Zmenil/a som priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu. Ako vám to nahlásim?

Zmenu osobných údajov našich poistencov nám nahlasuje Register fyzických osôb prostredníctvom pravidelnej dávky, z ktorej si v našom informačnom systéme automaticky vaše údaje aktualizujeme. Stačí teda, keď zmenu nahlásite príslušnej ohlasovni na obecnom alebo mestskom úrade.

Či už zmenu vášho priezviska evidujeme si môžete overiť vo vašej elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii.

Zmenilo sa mi meno, musím požiadať o zaslanie nového preukazu poistenca?

Nie, zmenu vašich osobných údajov aktualizujeme v našom informačnom systéme na základe pravidelnej dávky z Registra fyzických osôb. Následne vám nový preukaz poistenca automaticky zašleme na adresu trvalého pobytu.

Ak ste nositeľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom vydáme vám však iba Európsky preukaz zdravotného poistenia. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa, prosím, preukazujte svojim občianskym preukazom, prípadne iným dokladom totožnosti s elektronickým čipom.

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

Zmenil som adresu trvalého pobytu/číslo občianskeho preukazu, pošlete mi nový preukaz poistenca?

Nie, vaša adresa a číslo občianskeho preukazu nie je údaj, ktorý zobrazujeme na preukaze poistenca. Aj naďalej preto môžete používať váš aktuálny preukaz poistenca.

Presťahoval som sa, ako mám oznámiť novú korešpondenčnú adresu?

Vašu korešpondenčnú adresu nám, prosím, oznámte prostredníctvom Elektronickej pobočky, v profile používateľa.

Ako môžem oznámiť zmenu mojej emailovej adresy?

Zmenu vášho emailu nám, prosím, oznámte prostredníctvom Elektronickej pobočky, v profile používateľa.

Ako oznámim číslo účtu?

Číslo účtu si viete jednoducho doplniť, či zmeniť priamo vo vašej Elektronickej pobočke, v profile používateľa cez Bankové spojenie.

Musím vám oznámiť prihlásenie na úrade práce, materskú a rodičovskú dovolenku, starobný dôchodok alebo začatie štúdia?

Tieto informácie nám nemusíte oznamovať. Oznámi nám to priamo príslušná inštitúcia v pravidelnej dávke, podľa ktorej si údaje s platiteľom poistného (štát) v našom informačnom systéme aktualizujeme.

Či nám príslušná inštitúcia už vašu evidenciu oznámila si môžete overiť vo vašej Elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii, v časti Moji platitelia.

Ak sa k nám z nejakého dôvodu vaše údaje nedostanú, budeme vás kontaktovať a zašleme vám výzvu na zdokladovanie platiteľa poistného.

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

Stratil som prácu a nechcem sa prihlásiť na úrad práce, mám nejakú povinnosť?

Ak nebudete mať iného platiteľa poistného (zamestnávateľ, štát), prihláste sa, prosím, ako samoplatiteľ. Nahlásiť sa môžete najjednoduchšie prostredníctvom prístupu do Elektronickej pobočky, v sekcii Moji platitelia, kde si zvolíte, že ste Samoplatiteľ a vyplníte základné údaje.

Viac informácií o prihlásení a úhrade poistného sa dočítate na tejto stránke.

Čerpal som v práci neplatené voľno, mám niečo oznamovať?

Počas neplateného voľna nie je vašim platiteľom poistného zamestnávateľ. Preto, ak v tomto období nemáte iného platiteľa poistného (zamestnávateľ, štát), prihláste sa ako samoplatiteľ a uhraďte si za dané dni poistné. Nahlásiť sa môžete prostredníctvom Elektronickej pobočky, v sekcii Moji platitelia, kde si zvolíte, že ste Samoplatiteľ a vyplníte základné údaje.

Viac informácií o prihlásení a úhrade poistného sa dočítate na tejto stránke.

Platím si poistné sám, prečo mi posielate Výzvu na zdokladovanie platiteľa poistného?

Ak nemáte iného platiteľa poistného (zamestnávateľ, štát) nestačí, že platíte preddavky na poistné. Prihláste sa, prosím, ako samoplatiteľ. Bez tohto oznámenia nevieme k čomu máme Vaše platby priradiť.

Nahlásiť sa môžete prostredníctvom Elektronickej pobočky, v sekcii Moji platitelia, kde si zvolíte, že ste Samoplatiteľ a vyplníte základné údaje.

Viac informácií o prihlásení a úhrade poistného sa dočítate na tejto stránke.

Starám sa o dieťa do veku 6 rokov. Musím to oznámiť?

Starostlivosť o dieťa do veku 6 rokov nám musíte oznámiť. Najjednoduchšie tak spravíte prostredníctvom Elektronickej pobočky, v sekcii Moji platitelia.

Nezabudnite priložiť aj kópiu alebo sken/fotku rodného listu dieťaťa.

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

Som práceneschopný. Musím si platiť poistné?

Ak poberáte nemocenské dávky je vašim platiteľom poistného štát. Poistné si preto nemusíte platiť.

Ak vám však nevznikol nárok na nemocenské dávky, štát za vás neplatí poistné. Čiže v prípade, že  nemáte iného platiteľa poistného (zamestnávateľ/štát) si poistné platíte sám ako samoplatiteľ alebo SZČO. Viac informácií o prihlásení samoplatiteľstva a úhrade poistného sa dočítate na tejto stránke.

Otvoril som si živnosť. Mám vám to oznámiť?

Ak máte živnostenské oprávnenie nemusíte nám vašu činnosť oznamovať. Urobí to za vás Živnostenský úrad, ako Jednotné kontaktné miesto.

Ak ste iná samostatne zárobkovo činná osoba (nezapísaná do Živnostenského registra), oznámte nám začiatok tejto činnosti do ôsmich dní od vzniku (napr. od zapísania do rôznych registrov). Najjednoduchšie tak spravíte prostredníctvom Elektronickej pobočky, v sekcii Moji platitelia, kde si zvolíte, že ste SZČO a vyplníte základné údaje.

K oznámeniu nezabudnite priložiť kópiu, resp. sken/fotku dokladu preukazujúceho vašu činnosť (napr. pridelenie maklérskeho kódu NBS, doklad o finančnom poradenstve...). Viac informácií o prihlásení sa a úhrade poistného sa dočítate na tejto stránke.

Som živnostník a našiel som si prácu aj ako zamestnanec. Musím platiť poistné zo živnosti?

V prípade súbehu dvoch platiteľov poistného, napr. zamestnanie a SZČO alebo štát a SZČO, sa pri úhrade preddavkov zo živnosti riadite ročným zúčtovaním, podľa ktorého budete platiť skutočne vypočítanú výšku poistného na tento rok. Ak je neupravená výška poistného v príslušnom ročnom zúčtovaní nižšia ako minimálny preddavok na poistné (napr. 30€) budete ju platiť počas trvania súbehu. Ak však výška tohto preddavku je vyššia ako minimálny preddavok (napr. 90€) budete ju hradiť aj naďalej (napriek vášmu zamestnaniu).

Ak ste ako živnostník začali vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu bežného roka (čiže nemáte vykonané ročné zúčtovanie s výpočtom preddavkov na tento rok) a máte povinnosť platiť odvody aj z inej činnosti (napr. ste aj zamestnanec), môžete si určiť výšku vymeriavacieho základu aj v sume 0 €.

Akonáhle však ukončíte súbeh činností (zostanete iba SZČO), vzniká vám povinnosť platiť riadnu výšku preddavku. Viac informácií sa dočítate na tejto stránke.