Ako užívať lieky. Praktické rady

Lieky užívajte, len keď je to nevyhnutné. Ak ich máte viac, môžu sa ovplyvňovať, dokonca vylučovať alebo sa môžete predávkovať. Komunikujte preto so svojím lekárom. Na liekoch možno aj bezpečne šetriť.

Aktualizované: 17. 09. 2013

Pozor na interakcie

Užívanie každého lieku konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak vám lekár predpisuje akýkoľvek liek, informujte ho o všetkých ostatných, ktoré užívate. Inak sa môže stať, že vám vznikne nežiaduca lieková interakcia . Odborne sa ňou nazýva nevhodná kombinácia liekov užívaných súčasne, ktorá môže ovplyvniť vaše zdravie.

Dávajte si pozor aj na svoj jedálny lístok. Grapefruitová šťava, alkohol, upokojujúce čaje s ľubovníkom a ďalšie potraviny a nápoje ovplyvňujú účinky liekov a s niektorými tvoria nevhodnú kombináciu.


Bezpečné lieky: Štyri kroky

 1. Vždy informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate.
 2. Ak si lieky nepamätáte, vytlačte si Liekovú knižku vo svojej Elektronickej pobočke
 3. Nehľadajte neoverené informácie na internete, pozrite sa do svojej Elektronickej pobočky. Na základe dát od vašich lekárov uvidíte, či nemáte liekové interakcie alebo či sa nemáte vyhýbať vybraným potravinám alebo nápojom.
 4. Zistené interakcie konzultujte s lekárom. Najlepšie pozná váš zdravotný stav a vie vám zodpovedať vaše otázky. Niektoré interakcie sú žiaduce.

Ako neplatiť zbytočne

Viete, ako za lieky neplatiť viac, než je nevyhnutné? Tu je niekoľko odporúčaní:

 1. Lieky užívajte len vtedy, keď si to naozaj vyžaduje váš zdravotný stav.
 2. Aktívne sa informujte u vášho lekára alebo v lekárni na cenu lieku a výšku vášho doplatku. Existuje zoznam, kedy je lekár povinný predpísať vám na recept názov liečiva (k nemu môže pridať aj názov lieku) a lekárnik vydať najlacnejší liek, ktorý toto liečivo obsahuje.  Ak to nie je z medicínskeho pohľadu žiaduce, lekár na recept napíše konkrétny, hoci drahší liek, ktorý vám vydajú v lekárni.
 3. Zorientujte sa v cenách liekov a v doplatkoch pacientov na špeciálnej stránke Výhodné lieky. Ak k vášmu lieku existuje rovnako kvalitná alternatíva s tou istou účinnou látkou, ale s nižšou cenou aj doplatkom pacienta, stránka vám ju zobrazí.

Bez ohľadu na cenu lieku platíte v lekárni za spracovanie receptu poplatok 0,17 €. Oslobodení sú od neho tí, ktorí si receptové lieky plne hradia sami alebo ktorí si vyberajú očkovacie látky označené symbolom V.

V lekárni až po kontrole

Lieky môžete kúpiť iba v lekárňach. Zo zákona máme zmluvu s každou lekárňou na Slovensku. Liek na lekársky predpis si teda môžete vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni.

Kým sa liek do lekárne dostane, prechádza oficiálnou registráciou a kontrolou kvality a bezpečnosti. Dohliada na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Zoznam všetkých liekov registrovaných na Slovensku aj s ich príbalovými letákmi nájdete na tejto stránke.
Kompletný zoznam liekov, ktoré plne alebo čiastočne uhrádza zdravotná poisťovňa, nájdete na tejto stránke.

Originálne lieky sú výsledkom výskumu, preto sú drahšie. Keď im uplynie patentová ochrana, môžu vznikať generiká. Majú tú istú účinnú látku ako originály, no sú lacnejšie. Pýtajte sa na generiká vášho lekára alebo lekárnika alebo si pozrite portál vyhodnelieky.sk.

Najčastejšie sa pýtate

Čo keď potrebujem liek neregistrovaný alebo nedostupný na Slovensku?

Keď potrebujete liek, ktorý nie je registrovaný na Slovensku, konať by mal váš lekár a vyžiadať si najprv povolenie od ministerstva zdravotníctva na mimoriadny dovoz. Ak ho dostane, príde na rad schvaľovanie našimi odborníkmi na základe žiadosti. Vypisuje a podáva ju lekár.

Ak je váš liek na Slovensku registrovaný, ale nie je dostupný, riešenie existuje. Distribučná firma ho môže objednať zo zahraničia a doviezť vám ho na Slovensko. Preverte si však vopred, či je tento liek u nás aj kategorizovaný a je oficiálne stanovené, ako ho prepláca zdravotná poisťovňa. Ak kategorizovaný nie je, je potrebné nás vopred požiadať o jeho úhradu.

Pozor, nemáme povinnosť preplatiť vám liek, ktorý ste si sám/sama kúpili v zahraničí.

Čítať celú odpoveď
Koľko budem doplácať za lieky?

Každý liek, ktorý je kategorizovaný Ministerstvom zdravotníctva, má určenú cenu, ktorú hradí zdravotná poisťovňa a čiastku, ktorú si dopláca sám pacient. Ich zoznam nájdete v kategorizačnom zozname ministerstva zdravotníctva alebo na internetovej stránke www.vyhodnelieky.sk. Tu nájdete informácie o tzv. generikách, čiže liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek, no sú lacnejšie. Líšiť sa môžu napríklad v pomocných látkach.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky prepláca zdravotná poisťovňa?

