Napriek našej snahe sa doposiaľ nepodarilo dospieť k dohode.

Naďalej garantujeme všetkým poskytovateľom a poistencom, že budeme uhrádzať zdravotnú starostlivosť v nezmenenom režime priamo poskytovateľom na základe vystavených faktúr.

Intenzívne hľadáme obojstranne prijateľné riešenie, ktoré by zohľadňovalo súčasnú zložitú situáciu.

Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia by však mala byť hradená predovšetkým poskytnutá zdravotná starostlivosť a nie kompenzácia hospodárskych škôd. Náhrada hospodárskych škôd by mala byť realizovaná primárne z prostriedkov na to určených (na základe opatrení v gescii Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR).