Dohoda stanovila tzv. prechodné obdobie trvajúce od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 (článok 126 dohody), počas ktorého sa naďalej uplatňujú právne predpisy Európskej únie (ďalej len „EÚ") a zachovávajú sa všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

V posledných dňoch roku 2020 prišlo k podpísaniu Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK (ďalej len „Dohoda").

Dohoda obsahuje dojednanie ohľadom sociálneho zabezpečenia obyvateľov EÚ ako aj UK, medzi ktoré patrí aj vzájomné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Na základe Dohody vyplýva, že pre osoby so vzťahom k UK, ktoré krátkodobo navštívia Slovenskú republiku ostávajú práva na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti zachované na rovnakej úrovni ako to bolo pred vystúpením UK z EÚ.

Rovnako ostávajú v platnosti všetky typy nárokových dokladov vydaných UK (karta EHIC, UK EHIC, EHIC Citizens Rights, Študentský EHIC, Náhradný certifikát k európskemu preukazu zdravotného poistenia) ktorých vyznačená platnosť neskončila.

UK strana avizovala ich postupné nahrádzanie novým preukazom o ktorom Vás budeme v aktuálnom čase informovať.

Tieto informácie sú zverejnené aj na stránkach MZ SR.

Práva a nároky vyplývajúce z koordinačných nariadení (teda aj nárok na účasť na systéme zdravotného zabezpečenia) ostávajú zachované a naďalej sa uplatňujú aj po skončení prechodného obdobia, teda po 31. decembri 2020 pokiaľ sa osoby pokryté koordinačnými nariadeniami, nachádzali v cezhraničnej situácii zahŕňajúcej tak UK, ako aj jeden zo štátov EÚ, a v tejto situácii zotrvávajú „bez prerušenia".

Plná ochrana v oblasti zdravotného zabezpečenia trvá iba do tej doby, kým bez prerušenia trvá cezhraničná situácia osoby.

O prerušenie nejde pokiaľ:

  • dôjde k zmene kategórie osoby (študent sa stane pracovníkom, rodinný príslušník sa stane závislým a pod.)
  • dôjde k prechodu medzi vyššie menovanými situáciami (napr. vyslaný pracovník sa zamestná v štáte vyslania)
  • zmena medzi jednotlivými situáciami nastane v krátkom časovom období (strata práce - 1 mesiac - nová práca).

Keďže nárok na zdravotnú starostlivosť po 31. decembri 2020 sa týka len vyššie určených skupín osôb, nebude už na území UK po tomto dátume platný existujúci Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Obdobne tak na území SR nebude platný doposiaľ používaný britský EHIC, ale iba špeciálny EHIC s novým vizuálom.

Aktuálne platný Britský Európsky preukaz zdravotného poistenia

(Aktualizácia zo 7.6.2021)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpilo k zmene vizuálu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EHIC).  Po 1. januári 2021 sa teda okrem doposiaľ používaných britských EHIC môžu osoby so vzťahom k Spojenému kráľovstvu preukazovať aj britským EHIC s novým vizuálom.

Zmena sa týka len re-dizajnu karty EHIC, nijako nezasahuje do práv pacienta, ktoré boli dohodnuté v rámci Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie ako aj na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Vizuál v súčasnosti platných a používaných britských preukazov EHIC a GHIC.

Pre možnosť ďalšieho čerpania zdravotnej starostlivosti prosím postupujte nasledovne.

Osoby zdržiavajúce sa na území UK so vzťahom k Slovenskej republike

Situácia: zdržiavam sa na území UK a mám tu pred 1. januárom 2021 registrovaný niektorý z EU formulárov (prenosný dokument S1, E106,...).

Ak máte registrovaný niektorý z EU formulárov na území UK a na základe tohto formuláru ste registrovaný v britskom systéme zdravotného zabezpečenia, vo Vašej situácii sa po 31. decembri 2020 nedochádza k zmene. Naďalej môžete na základe dokladov, vydaných britskou stranou čerpať zdravotnú starostlivosť podľa podmienok platných v UK, a to až do prvého prerušenia Vašej cezhraničnej situácie (t. j. do doby, kedy dôjde k zániku skutočnosti, na základe ktorej Vám bol vydaný formulár).

Po tomto prerušení už nemáte nárok na opätovný vstup do britského systému (pokiaľ nesplníte pravidlá, ktoré si vnútorne určí UK) a v prípade čerpania zdravotnej starostlivosti po tomto prerušení budete posudzovaný ako osoba z inej (tretej) krajiny.

Na opätovný vstup do britského systému už nie je nárok ani po obnovení situácie, na základe ktorej Vám bol formulár vydaný (ak predtým došlo k prerušeniu).

