Lieky

Lieky patria medzi najčastejšie dôvody, prečo pacienti platia z vlastného vrecka. Niektorým platbám sa však dá vyhnúť. Riešiteľné sú aj situácie, ak potrebujete liek, ktorý na Slovensku nie je registrovaný alebo nie je dostupný. Kľúčovú úlohu v oboch prípadoch zohráva váš ošetrujúci lekár.
Preplatíte mi liek zakúpený v zahraničí?

Poistencom preplácame lieky zakúpené v zahraničí a to do výšky úhrad za tieto lieky na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Ako postupujete pri posudzovaní a schváleni úhrady nekategorizovaného lieku?

Zdravotné poisťovne nepreplácajú lieky alebo zdravotnícke pomôcky či potraviny, ktoré nie sú zaradené do zoznamu liekov plne alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. O tom, ktoré lieky sú alebo nie sú v tomto zozname rozhoduje kategorizačná komisia (odborníci z rôznych oblastí zdravotníctva – lekári, zástupcovia MZ SR a zdravotných poisťovní ) a ich rozhodnutie zo zákona zdravotné poisťovne rešpektujú.

Čítať celú odpoveď
Urobil lekár chybu, ak mám interakciu?

Nemusí to byť vôbec tak. Lekár alebo lekári nemuseli vedieť o všetkých liekoch, ktoré užívate. Ďalšia možnosť je, že interakciu máte vedomú a želanú, lekár vám ju predpísal zámerne, pretože zhodnotil, že prínos takejto liečby je pre vás vyšší ako riziká. V takých prípadoch sa nemusíte obávať, zhruba 20 % interakcií je vedomých a želaných. Lekár o nich vie a liečbu má pod kontrolou.

Čítať celú odpoveď
Ohrozuje interakcia moje zdravie?

Lieková interakcia nie je automaticky niečo nebezpečné alebo škodlivé. Pod dohľadom lekára a pri správnom dávkovaní je v opodstatnených prípadoch užívanie liekov v interakcii možné, dokonca potrebné. A to vtedy, keď prínos pre liečbu je vyšší ako riziko vyplývajúce z interakcie.

Na druhej strane, interakcia, o ktorej lekári nevedia a je nežiaduca, môže ovplyvniť vaše zdravie - spôsobiť zdravotné ťažkosti alebo znížiť účinnosť liečby. Najzávažnejší stupeň interakcie sa volá kontraindikácia.

Ak vám vznikla interakcia alebo kontraindikovaná interakcia, prípadne máte takéto podozrenie, konzultujte to s lekárom.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť, ak mám interakciu?

Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o tom. Najlepšie pozná váš zdravotný stav a vie objektívne posúdiť, čo je pre vaše zdravie prospešné. Môže ísť aj o želanú interakciu - teda takú, o ktorej lekár vie, správne vám upravil dávkovanie a všetko je v poriadku.

Čítať celú odpoveď
Čo je to interakcia alebo kontraindikovaná interakcia?

Ak užívate viacero druhov liekov naraz, môžu sa navzájom ovplyvňovať a môže prísť k zmene účinku niektorého z nich. Buď sa oslabí, zosilní, alebo jednoducho začne pôsobiť inak. To má potom vplyv aj na vaše zdravie. Kontraindikovaná interakcia je najzávažnejší stupeň interakcie.

Nie každá interakcia alebo kontraindikovaná interakcia je pre vás nevhodná. Niektoré sú žiaduce, dokonca potrebné. Viac vám povie váš lekár.

Najlepší spôsob, ako byť informovaný o svojich interakciách a ako predchádzať tým neželaným, je naša bezplatná služba Bezpečné lieky dostupná v Elektronickej pobočke. Využívajte ju a konzultujte získané informácie s vaším lekárom.

Čítať celú odpoveď
Čo keď potrebujem liek neregistrovaný alebo nedostupný na Slovensku?

