Čo hovorí vyhláška k ročnému zúčtovaniu 2011

V apríli vyšla v Zbierke zákonov vyhláška, ktorá hovorí o platení poistného a ročnom zúčtovaní poistného. Účinnosť nadobudla 15.apríla 2012. Tu sa dočítate viac o tom, komu vzniká preplatok a komu nedoplatok poistného. Nezabudnite, tento rok robia ročné zúčtovanie za vás prvýkrát zdravotné poisťovne.

Publikované: 04. 05. 2012

 Vyhlášku si môžete stiahnuť tu.

Komu vzniká preplatok?

Nárok na vrátenie preplatku má poistenec vtedy, ak:

 • bol zamestnancom a mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli sumu 2 233,50 eur (t. j. sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu) a nemal zároveň aj príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy,
 • časť roka bol zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako zamestnanec a mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli sumu 2 233,50 eur (t. j. sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu) a nemal zároveň aj príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy,
 • bol samostatne zárobkovo činnou osobou a v priebehu roka 2011 uhrádzal preddavky na poistné vyššie ako 46,06 eur mesačne a jeho vymeriavací základ z príjmov z podnikania nepresiahol mesačne sumu  329,06 eur a nemal zároveň aj príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy,
 • bol zamestnancom, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy neprekročili ani v jednom kalendárnom mesiaci sumu 2 233,50 eur, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako suma 26 802 eur (maximálny ročný vymeriavací základ = 744,50 eur Ø mesačná mzda z roku 2009 x 36) a nemal zároveň aj príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy,
 • bol samostatne zárobkovo činnou osobou z dôvodu príjmu z prenájmu a v roku 2011 uhradil preddavky na poistné z tohto príjmu,
 • bol študentom vo veku od 26 rokov do 30 rokov a v roku 2011 zaplatil preddavky na poistné ako dobrovoľne nezamestnaná osoba,
 • bol zamestnancom a zaplatil preddavky z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Komu vzniká nedoplatok?

Nedoplatok vzniká poistencovi vtedy, ak:

 • bol samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho vymeriavací základ z príjmov z podnikania presiahol sumu 3 948,72 eur (ročný minimálny vymeriavací základ = 329,06 x 12) a v priebehu roka uhrádzali preddavky na poistné v sume 46,06 eur za mesiac, alebo ak mal zároveň aj príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy,
 • bol časť roka 2011 zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka 2011 bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako samostatne zárobkovo činná osoba a jeho vymeriavací základ z príjmov z podnikania presiahol sumu 3 948,72 eur a v priebehu roka uhrádzal preddavky na poistné v sume 46,06 eur za mesiac, alebo ak mal zároveň aj príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy,
 • bol dobrovoľne nezamestnanou osobou a jeho príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy presiahli úhrn minimálnych základov - sumu 3 948,72 eur,
 • bol zamestnancom a jeho príjmy iba v niektorých mesiacoch roka 2011 presiahli sumu  2 233,50 eur (t. j. maximálneho mesačného vymeriavacieho základu),
 • bol zamestnancom a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u jedného zamestnávateľa presiahli sumu 2 233,50 eur (t. j. maximálneho mesačného vymeriavacieho základu) za mesiac, ale nebol v roku 2011 zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov,
 • bol zamestnancom a mal popri príjmoch zo zamestnania aj príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy,
 • bol poistencom štátu a mal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a dividendy a splnil podmienky na vykonanie ročného zúčtovania alebo v súbehu skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch a úhrn vymeriavacích základov bol vyšší ako suma 3 948,72 eur.

Ako čítať vyhlášku?


