čo najviac spríjemnili. Tak deťom, ako aj dospelým.

Čítať celú odpoveď
S liekmi vám pomôžeme

Vedeli ste, že ročne predpíšu našim poistencom až 15 miliónov liekov? Každý jeden lekársky recept evidujeme v informačnom systéme. A vieme vám povedať, či je vaša liečba bezpečná, alebo či ste mohli ušetriť na doplatkoch.

Čítať celú odpoveď
Dlžníkov opäť upozorňujeme na ich povinnosti

V priemere dlhuje na poistnom každý dlžník Dôvery sumu 1 100 eur. Spolu dosiahli ich nezaplatené odvody na verejnom zdravotnom poistení takmer 80 miliónov eur. 

Čítať celú odpoveď
Počítačový Oskar putuje k nám, získala ho mobilná aplikácia Dôvera

Mobilná aplikácia Dôvera získala prestížne ocenenie od odbornej poroty IT GALA 2014. Na štrnástom ročníku udeľovania cien produktom v oblasti informačných technológií získala cenu IT PROJEKT roka 2014

Čítať celú odpoveď
Môj dodávateľ softvéru s vami zmluvu nepodpísal, ale ja chcem službu využívať. Čo mám robiť?

Požiadajte svojho dodávateľa softvéru, aby nás skontaktoval. Poskytneme mu potrebnú súčinnosť na to, aby aj váš softvér túto službu obsahoval.

Čítať celú odpoveď
Čo máme robiť, keď si softvér vyvíjame interne a chceme mať službu tiež?

Poskytneme vám potrebnú podporu, prosím, kontaktujte nás na Infolinke pre poskytovateľov: 0800 150 155.

Čítať celú odpoveď
Kto mi dá školenie, ako mám službu využívať? Kde nájdem manuál/pomôcku/návod?

Manuál nájdete v Elektronickej pobočke. Základné inštrukcie sme distribuovali poštou spolu s dodatkami k zmluvám.

Čítať celú odpoveď
Splnil som všetky podmienky, aby som mohol službu využívať. Čo konkrétne musím urobiť, aby ste mi ju zapli?

Službu vám sprístupníme v spolupráci s vaším dodávateľom softvéru v priebehu októbra, najneskôr k 1. 11. 2014.

Čítať celú odpoveď
Aj tento rok vás ochránime pred chrípkou. Očkovanie máte zadarmo

Už od septembra sa môžete dať zaočkovať proti chrípke. Ušetrite peniaze a svoje zdravie, Dôvera vám vakcínu preplatí v plnej výške.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť, ak chcem službu využívať?

Je potrebné mať s nami podpísanú zmluvu 4.0 o elektronickej komunikácii a dodatok k zmluve o poskytovaní lekárenskej starostlivosti k 1.10.2014.

Čítať celú odpoveď
Odkedy je služba k dispozícii?

Službu budeme nasadzovať postupne od začiatku októbra. Kompletne by mala byť nasadená najneskôr 1.11.2014. Konkrétne informácie aj inštrukcie vám poskytne váš dodávateľ softvéru.

Čítať celú odpoveď
Často kladené otázky

Kompletný zoznam vašich najčastejších otázok nájdete v tejto sekcii.

Čítať celú odpoveď
Často kladené otázky

Vaše najčastejšie otázky k službe Bezpečné lieky online.

Čítať celú odpoveď
Často kladené otázky

Kompletný zoznam vašich najčastejších otázok nájdete v tejto sekcii.

Čítať celú odpoveď
Zmluvné softvérové firmy

Softvérové firmy spolupracujúce na projekte Bezpečné lieky online.

Čítať celú odpoveď
Zmluvné softvérové firmy

Zmluvné softvérové firmy zabezpečujúce službu Bezpečné lieky online pre lekárnikov.

Čítať celú odpoveď
Návod na použitie služby

Presný manuál ako postupovať v službe Bezpečné lieky online sme vám poslali v prílohe sprievodného listu, nájdete ho aj vo svojej Elektronickej pobočke.

Čítať celú odpoveď
Návod na použitie služby

Presný manuál ako postupovať v službe Bezpečné lieky online sme vám poslali v prílohe sprievodného listu, nájdete ho aj vo svojej Elektronickej pobočke.