Keď potrebujete liek, ktorý nie je registrovaný na Slovensku, konať by mal váš lekár a vyžiadať si najprv povolenie od ministerstva zdravotníctva na mimoriadny dovoz. Ak ho dostane, príde na rad schvaľovanie našimi odborníkmi na základe žiadosti. Vypisuje a podáva ju lekár.

Ak je váš liek na Slovensku registrovaný, ale nie je dostupný, riešenie existuje. Distribučná firma ho môže objednať zo zahraničia a doviezť vám ho na Slovensko. Preverte si však vopred, či je tento liek u nás aj kategorizovaný a je oficiálne stanovené, ako ho prepláca zdravotná poisťovňa. Ak kategorizovaný nie je, je potrebné nás vopred požiadať o jeho úhradu.

Pozor, nemáme povinnosť preplatiť vám liek, ktorý ste si sám/sama kúpili v zahraničí.

Čítať celú odpoveď
Koľko budem doplácať za lieky?

Každý liek, ktorý je kategorizovaný Ministerstvom zdravotníctva, má určenú cenu, ktorú hradí zdravotná poisťovňa a čiastku, ktorú si dopláca sám pacient. Ich zoznam nájdete v kategorizačnom zozname ministerstva zdravotníctva alebo na internetovej stránke www.vyhodnelieky.sk. Tu nájdete informácie o tzv. generikách, čiže liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek, no sú lacnejšie. Líšiť sa môžu napríklad v pomocných látkach.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky prepláca zdravotná poisťovňa?

Pri preplácaní liekov sa riadime zákonom a nariadeniami ministerstva zdravotníctva. To, či sú vaše lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva alebo na portáli www.vyhodnelieky.sk. Tu okrem ceny, ktorú hradí poisťovňa, a vášho doplatku, nájdete zároveň aj informácie o lacnejších liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek. 

Čítať celú odpoveď
Ako funguje vrátenie doplatkov za lieky?

O vrátenie peňazí nemusíte žiadať, urobíme to automaticky. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, väčšia ako 3 eurá. Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou. Zároveň vám pošleme list, v ktorom uvedieme detialnejšie informácie a vysvetlenia.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky sa započítavajú do limitu spoluúčasti?

Do limitu sa nezapočítavajú všetky lieky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni. Do limitu sa zahrnú len tie, ktoré:

 • sú na lekársky predpis (nepatria sem teda tie lieky a doplnky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment“),
 • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Nezapočítavajú sa teda tie lieky, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených vyššie. To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu sa započíta cenu tohto najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok. Z toho dôvodu pacientom odporúčame, aby sa lekárov aj lekárnikov pýtali na cenovo najvýhodnejšie lieky určené na ich chorobu. 

Ak si chcete otestovať, či sa váš liek započítava do limitu spoluúčasti, môžete tak urobiť na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Koho sa týka limit spoluúčasti vo výške 45 eur?

Ak ste starobný dôchodca, za kalendárny štvrťrok doplatíte za lieky 45 €. Ostatné vám vráti zdravotná poisťovňa. Musíte však k prvému dňu kalendárneho štvrťroka spĺňať tieto podmienky:

 • byť poberateľom starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa predpisov o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov vo veku nároku na starobný dôchodok,
 • poberať dôchodok z cudziny alebo dôchodok z iného členského štátu Európskej únie, ak nie ste zdravotne poistený v tomto členskom štáte Európskej únie,
 • dovŕšiť dôchodkový vek a súčasne vám nevznikol vám nárok na starobný dôchodok.

Tento limit sa vás netýka, ak súčasne s vyššie uvedeným:

 • máte príjem, ktorý podlieha dani z príjmov podľa zákona o dani z príjmov okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Netýka sa teda zamestnancov ani SZČO.
 • máte výšku dôchodku viac ako 50% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa limit spoluúčasti zisťuje. Pre obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2011 ide o sumu 372,25 €, od roku 2012 je platná nová hranica vo výške 384,5 €.

Chcete si overiť, či sa vás limit spoluúčasti týka? Zistíte to na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Koho sa týka limit spoluúčasti vo výške 30 eur?