Príloha č.1: Postup výpočtu

Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného, ktorého súčasťou sú tabuľky pre:

a) výpočet vymeriavacieho základu zo všetkých druhov príjmov vstupujúcich do výpočtu a tiež výpočet koeficientu ako konštanty určujúcej podiel toho – ktorého príjmu na výpočte vymeriavacieho základu. T. j. výpočet vymeriavacieho základu:

 • z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania),
 • z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • z príjmov z kapitálového majetku (napr. z úrokov z poskytnutých pôžičiek, z výnosov zo zmeniek, z úrokov z hodnoty splateného vkladu spoločníkov verejných obchodných spoločností),
 • z ostatných príjmov (napr. z príležitostných príjmov, z príjmov z prevodu opcií, z príjmov zo zdedených práv z priemyselného a duševného vlastníctva, a pod.),
 •  z príjmov z dividend,

b) výpočet poistného zo všetkých druhov príjmov akceptujúc maximálny ročný vymeriavací základ za rok 2011 t. j. 26 802,00 eur,

c) výpočet preplatku/nedoplatku, t. j. vypočítané celoročné poistné plus/mínus uhradené alebo vykázané preddavky na poistné,

d) ak ide o preplatok, výsledok ročného zúčtovania poistného upravený o zrazenú daň (pozn. preplatok poistného sa zdaňuje 19 %-uálnou sadzbou dane. Daň vyberá zdravotná poisťovňa zrážkou a odvádza príslušnému daňovému úradu),

e) ak ide o preplatok a zároveň zdravotná poisťovňa eviduje pohľadávku na poistnom, výsledok po započítaní preplatku s pohľadávkami. Výsledkom započítania môže byť pohľadávka platiteľa voči zdravotnej poisťovni alebo záväzok (t. j. zostávajúca nezapočítaná suma preplatku) voči platiteľovi poistného,

f) ak ide o aktívnu SZČO, výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 z príjmov z podnikania. V roku 2013 minimálna suma preddavku na poistné bude 48,63 eur (pre osobu so zdravotným postihnutím 24,31 eur) a maximálna suma preddavku bude 330,12 eur (pre osobu so zdravotným postihnutím 165,06 eur),

g) ak ide o zamestnávateľa, výpočet vymeriavacieho základu, poistného, vykázaných preddavkov v členení na zamestnávateľa a na zamestnanca a výsledok (preplatok/nedoplatok) v členení na zamestnávateľa a na zamestnanca,

h) vysvetlivky k tabuľkám.

Príloha č. 2: Oznámenie o príjmoch za rok 2011

Vzor „Oznámenia o príjmoch za rok 2011“ o príjmoch z dividend a príjmoch z výkonu činnosti osobného asistenta. Pretože vymeriavacím základom na určenie poistného sú iba tie príjmy z dividend, ktoré sú vyplatené zo zisku spoločnosti alebo družstva dosiahnutého za rok 2011 a tieto sa väčšinou vyplácajú až následne (v roku 2012 a nasledujúcich rokoch), toto oznámenie sa bude pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 používať iba v prípade vyplateného vyrovnacieho podielu (pri zániku účasti spoločníka v roku 2011) alebo vyplatenom podiele na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti (pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu).

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 sa vykonáva z príjmov vzniknutých v roku a za rok 2011. Oznámenie o príjmoch za rok 2011 poistenec predkladá zdravotnej poisťovni do 31.5.2012. Tlačivo oznámenia si stiahnite tu.

Príjem z podielov na zisku dosiahnutého spoločnosťou za rok 2011 vyplatených v roku 2012 bude predmetom ročného zúčtovania poistného za rok 2012. Ak  poistencovi boli vyplatené dividendy (zo zisku spoločnosti, ktorý dosiahla za rok 2011) v prvých piatich mesiacoch roka 2012 a teda poistenec by mohol stihnúť lehotu na predloženie oznámenia do 31.5.2012, takto vyplatené príjmy v roku 2012 sa budú zdravotnej poisťovni oznamovať  do 31.5.2013.

Príloha č. 3: Oznámenie o zúčtovaní so štátom

Vzor „Oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2011“, ktorého štruktúra je taká istá ako po minulé roky.

Príloha č. 4: Údaje potrebné pre výpočet

Tabuľka o minimálnych a maximálnych sumách preddavkov na poistné a percentuálnych sadzbách v členení na zamestnanec, zamestnávateľ, SZČO a dobrovoľne nezamestnaná osoba.