Úradná tabuľa

Spolu s úradnou tabuľou umiestnenou v sídle zdravotnej poisťovne a s ďalšími verejne prístupnými miestami - napríklad pobočkami - si prostredníctvom tejto sekcie plníme povinnosť zverejňovať informácie, ktoré od nás vyžaduje platná legislatíva.

100+100 pre matky a deti do 18 rokov Pridané 14. 07. 2014

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) v súlade s platnou legislatívou 2 preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho žiadosti doplatky za vybrané lieky (ďalej len „Doplatky“).

Zverejnenie nižšej ceny Pridané 30. 06. 2014

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  § 7 ods. 12, zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 30.06.2014 nasledovne:

Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek Pridané 20. 02. 2014

Dôvera zdravotná poisťovňa,  a.s. môže podľa § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zákona č. 363/2011 Z.z.“) uhradiť poistencovi na základe jeho predchádzajúcej žiadosti sumu doplatku za liek, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá:

Zdravotná starostlivosť v zahraničí Pridané 07. 01. 2014

Svojho lekára už nemusíte mať len na Slovensku. Vycestovať za ním môžete aj do zahraničia. V niektorých prípadoch vám liečbu preplatíme a vy nás nemusíte vopred žiadať o súhlas. V iných táto povinnosť aj naďalej ostáva. 

Pevná sieť poskytovateľov Pridané 31. 12. 2013

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. uverejňuje zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do pevnej siete k 1. januáru 2014

Kritériá na uzatváranie zmlúv Pridané 31. 12. 2013

DÔVERA zdravotná poisťovňa zverejňuje kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z.* o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Oznam o uložení zásielky v sídle zdravotnej poisťovne Pridané 23. 08. 2013

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) oznamuje, že platitelia poistného na verejné zdravotné poistenie majú v sídle zdravotnej poisťovne uloženú zásielku – výkaz nedoplatkov (ďalej len „VN“) alebo oznámenie o výsledku (ďalej len „OV“) podľa § 17a, resp.   § 19 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila výsledok (nedoplatok, resp. preplatok) vykonaného ročného zúčtovania poistného za rok 2012.

Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky Pridané 23. 08. 2013

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1  (ďalej len „Dôvera“) v súlade s platnou legislatívou2  preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií  a na základe jeho žiadosti doplatky za vybrané lieky (ďalej len „Doplatky“).

Certifikačná autorita Pridané 23. 02. 2012

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len "zdravotná poisťovňa") prevádzkuje v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. certifikačnú autoritu.

Slobodný prístup k informáciám Pridané 23. 02. 2012

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.* (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „zdravotná poisťovňa“) je akciovou spoločnosťou, ktorá v rámci predmetu svojej činnosti vykonáva verejné zdravotné poistenie.

Späť