Ročné zúčtovanie poistného za rok 2014

Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2014.

Aktualizované: 19. 05. 2015

Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami od januára 2015, ročné zúčtovanie vykoná ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa.

Za poistenca vždy vykoná ročné zúčtovanie zdravotná poisťovňa, sám si ho nevykonáva.

Komu ročné zúčtovanie vykonáme

Povinnosť vykonať zúčtovanie poistného máme za:

 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak jeho príjem zo závislej činnosti v niektorom mesiaci presiahol 4 025 eur (t. j. mal tzv. kolísavé príjmy),
 • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem jednotlivo nepresiahol v žiadnom mesiaci 4 025 eur, avšak v úhrne zo všetkých zamestnaní mesačný príjem presiahol výšku 4 025 eur,
 • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem v každom mesiaci presiahol výšku 4 025 eur,
 • samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO),
 • poistenca (t. j. zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba - samoplatiteľ, poistenec štátu), ktorý mal príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem a
 • poistenca (t. j. zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba - samoplatiteľ a poistenec štátu), ktorý mal príjem z dividend.

Za koho nemáme povinnosť vykonať ročné zúčtovanie

Za týchto poistencov povinnosť vykonať ročné zúčtovanie nemáme:

 • poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • poistenca s príjmom z podielov na zisku za roky 2011 a 2012 nepresahujúcim 402,50 eur,
 • poistenca s príjmom, z ktorého sa daň vyberá zrážkou,
 • poistenca s príjmom, ktorý je od dani oslobodený (okrem príjmu z dividend, z ktorých sa daň síce neplatí, ale poistné sa vypočítava aj platí),
 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca v žiadnom mesiaci roka 2014 nepresiahol sumu 4 025 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend (čo znamená, že zaplatené mesačné preddavky sa rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol),
 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak jeho príjem v každom mesiaci roka 2014 presiahol sumu 4 025 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend (čo znamená, že zaplatené mesačné preddavky sa rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol),
 • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak jeho príjem v úhrne nepresiahol v žiadnom mesiaci sumu 4 025 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend.

Ročné zúčtovanie za rok 2014 môžeme vykonať aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom bude preplatok alebo nedoplatok poistného.

Užitočné informácie

Ak ste stále (aj v roku 2015) zamestnanec svojho zamestnávateľa, ktorého ste mali počas celého roka 2014, a mali ste iba príjmy z tohto zamestnania, výsledok ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa Dôvera oznámi vášmu zamestnávateľovi.

Ak už ale u zamestnávateľa z roku 2014 nepracujete, výsledok ročného zúčtovania za rok 2014 vo vašej časti ako „zamestnanca“ (skutočné poistné je 4 % z príjmu zo zamestnania, resp. 2 % ak ste osobou so zdravotným postihnutím) Dôvera oznámi priamo vám ako fyzickej osobe. Ak bude výsledkom preplatok, vrátime ho priamo vám. Ak vznikne nedoplatok, ste povinný ho doplatiť.

Ak ste mali v roku 2014 viacerých zamestnávateľov, pričom aspoň u jedného už nepracujete, výsledok ročného zúčtovania zo všetkých vašich zamestnaní v časti za zamestnanca (4 %, resp. 2 %) Dôvera oznámi priamo vám. Prípadný preplatok z príjmov zo zamestnania vrátime priamo vám. Ak vznikne nedoplatok, ste povinný ho doplatiť ako fyzická osoba.

Ak ste za rok 2014 mali rôzne príjmy (príjmy z podnikania, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, dividendy a príjmy zo zamestnania), výsledok ročného zúčtovania za rok 2014 Dôvera oznámi vám ako fyzickej osobe. Preplatok vrátime priamo vám a uhradiť nedoplatok bude vašou povinnosťou.

Lehota

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014 je do 30. septembra 2015, resp. do 31. októbra 2015 za osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Povinnosti poistenca

Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni do 31. marca 2015:

 • oznámiť a preukázať obdobie poistenia v cudzine v roku 2014 potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine (pozn. ak tak nevykonal včas v zákonom určenej lehote, t. j. do ôsmich dní odo dňa zániku povinného zdravotného poistenia na Slovensku už počas roka 2014).

Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni do 31. mája 2015oznámiť:

 • zmenu adresy trvalého pobytu,
 • zmenu čísla bankového účtu, na ktorý by sa mu prípadný preplatok poistného mal vrátiť,
 • platiteľa poistného, ak poistenec túto zmenu neoznámil počas roka 2014, a to ani na výzvu zdravotnej poisťovne. Ak poistenec platiteľa poistného neoznámi, pre účely vykonania ročného zúčtovania za rok 2014 sa považuje za samoplatiteľa a ako taký musí mať za celý rok 2014 uhradené poistné najmenej 676,20 eur (mesačne 56,35 eur*12 mesiacov),
 • sumu prijatých dividend na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014. Týka sa podielov na zisku vzniknutých od 1.1.2011 do 31.12.2012, ktoré poistenec prijal v roku 2014 od slovenskej spoločnosti alebo dividend vzniknutých po 1.1.2011 , ktoré poistenec prijal v roku 2014 z cudziny,
 • rozdiel príjmov a výdavkov z činnosti osobného asistenta na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014.

