1. Oznamovacie povinnosti počas pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19

Oznamovacie povinnosti, splnenie ktorých si poistenci a platitelia poistného odložili kvôli pandemickej situácii, je potrebné splniť do 8. 1. 2021. Oznamovacia povinnosť takto splnená sa bude považovať za splnenú včas.

2. Vykazovanie preddavkov na poistné

„Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa" (mesačný výkaz) musí zamestnávateľ zasielať výlučne v elektronickej forme, a to bez ohľadu na počet zamestnancov (do 31.12.2020 zamestnávateľ s počtom zamestnancov dva a menej mohol predložiť mesačný výkaz aj listinne). T. j. mesačný výkaz aj za mesiac december 2020, ktorý zamestnávateľ zasiela po 1.1.2021, musí byť zaslaný elektronicky.

Pripomíname, že zamestnávateľ je povinný mesačný výkaz za príslušný kalendárny mesiac do troch dní od dňa splatnosti preddavku poistného.

3. Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa

„Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie" („hromadné oznámenie zamestnávateľa", resp. „HOZ") musia zamestnávatelia zasielať výlučne v elektronickej forme bez ohľadu na počet zamestnancov. T. j. aj HOZ za december 2020, ktoré je zasielané po 1.1.2021 čo i len za jedného zamestnanca musí byť zaslané v elektronickej forme.

4. Oznamovanie vzniku, zmeny alebo zániku zamestnávateľa

Zamestnávateľ oznamuje skutočnosti uvedené v § 24 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom znení v platnom znení (vznik, zmeny, zánik, názov, identifikačné číslo, obchodný názov, deň určený na výplatu príjmov, ak je zamestnávateľom fyzická osoba aj meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko) spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou výlučne elektronicky.

5. Oznamovacie povinnosti fyzických osôb

Poistenci, SZČO alebo samoplatitelia oznamujú zmeny prostredníctvom univerzálneho formulára „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného" prostredníctvom Elektronickej pobočky. Uvedený formulár je k dispozícii na webe poisťovne v sekcii „Tlačivá". V prípade, že poistenec nemá možnosť použiť elektronickú formu, môže poistenec výnimočne použiť formulár aj v listinnej forme.

Týmto formulárom sa oznamujú napríklad: zmeny mena, priezviska, bydliska, vznik samoplatiteľa, zánik zdravotného poistenia na Slovensku, skutočnosť, že poistenec je umiestnený v zariadení sociálnych služieb, že sa stará osobne celodenne a riadne o dieťa do šiestich rokov alebo že sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo opatruje blízku osobu staršiu ako 80 rokov, že poistenec je manželom/manželkou zamestnanca v štátnych službách alebo vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, že vykonáva činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo, a pod. Vysvetlivky sú k dispozícii na druhej strane formulára.

6. Odvod z 13. a 14. platu

Od 1. januára 2021 poskytnutie 13. a 14. platu nie je oslobodené od dane z príjmov (podľa zákona 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov). Preto zamestnávateľ musí zahrnúť tento príjem do vymeriavacieho základu zamestnanca, vykázať, vypočítať a odviesť aj z tohto príjmu preddavok na poistné.

V mesačných výkazoch v položke 14 tela dávky „Suma plnenia oslobodená od platenia poistného" zamestnávateľ bude pri takto vyplatených príjmoch uvádzať hodnotu 0.