Úradná tabuľa

Spolu s úradnou tabuľou umiestnenou v sídle zdravotnej poisťovne a s ďalšími verejne prístupnými miestami - napríklad pobočkami - si prostredníctvom tejto sekcie plníme povinnosť zverejňovať informácie, ktoré od nás vyžaduje platná legislatíva.

Pevná sieť poskytovateľov Pridané 31. 12. 2015

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. uverejňuje zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do pevnej siete k 1. januáru 2016

Zverejnenie nižšej ceny Pridané 31. 12. 2015

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  § 7 ods. 12, Zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12. 2015 nasledovne:

Príspevok u nezmluvného poskytovateľa Pridané 15. 04. 2015

Kritéria na poskytnutie príspevku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. (aktualizované 1.9.2015)

Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky Pridané 22. 12. 2014

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) v súlade s platnou legislatívou2 preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho žiadosti doplatky za vybrané lieky (ďalej len „Doplatky“).

Kritériá na uzatváranie zmlúv Pridané 01. 10. 2014

DÔVERA zdravotná poisťovňa zverejňuje kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z.* o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek Pridané 20. 02. 2014

Dôvera zdravotná poisťovňa,  a.s. môže podľa § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zákona č. 363/2011 Z.z.“) uhradiť poistencovi na základe jeho predchádzajúcej žiadosti sumu doplatku za liek, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá:

Zdravotná starostlivosť v zahraničí Pridané 07. 01. 2014

Svojho lekára už nemusíte mať len na Slovensku. Vycestovať za ním môžete aj do zahraničia. V niektorých prípadoch vám liečbu preplatíme a vy nás nemusíte vopred žiadať o súhlas. V iných táto povinnosť aj naďalej ostáva. 

Certifikačná autorita Pridané 23. 02. 2012

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len "zdravotná poisťovňa") prevádzkuje v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. certifikačnú autoritu.

Slobodný prístup k informáciám Pridané 23. 02. 2012

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.* (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „zdravotná poisťovňa“) je akciovou spoločnosťou, ktorá v rámci predmetu svojej činnosti vykonáva verejné zdravotné poistenie.

Ochrana osobných údajov Pridané 23. 02. 2012

Spracúvame osobné údaje našich poistencov evidované v našom informačnom systéme. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov oznamujeme nasledovné informácie týkajúce sa tohto spracúvania a nakladania s osobnými údajmi.

Späť