Čítať celú odpoveď
Podmienky používania

Podmienky užívania služby Bezpečné lieky online sú nasledovné:

Čítať celú odpoveď
Podmienky používania

Podmienky užívania služby Bezpečné lieky online sú nasledovné:

Čítať celú odpoveď
Základné informácie o službe

Unikátna elektronická služba Dôvery je užitočnou pomôckou pre lekára aj pacienta.

Čítať celú odpoveď
Základné informácie o službe

Unikátna elektronická služba Dôvery je užitočnou pomôckou pre lekára aj pacienta.

Čítať celú odpoveď
Nemocnica

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila službu Bezpečné lieky zobrazujúcu liekové interakcie vo februári 2013. Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby pacientov prostredníctvom praktickej pomôcky pre lekárov.

Čítať celú odpoveď
Podmienky používania

Podmienky užívania služby Bezpečné lieky online sú predmetom dohody a platnej zmluvy medzi zdravotnou poisťovňou a nemocnicou (zdravotníckym zariadením).

Čítať celú odpoveď
Návod na použitie služby

Presný manuál ako postupovať v službe Bezpečné lieky online sme vám poslali v prílohe sprievodného listu, nájdete ho aj vo svojej Elektronickej pobočke.

Čítať celú odpoveď
Zmluvné softvérové firmy

Softvérové firmy spolupracujúce na projekte Bezpečné lieky online.    

Čítať celú odpoveď
Lekár

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila službu Bezpečné lieky zobrazujúcu liekové interakcie vo februári 2013. Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby pacientov prostredníctvom praktickej pomôcky pre lekárov.

Čítať celú odpoveď
Lekárnik

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila službu Bezpečné lieky zobrazujúcu liekové interakcie vo februári 2013. Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby pacientov prostredníctvom praktickej pomôcky pre lekárov.

Čítať celú odpoveď
Základné informácie o službe

Unikátna elektronická služba Dôvery je užitočnou pomôckou pre lekára aj pacienta.

Čítať celú odpoveď
Podporíme vaše zdravie

Od 22. septembra do 26. októbra sa jednotlivci aj organizácie môžu zapojiť do Grantového programu Dôvera, ktorý už po piatykrát vyhlásila naša poisťovňa. Ak potrebujete finančné prostriedky na absolvovanie zdravotného zákroku, terapie alebo na nákup nehradených liekov či pomôcok, zašlite nám svoju žiadosť o grant. Radi podporíme aj projekty zamerané na podporu prevencie.

Čítať celú odpoveď
Rozprávkový les v žiarskej nemocnici

Malí pacienti v nemocnici Svet zdravia v Žiari nad Hronom sa dočkali milého prekvapenia. Vďaka združeniu Osmijanko a zdravotnej poisťovni Dôvera budú môcť tráviť voľné chvíle v úplne novej návštevnej miestnosti.

Čítať celú odpoveď
Detské oddelenie v rožňavskej nemocnici sa vyfarbilo

Maliari sa v nemocnici Svet zdravia v Rožňave doslova vybláznili. Farebné obrázky zvieratiek, kvetov či veselých postavičiek odteraz zdobia nemocničné steny. Združenie Osmijanko sa spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera postaralo o kompletnú farebnú premenu detského oddelenia.

Čítať celú odpoveď
Predlžujeme otváracie hodiny

Vychádzame vám v ústrety a v posledný týždeň pre možnou zmenou zdravotnej poisťovne predlžujeme otváracie hodiny na pobočkách Dôvery.

Čítať celú odpoveď
Kontrolujte zdravie svojich detí aj mobilom

Chcete mať prehľad o zdraví, liekoch a liečbe vašich detí vždy a všade? Najnovšia verzia mobilnej aplikácie Dôvera poteší najmä rodičov, ktorí v mobile uvidia už aj zdravotnú dokumentáciu svojich detí poistených u nás.

Čítať celú odpoveď
Pacienti dostanú späť časť svojich peňazí za lieky

Až 420 eur vrátime 45-ročnej zdravotne postihnutej poistenke Dôvery za doplatky za lieky. Aj ostatným pacientom prispejeme sumou viac než 71- tisíc eur za lieky, ktoré si vybrali v lekárni v druhom štvrťroku 2014.