Nahláste nám svoje údaje

Zmeny, prípadne aktualizáciu údajov (adresy, bankového účtu, ...), môžete vykonať pohodlne prostredníctvom Elektronickej pobočky. Ak ju ešte nemáte, prístup si jednoducho zriadite na tejto stránke, zaberie vám to len pár minút.

Zmeny nám môžete oznámiť aj písomne použitím univerzálneho tlačiva Oznámenie poistenca/ platiteľa poistného.

Scan tlačiva je možné zaslať na adresu info@dovera.sk alebo na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo osobne odovzdať v niektorej z našich pobočiek.

Z akých príjmov sa ročné zúčtovanie neplatí

Za rok 2014 sa poistné na verejné zdravotné poistenie nevypočítava a neplatí z:

 • príjmov z dohôd o brigádnickej práci študenta,
 • príjmov z dohôd o vykonaní  práce starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodcu,
 • príjmov z dohody o pracovnej činnosti starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodcu,
 • policajti a vojaci ani z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti,
 • príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené (okrem dividend, z ktorých sa vypočítava a platí),
 • výnosov z dlhopisov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Z akých príjmov sa platí

Za rok 2014 sa poistné na verejné zdravotné poistenie vypočítava a platí:

 • zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. zo zamestnania, zo služobného pomeru, príjmy žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania, príjmy zo sociálneho fondu,... Platia zamestnanci a ich zamestnávatelia.
 • z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov (audítori, daňoví poradcovia, veterinári, lekári, autori, umelci, športovci, ...) – platia iba osoby, ktoré majú 18 rokov a viac,
 • z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy zo zmeniek – platia všetky osoby (aj deti alebo iní poistenci štátu),
 • z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. príjmy z príležitostných činností, z predaja nehnuteľnosti, z predaja hnuteľnosti, z nepeňažných výhier, - platia všetky osoby (aj deti alebo iní poistenci štátu),
 • z dividend, t.j. napr. z podielu na zisku zo zisku spoločnosti alebo družstva dosiahnutého bez ohľadu na to, či osoba má alebo nemá účasť na základnom imaní, z vyrovnacieho podielu, z podielu na likvidačnom zostatku, z podielu vyplácanému tichému spoločníkovi. Platia fyzické osoby samy.

Podklady k vykonaniu ročného zúčtovania 2014

 • z údajov vykázaných zamestnávateľmi v mesačných výkazoch preddavkov na poistné,
 • z daňových priznaní samostatne zárobkovo činných osôb z príjmov z podnikania, ktoré sú Dôevre oznámené v elektronických dávkach Finančnej správy Slovenskej republiky,
 • z údajov o daňových priznaniach fyzických osôb, ktorými priznali príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy a ktoré sú Dôvere oznámené v elektronických dávkach Finančnej správy Slovenskej republiky,
 • z Oznámení o príjmoch za rok 2014, ktoré Dôvere predložili fyzické osoby,
 • z údajov vykázaných platiteľmi dividend vo výkazoch preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend,
 • z údajov poskytnutých orgánmi verejnej správy, keď platiteľom poistného za poistenca mal byť štát (napr. z údajov Sociálnej poisťovne, z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, z Ministerstva vnútra SR, a pod.) a
 • z údajov oznámených samotnými poistencami pri plnení oznamovacích, vykazovacích a platobných povinností.

Minimálne poistné

Minimálne poistné na verejné zdravotné poistenie za celý rok 2014 je 676,20 eurminimálny vymeriavací základ za rok 2014 je 4 830 eur (4 830 eur*14% sadzba poistného = 676,20 eur.). Napríklad: ak živnostník dosiahol stratu, musí zaplatiť poistné 676,20 eur.

Maximálne poistné

Maximálne poistné za celý rok 2014 je 6 762 eur a maximálny vymeriavací základ za celý rok 2014 je suma 48 300 eur (48 300 eur*14 % sadzba poistného = 6 762 eur). Napríklad: ak úhrn všetkých príjmov - vymeriavacích základov, ktoré poistenec v roku 2014 dosiahol, je aj 250 000 eur, v ročnom zúčtovaní 2014 sa poistné vypočíta najviac zo sumy 48 300 eur.

Pri výpočte poistného za rok 2014 osôb so zdravotným postihnutím (t. j. osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac) sa musí brať do úvahy znížená percentuálna sadzba poistného 7 % z vymeriavacieho základu. Potom minimálne poistné za rok 2014 takejto osoby je 338,10 eur a maximálne poistné je zasa 3 381,00 eur). Iné je to v prípade dividend vzniknutých po 1.1. 2013, keď poistné z týchto príjmov sa v ročnom zúčtovaní vypočítava percentuálnou sadzbou 14 % napriek tomu, že osoba je so zdravotným postihnutím.

Súvisiace články

Odpočítateľná položka po 1. januári 2015
Odvody od januára 2015
Cez Elektronickú pobočku už zaplatí poistné každý
Aké čísla účtov používať