Pri preplácaní liekov sa riadime zákonom a nariadeniami ministerstva zdravotníctva. To, či sú vaše lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva alebo na portáli www.vyhodnelieky.sk. Tu okrem ceny, ktorú hradí poisťovňa, a vášho doplatku, nájdete zároveň aj informácie o lacnejších liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek. 

Čítať celú odpoveď
Ako funguje vrátenie doplatkov za lieky?

O vrátenie peňazí nemusíte žiadať, urobíme to automaticky. A to vždy do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, ak je čiastka, o ktorú ste limit spoluúčasti prekročili, väčšia ako 3 eurá. Peniaze vám zašleme na účet alebo poštovou poukážkou. Zároveň vám pošleme list, v ktorom uvedieme detialnejšie informácie a vysvetlenia.

Čítať celú odpoveď
Ktoré lieky sa započítavajú do limitu spoluúčasti?

Do limitu sa nezapočítavajú všetky lieky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni. Do limitu sa zahrnú len tie, ktoré:

 • sú na lekársky predpis (nepatria sem teda tie lieky a doplnky, ktoré si pacient sám kúpi v lekárni, tzv. „voľnopredajný sortiment“),
 • sú najlacnejšie na dané ochorenie.

Nezapočítavajú sa teda tie lieky, ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených vyššie. To znamená, že ak vám lekár predpíše a vy si v lekárni vyberiete na recept liek, ktorý má lacnejšiu alternatívu, do vášho limitu sa započíta cenu tohto najlacnejšieho lieku. Teda nie cena lieku, ktorý ste si v skutočnosti v lekárni vybrali. Volá sa to prepočítaný doplatok. Z toho dôvodu pacientom odporúčame, aby sa lekárov aj lekárnikov pýtali na cenovo najvýhodnejšie lieky určené na ich chorobu. 

Ak si chcete otestovať, či sa váš liek započítava do limitu spoluúčasti, môžete tak urobiť na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Koho sa týka limit spoluúčasti vo výške 45 eur?

Ak ste starobný dôchodca, za kalendárny štvrťrok doplatíte za lieky 45 €. Ostatné vám vráti zdravotná poisťovňa. Musíte však k prvému dňu kalendárneho štvrťroka spĺňať tieto podmienky:

 • byť poberateľom starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa predpisov o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov vo veku nároku na starobný dôchodok,
 • poberať dôchodok z cudziny alebo dôchodok z iného členského štátu Európskej únie, ak nie ste zdravotne poistený v tomto členskom štáte Európskej únie,
 • dovŕšiť dôchodkový vek a súčasne vám nevznikol vám nárok na starobný dôchodok.

Tento limit sa vás netýka, ak súčasne s vyššie uvedeným:

 • máte príjem, ktorý podlieha dani z príjmov podľa zákona o dani z príjmov okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Netýka sa teda zamestnancov ani SZČO.
 • máte výšku dôchodku viac ako 50% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa limit spoluúčasti zisťuje. Pre obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2011 ide o sumu 372,25 €, od roku 2012 je platná nová hranica vo výške 384,5 €.

Chcete si overiť, či sa vás limit spoluúčasti týka? Zistíte to na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Koho sa týka limit spoluúčasti vo výške 30 eur?

Týka sa každého poistenca, ktorý je k prvému dňu daného kalendárneho štvrťroka:

 • držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • poberateľom invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku podľa predpisov o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo,
 • invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Tento limit sa vás však netýka, ak zároveň:

 • ste zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou (teda nesmiete mať príjem podliehajúci dani z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru),
  máte dôchodok vyšší ako 50% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa Štatistického úradu SR spred dvoch rokov. Pre obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2011 ide o sumu 372,25 €, od roku 2012 je platná nová hranica vo výške 384,5 €.

Chcete si overiť, či sa vás limit spoluúčasti týka? Môžete tak urobiť na tejto stránke.

Čítať celú odpoveď
Existuje hranica, koľko maximálne doplácam na lieky?

Áno, túto hranicu, volá sa limit spoluúčasti, stanovuje zákon a týka sa len sociálne slabých vrstiev obyvateľov. Ide o maximálnu výšku doplatkov pacienta za lieky na recept, ktoré sú čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Tento limit sa počíta vždy na kalendárny štvrťrok.

Existujú dve maximálne hranice doplatkov. Jedna pre starobných dôchodcov (45 € na štvrťrok) a druhá (30 € na štvrťrok) pre zdravotne postihnutých občanov a invalidných dôchodcov.

Čítať celú odpoveď
Prečo platím tak veľa za lieky?

Cenu a výšku doplatkov za lieky určuje ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní kategorizačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva je záväzné pre všetky zdravotné poisťovne aj pacientov.

Vyhnúť sa vysokým doplatkom za lieky sa dá tým, že sa budete vopred informovať o cene lieku a v prípade, že to váš zdravotný stav dovoľuje, vám lekár predpíše, resp. lekáreň vydá iný, lacnejší liek než ten, ktorý užívate doteraz.

Takisto konzultujte s vaším lekárom, či musíte brať všetky lieky, ktoré užívate. Čím viac liekov, tým vyššie náklady, ale aj vyššie riziká nežiadúcich účinkov a nebezpečných kombinácií liekov.

Čítať celú odpoveď
Sú lacnejšie lieky rovnako účinné?

Akýkoľvek liek na slovenskom trhu musí spĺňať náročné kritériá na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu. Lacnejší generický liek má rovnaké účinné látky a je rovnako bezpečný a kvalitný ako drahší originálny liek.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Aby boli lieky bezpečné...aj pre srdciarov
Limit spoluúčasti
Pozor na antibiotiká, na chrípku sa neodporúčajú
Doplatky za lieky pošleme ešte do Vianoc