Čítať celú odpoveď
Schvaľovanie hospitalizácií. Umelo vyvolaný strašiak

Je naozaj nesprávne, ak liečbu v nemocniciach schvaľujú vopred zdravotné poisťovne?

Čítať celú odpoveď
Slováci chcú vidieť svoje deti v mobile

Rodičia na Slovensku chcú o svojich ratolestiach vedieť všetko. Kontrolovať chcú aj ich zdravie. Prostredníctvom mobilného telefónu.

Čítať celú odpoveď
Oznam o uložení zásielky v sídle zdravotnej poisťovne

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) oznamuje, že platitelia poistného na verejné zdravotné poistenie majú v sídle zdravotnej poisťovne uloženú zásielku – výkaz nedoplatkov (ďalej len „VN“) alebo oznámenie o výsledku (ďalej len „OV“) podľa § 17a, resp. § 19 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila výsledok (nedoplatok, resp. preplatok) vykonaného ročného zúčtovania poistného za rok 2013.

Čítať celú odpoveď
Zmluvy s nemocnicami nie sú pod zámkom

Ste zvedaví na zmluvy s lekármi či nemocnicami? U nás ich nájdete hneď.

Čítať celú odpoveď
Cez víkend behom Od Tatier k Dunaju

V júni ste s nami krúžili 24 hodín po štadióne na Štiavničkách v Banskej Bystrici a tento víkend ste s nami vydržali utekať ešte dlhšie – Od Tatier až k Dunaju, teda celých 29 hodín a 22 minút!

Čítať celú odpoveď
Deti v telefóne

K fotkám svojich detí v telefóne budete môcť pridať aj informácie o ich zdraví a liečbe. Už začiatkom septembra sprístupníme všetkým rodičom informácie o ich deťoch v novej verzii mobilnej aplikácie Dôvera.

Čítať celú odpoveď
Ambasádorkou darcov krvi je Aneta Parišková

Trojnásobná matka, moderátorka a držiteľka mnohých diváckych ocenení Aneta Parišková sa stala ambasádorkou projektu mojakrvnaskupina.sk. Zastrešovať bude aktivity pre darcov krvi.

Čítať celú odpoveď
Leto s Mojou krvnou skupinou

Projekt mojakrvnaskupina.sk vyráža na roadshow po Slovensku. Do konca leta si môžete dať zistiť svoju krvnú skupinu v piatich slovenských mestách.

Čítať celú odpoveď
Prešľapy chorých. Tolerujú to aj lekári

Platíme aj liečbu alkoholikov, ktorí pijú, hoci majú cukrovku

Čítať celú odpoveď
Vyšetrení na „magnetoch" je čoraz viac

Najviac si dávajú vyšetriť pacienti hlavu, chrbticu v oblasti hrudníka, svaly a kostru a krčné stavce.

Čítať celú odpoveď
Onkologickí pacienti zo Slovenska sa môžu liečiť v Protónovom centre v Prahe

Dôvera podpísala zmluvu o spolupráci s Protónovým centrom v Prahe.

Čítať celú odpoveď
Čo uhrádza Dôvera v Protónovom centre v Prahe?

Poisťovňa hradí liečbu a hospitalizáciu a prevoz detských pacientov do nemocnice Motol (tu je možná priama úhrada pacientom, ktorý nás požiada o refundáciu). Pacient si platí stravu, cestu do Prahy a z Prahy a ubytovanie počas liečby.

Čítať celú odpoveď
Hradíte v prípade hospitalizácie dieťaťa počas liečby v Protónovom centre aj ubytovanie matke?

Nie, hradíme len hospitalizáciu dieťaťa. Ak ani dieťa hospitalizáciu nepotrebuje, ubytovanie mu tiež nehradíme. Matka má možnosť bývať v ubytovni v nemocnici Motol, kde je jej dieťa hospitalizované.

Čítať celú odpoveď
Kde je zabezpečené ubytovanie pre pacientov Protónového centra v Prahe?

Prosím, kontaktujte Protónové centrum, ktoré môže ubytovanie zabezpečiť. Môžete si prenajať aj súkromný byt. Možností v Prahe je viacero. V blízkosti PTC sú tieto možnosti:

Čítať celú odpoveď