Ako sa platia zdravotné odvody z dividend?

Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom priznaní, poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava aj odvádza.

Publikované: 21. 03. 2016

Vymeriavacím základom sú tie nezdaňované dividendy, ktoré vznikli za účtovné obdobie až po 1.1.2011. Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 ako nezdaňovaných príjmov sa poistné nevypočítava a neplatí.

Staré podiely na zisku, ktoré vznikli do konca roka 2003, však dani podliehajú a fyzická osoba (daňovník) ich priznáva v daňovom priznaní ako „ostatný príjem“ podľa § 8 zákona o dani z príjmov. A z príjmov, ktoré dani podliehajú, sa vypočítava poistné.

Ak boli alebo sú takéto podiely na zisku vyplatené v roku 2015 alebo 2016, poistné sa z týchto príjmov vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného. (Pozn.: Ak boli napríklad podiely na zisku z roku 2003 vyplatené v roku 2015, poistné z nich sa vypočítava v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2015, ktoré zdravotná poisťovňa vykoná do 30.9.2016).

Dividenda je

 • podiel na zisku (okrem podielu na zisku a.s. alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - Burza cenných papierov v Bratislave),
 • vyrovnací podiel [okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) a komplementára komanditnej spoločnosti (k. s.)] – pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.).

Info: do 31.12.2015 „dividendou“ bol aj podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.), preto ak v roku 2015 osoba prijala likvidačný zostatok, musí z neho zaplatiť poistné

Dividendy za obdobie 1.1.2011 až 31.12.2012

 • poistné sa vypočíta jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 10 %; pre osobu so zdravotným postihnutím 5 %,
 • platiteľom poistného z tohto príjmu je jeho príjemca, t. j. fyzická osoba, ktorá zdravotnej poisťovni oznamuje príjem z dividend "Oznámením o príjmoch za rok ..." (napr. podiely na zisku za roky 2011 a 2012 prijaté v roku 2015 oznámia poistenci „Oznámením o príjmoch za rok 2015“). Tlačivo nájdete na tejto stránke,
 • lehota na podanie "Oznámenia ..." zdravotnej poisťovni je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend (napr. oznámenie za rok 2015 poistenci predložia do 31. mája 2016),
 • vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavací základ toho-ktorého roka, v ktorom boli vyplatené. (Napr.: ak v roku 2015 boli vyplatené podiely na zisku z roka 2011 v sume 9 000 €, poistenec na oznámení uvedie sumu 8 588 € =       9 000 € - 412 € (412 € je minimálny vymeriavací základ roka 2015) . Pozn.: za tento rok 2016 budú oznámenie poistenci predkladať až budúci rok do 31. mája 2017 a odpočítavať budú minimálny základ 429 €),
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámi fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.

Dividendy od slovenskej spoločnosti vzniknuté za účtovné obdobia po 1.1. 2013

 • poistné sa platí preddavkovo (t. j. nie raz ročne podľa ročného zúčtovania poistného),
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • platiteľom preddavku na poistné z týchto dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá podiely priznáva,
 • platiteľ vykazuje dividendy osobitným Výkazom platiteľa dividend (podrobnosti sú uvedené vo vyhláške č. 116/2014 Z. z.). Tlačivo nájdete na tejto stránke,
 • lehota na predloženie Výkazu platiteľa dividend zdravotnej poisťovni je do 8 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené,
 • splatnosť preddavku na poistné z dividend je do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca (napr. ak družstvo dividendu vyplatí 21. mája 2016, preddavok na poistné musí družstvo vykázať a tiež zaplatiť do 8. júna 2016),
 • preddavok na poistné sa vypočítava z celej sumy prijatých dividend, ale najviac zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (v roku 2016 sa preddavok vypočítava najviac zo sumy 51 480 (pre porovnanie v roku 2015 sa preddavok vypočítaval najviac zo sumy 49 440 €).
 • celoročné poistné z príjmov z dividend a porovnanie so zaplatenými preddavkami na poistné sa vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného (celoročné poistné za rok 2015 sa vypočíta maximálne zo sumy 49 440 €; v roku 2016 najviac z 51 480 €).
 • platiteľ dividend nemá inú registračnú alebo oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni (iba povinnosť vypočítať, vykázať a odviesť preddavok z dividend).

Dividendy z cudziny za účtovné obdobia po 1.1. 2013

 • poistné sa vypočítava a platí jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného,
 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
 • platiteľom poistného z dividend vyplatených spoločnosťou, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je fyzická osoba, t. j. prijímateľ dividend,
 • fyzická osoba oznamuje prijaté dividendy z cudziny „Oznámením o príjmoch za rok ...“ (tlačivo nájdete na tejto stránke),
 • lehota na predloženie „Oznámenia ...“ je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend [Napr. ak osoba v roku 2015 prijala dividendy z cudziny, musí táto osoba do 31.5.2016 zdravotnej poisťovni predložiť „Oznámenie o príjmoch za rok 2015“, v ktorom uvedie celú sumu prijatých dividend ( t.j. neodpočítava sa minimálny základ ako pri dividendách vzniknutých a vyplatených za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2012, tak ako uvádzame vyššie)]. Dividendy z cudziny prijaté v roku 2016 budú poistenci oznamovať až na budúci rok do 31.5.2017,
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného,
 • vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Za rok 2015 sa poistné vypočíta maximálne zo sumy      49 440 € (v roku 2016 najviac zo sumy 51 480 €).