Ročné zúčtovanie 2013

Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného za rok 2013  za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2013. Novým klientom od januára 2014 ho vykoná ich pôvodná zdravotná poisťovňa. Poistenec sám ročné zúčtovanie za minulý rok nevykonáva.

Publikované: 13. 03. 2014

Komu vykonáme ročné zúčtovanie


Máme zákonnú povinnosť vykonať zúčtovanie poistného za:

 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zo závislej činnostiv niektorom mesiaci presiahol 3 930 eur (t. j. mal tzv. kolísavé príjmy),
 • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem jednotlivo nepresiahol v žiadnom mesiaci 3 930 eur, avšak v úhrne zo všetkých zamestnaní mesačný príjem presiahol 3 930 eur,
 • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem v každom mesiaci presiahol 3 930 eur,
 • samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • poistenca (t. j. zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba, poistenec štátu), ktorý mal príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem a
 • poistenca (t. j. zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba a poistenec štátu), ktorý mal príjem z dividend.

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie nemáme za:

 • poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • poistenca s príjmom z podielov na zisku za roky 2011 a 2012 nepresahujúcim 393 eur,
 • poistenca s príjmom, z ktorého sa daň vyberá zrážkou alebo s príjmom od dani oslobodeného (okrem príjmu z dividend),
 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca  v žiadnom mesiaci roka 2013 nepresiahol sumu 3 930 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend,
 • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca v každom mesiaci roka 2013 presiahol sumu 3 930 eur a nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend.

Za týchto poistencov zdravotné poisťovne nevykonávajú ročné zúčtovania a poistenci ich sami vykonávať nemusia.

Komu môžeme vykonať ročné zúčtovanie:

Ročné zúčtovanie môžeme, nemusíme, vykonať tomu poistencovi, u ktorého predpokladáme že výsledkom bude preplatok poistenca alebo nedoplatok poistného.

Lehota

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2013 je do 30. septembra 2014, resp. do 31. októbra 2014 za osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Povinnosti poistenca

Poistenec musí zdravotnej poisťovne do 31. mája 2014 oznámiť:

 • zmenu adresy trvalého pobytu,
 • zmenu čísla bankového účtu, na ktorý by sa mu prípadný preplatok poistného mal vrátiť,
 • sumu prijatých dividend na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2013. Týka sa dividend za roky 2011 alebo 2012 prijatých v roku 2013 od slovenskej spoločnosti alebo dividend prijatých v roku 2013 od zahraničnej spoločnosti. Tlačivo je k dispozícii na našom webe tu.
 • rozdiel príjmov a výdavkov z činnosti osobného asistenta na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2013. Tlačivo nájdete tu.
 • platiteľa poistného, ak poistenec túto zmenu neoznámil počas roka 2013 a to ani na výzvu zdravotnej poisťovne.

Nahláste nám svoje údaje

Zmeny, prípadne aktualizáciu údajov (adresy, bankového účtu, ...), môže poistenec vykonať pohodlne prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Ak k nej nemáte prístup, môže tak urobiť písomne použitím univerzálneho tlačiva: Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Tlačivo je k dispozícii na našom webe tu.

Scan tlačiva je možné zaslať na adresu info@dovera.sk alebo na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo osobne odovzdať na najbližšej pobočke.

Z akých príjmov sa ročné zúčtovanie neplatí

Za rok 2013 sa poistné na verejné zdravotné poistenie nevypočítava a neplatí z:

 • príjmov z dohôd o brigádnickej práci študenta,
 • príjmov z dohôd o vykonaní  práce starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodcu,
 • príjmov z dohody o pracovnej činnosti starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodcu,
 • policajti a vojaci ani z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti,
 • príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené (okrem dividend, z ktorých sa vypočítava a platí),
 • výnosov z dlhopisov.

Z akých príjmov sa platí

Za rok 2013 sa poistné na verejné zdravotné poistenie vypočítava a platí:

 • zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. zo zamestnania, zo služobného pomeru, príjmy žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania, príjmy zo sociálneho fondu,... Platia zamestnanci a ich zamestnávatelia.
 • z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov (audítori, daňoví poradcovia, veterinári, lekári, autori, umelci, športovci, ...) – platia iba osoby, ktoré majú 18 rokov a viac,
 • z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy zo zmeniek – platia všetky osoby (aj deti alebo iní poistenci štátu),
 • z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. príjmy z príležitostných činností, z predaja nehnuteľnosti, z predaja hnuteľnosti, z nepeňažných výhier, - platia všetky osoby (aj deti alebo iní poistenci štátu),
 • z dividend ako z príjmu nepodliehajúceho dani, t. j. napr. z podielu na zisku zo zisku spoločnosti alebo družstva dosiahnutého za rok 2012 bez ohľadu na to, či osoba má alebo nemá účasť na základnom imaní, z vyrovnacieho podielu, z podielu na likvidačnom zostatku, z podielu vyplácanému tichému spoločníkovi. Platia fyzické osoby samy.

Minimálny vymeriavací základ za rok 2013

Minimálny vymeriavací základ za celý rok 2013 je suma 4 716 eur [t. j. ak živnostník dosiahol stratu, poistné musí zaplatiť zo sumy 4 716  eur; suma poistného za celý rok je 660,24 eur (55,02 *12 mesiacov)].

Maximálny vymeriavací základ za rok 2013

Maximálny vymeriavací základ za celý rok 2013 je suma 47 160 eur [ak je úhrn všetkých príjmov vyšší, v ročnom zúčtovaní 2013 sa tzv. koeficientom prepočítava podiel toho ktorého príjmu. Maximálna suma celoročného poistného je 6 602,40 eur (550,20 eur*12 mesiacov)].