Úradná tabuľa

Spolu s úradnou tabuľou umiestnenou v sídle zdravotnej poisťovne a s ďalšími verejne prístupnými miestami - napríklad pobočkami - si prostredníctvom tejto sekcie plníme povinnosť zverejňovať informácie, ktoré od nás vyžaduje platná legislatíva.

Oznam o uložení zásielky v sídle zdravotnej poisťovne Pridané 05. 09. 2014

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) oznamuje, že platitelia poistného na verejné zdravotné poistenie majú v sídle zdravotnej poisťovne uloženú zásielku – výkaz nedoplatkov (ďalej len „VN“) alebo oznámenie o výsledku (ďalej len „OV“) podľa § 17a, resp. § 19 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila výsledok (nedoplatok, resp. preplatok) vykonaného ročného zúčtovania poistného za rok 2013.

100+100 pre matky a deti do 18 rokov Pridané 14. 07. 2014

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) v súlade s platnou legislatívou 2 preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho žiadosti doplatky za vybrané lieky (ďalej len „Doplatky“).

Zverejnenie nižšej ceny Pridané 30. 06. 2014

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  § 7 ods. 12, zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 30.06.2014 nasledovne:

Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek Pridané 20. 02. 2014

Dôvera zdravotná poisťovňa,  a.s. môže podľa § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zákona č. 363/2011 Z.z.“) uhradiť poistencovi na základe jeho predchádzajúcej žiadosti sumu doplatku za liek, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá:

Zdravotná starostlivosť v zahraničí Pridané 07. 01. 2014

Svojho lekára už nemusíte mať len na Slovensku. Vycestovať za ním môžete aj do zahraničia. V niektorých prípadoch vám liečbu preplatíme a vy nás nemusíte vopred žiadať o súhlas. V iných táto povinnosť aj naďalej ostáva. 

Pevná sieť poskytovateľov Pridané 31. 12. 2013

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. uverejňuje zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do pevnej siete k 1. januáru 2014

Kritériá na uzatváranie zmlúv Pridané 31. 12. 2013

DÔVERA zdravotná poisťovňa zverejňuje kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z.* o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky Pridané 23. 08. 2013

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1  (ďalej len „Dôvera“) v súlade s platnou legislatívou2  preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií  a na základe jeho žiadosti doplatky za vybrané lieky (ďalej len „Doplatky“).

Certifikačná autorita Pridané 23. 02. 2012

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len "zdravotná poisťovňa") prevádzkuje v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. certifikačnú autoritu.

Slobodný prístup k informáciám Pridané 23. 02. 2012

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.* (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „zdravotná poisťovňa“) je akciovou spoločnosťou, ktorá v rámci predmetu svojej činnosti vykonáva verejné zdravotné poistenie.

Späť