Týka sa každého poistenca, ktorý je k prvému dňu daného kalendárneho štvrťroka:

 • držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • poberateľom invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku podľa predpisov o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo,
 • invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Tento limit sa vás však netýka, ak zároveň:

 • ste zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou (teda nesmiete mať príjem podliehajúci dani z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru),
  máte dôchodok vyšší ako 50% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa Štatistického úradu SR spred dvoch rokov. Pre obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2011 ide o sumu 372,25 €, od roku 2012 je platná nová hranica vo výške 384,5 €.

Chcete si overiť, či sa vás limit spoluúčasti týka? Môžete tak urobiť na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Existuje hranica, koľko maximálne doplácam na lieky?

Áno, túto hranicu, volá sa limit spoluúčasti, stanovuje zákon a týka sa len sociálne slabých vrstiev obyvateľov. Ide o maximálnu výšku doplatkov pacienta za lieky na recept, ktoré sú čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Tento limit sa počíta vždy na kalendárny štvrťrok.

Existujú dve maximálne hranice doplatkov. Jedna pre starobných dôchodcov (45 € na štvrťrok) a druhá (30 € na štvrťrok) pre zdravotne postihnutých občanov a invalidných dôchodcov.

Čítať celú odpoveď
Prečo platím tak veľa za lieky?

Cenu a výšku doplatkov za lieky určuje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva je záväzné pre všetky zdravotné poisťovne aj pacientov.

Vyhnúť sa vysokým doplatkom za lieky sa dá tým, že sa budete vopred informovať o cene lieku a v prípade, že to váš zdravotný stav dovoľuje, vám lekár predpíše, resp. lekáreň vydá iný, lacnejší liek než ten, ktorý užívate doteraz.

Takisto konzultujte s vaším lekárom, či musíte brať všetky lieky, ktoré užívate. Čím viac liekov, tým vyššie náklady, ale aj vyššie riziká nežiadúcich účinkov a nebezpečných kombinácií liekov.

Čítať celú odpoveď
Sú lacnejšie lieky rovnako účinné?

Akýkoľvek liek na slovenskom trhu musí spĺňať náročné kritériá na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Lacnejší generický liek má rovnaké účinné látky a je rovnako bezpečný a kvalitný ako drahší originálny liek.

Čítať celú odpoveď
Sú lacnejšie lieky pre mňa bezpečné?

. Všetky lieky podliehajú prísnej kontrole kvality, účinnosti a bezpečnosti. Pred vstupom na trh prechádzajú zložitým procesom testovania a schvaľovania.


Čítať celú odpoveď
Prečo majú niektoré lieky nižšiu cenu, ale rovnakú účinnú látku?

Vysvetlenie je jednoduché. Drahšie originálne lieky vznikli ako výsledok náročného farmaceutického výskumu a náklady na výskum sa prirodzene prejavujú aj na ich cene.

Lacnejšie lieky sa volajú generiká. Sú kópiou originálov, takže na ich vynájdenie a výrobu nebol potrebný výskum ani vývoj. Majú však rovnaké účinné látky a sú rovnako bezpečné ako originálne lieky.

Čítať celú odpoveď
Čo je to generický liek?

Generické lieky majú rovnakú účinnú látku ako originálne lieky, vznikajú po uplynutí patentovej ochrany originálneho lieku. Generiká sú lacnejšie ako pôvodný originálny liek, pretože výrobca nemusí investovať do výskumu a vývoja.

Ich kvalita a bezpečnosť pre pacienta, rovnako ako účinky sa starostlivo overujú.

Nie je preto dôvod na obavy, že by lacnejší liek bol pre pacienta nevýhodnejší.


Čítať celú odpoveď
Čo je to originálny liek?

Na výrobu originálnych liekov sa používa novoobjavené liečivo. Ide teda o úplne nový liek. Každý nový liek je 20 rokov chránený patentom. V tomto období ho môže vyrábať len jedna firma.

Originálne lieky bývajú drahšie. A to preto, lebo výrobca do ich ceny započítava aj náklady na výskum a vývoj ďalších nových liekov.

Čítať celú odpoveď