Situácia: bol som posudzovaný ako osoba s nárokom na zdravotnú starostlivosť v UK ale došlo u mňa k tzv. „prerušeniu". Z tohto dôvodu už nemám nárok na ďalšie čerpanie zdravotnej starostlivosti zo systému britského zabezpečenia; lekári v UK odo mňa požadujú platbu za akúkoľvek poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Čo mám robiť?

Ak došlo po 31. decembri 2020 k tzv. „prerušeniu" (t. j. prestali ste spĺňať podmienky účasti v britskom systéme alebo podmienky, za ktorých je možné používať Váš špeciálny náhradný certifikát) návrat k predchádzajúcemu stavu už nie je možný; budete posudzovaný ako osoba z inej krajiny bez nároku na úhradu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Do britského systému zdravotného zabezpečenia budete môcť vstúpiť iba ak splníte podmienky určené britskou legislatívou pre osoby z cudziny.

Ak spĺňate podmienky na účasť na zdravotnom poistení v SR (trvalý pobyt na území SR) a nie je dôvod na Vaše vyňatie zo systému slovenského zdravotného poistenia (§ 3 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.) vzniká Vám účasť na systéme slovenského zdravotného poistenia a to dňom, v ktorom nastalo prerušenie. Máte povinnosť podať si prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia v slovenskej zdravotnej poisťovni a platiť si poistné na zdravotné poistenie.

Vzhľadom k skutočnosti, že z Vášho slovenského zdravotného poistenia nie je možné čerpať plnenia na území UK (s výnimkou náhleho ochorenia alebo stavu ohrozujúceho život, kedy máte nárok na preplatenie uhradenej neodkladnej starostlivosti, ale len do výšky úhrady v SR), pokiaľ sa hodláte naďalej zdržiavať na území UK, odporúčame Vám uzavrieť si komerčné poistenie liečebných nákladov.

Situácia: zdržiavam sa na území UK a nemám tu registrovaný žiaden EU formulár; zdravotnú starostlivosť čerpám na základe slovenského EHIC

Po 31. decembri 2020 Váš EHIC na území UK stráca platnosť a budete posudzovaný ako osoba z inej krajiny.

Ak chcete naďalej čerpať zdravotnú starostlivosť ako ste ju čerpali doposiaľ, čo najskôr požiadajte Vašu zdravotnú poisťovňu v SR o vydanie špeciálneho náhradného certifikátu s platnosťou pre UK (táto platnosť bude uvedená v časti Poznámky a informácie). K žiadosti budete musieť doložiť Vašu cezhraničnú situáciu, ktorá musí vzniknúť pred dátumom 1. január 2021 a trvať naďalej (napr. študent, študujúci na škole v UK so začiatkom štúdia pred 1. januárom 2021, pričom štúdium stále trvá).

Na základe tohto špeciálneho náhradného certifikátu s platnosťou pre UK Vám bude poskytovaná zdravotná starostlivosť v UK v rovnakom rozsahu, ako Vám do 31. decembra 2020 bola poskytovaná na základe slovenského EHIC.

Ak sa zdržiavate v UK bez toho, aby u Vás existovala cezhraničná situácia, budete po 31. decembri 2020 posudzovaný ako osobe z inej krajiny bez nároku na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.


Je nutné zdôrazniť, že vyššie popísaný nadštandardný prístup sa bude vzťahovať iba na osoby, u ktorých ich cezhraničná situácia vznikla už pred 1. januárom 2021 a trvá naďalej bez prerušenia.

Po prvom prerušení je tento nadštandardný postup ukončený a z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti budete posudzovaný rovnako, ako osoba z tretej krajiny. Návrat do stavu pred prerušením nie je možný.

Pokiaľ budete po 31. decembri 2020 vstupovať na územie UK (pracovná cesta, turistická cesta, návšteva príbuzných a známych, atď.), Váš slovenský EHIC na území UK neplatí a prípadnú poskytnutú zdravotnú starostlivosť si budete musieť uhradiť v plnom rozsahu. Odporúčame preto mať pri takejto ceste uzavreté aj poistenie liečebných nákladov, za účelom eliminácie možných finančných strát v prípade akútnej potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti v UK.

Vzhľadom k možným problémom v prvých dňoch a týždňoch po 31. decembri 2020 tiež odporúčame mať uzavreté komerčné poistenie liečebných nákladov pre všetky osoby, ktoré sa v súčasnosti zdržiavajú na území UK a pri čerpaní zdravotnej starostlivosti používajú iba svoj slovenský EHIC.