ZP Dôvera dňa 1.3.2021 obdržala informáciu o nájdení dokumentácie súvisiacej s jej činnosťou z obdobia rokov 1996 – 2012. Dokumentácia sa v daný deň našla v obci Lisková č. 901 za nepoužívaným novinovým stánkom.

Privolané orgány činné v trestnom konaní dokumentáciu umiestnenú v 6 plastových vreciach zaistili. Súčasne obhliadkou miesta nálezu nenašli žiadnu ďalšiu dokumentáciu. Vo veci prebieha v súčasnosti trestné konanie na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Ružomberku. Podľa slov vyšetrovateľa boli vrecia pri ich zaistení neporušené.

ZP Dôvera informuje, že vo vreciach boli registratúrne záznamy, ktoré ZP Dôvera v roku 2014 so súhlasom Štátneho archívu SR a v súlade s platnými predpismi riadne vyradila na likvidáciu. V rámci vyradených registratúrnych záznamov šlo o záznamy právnych predchodcov ZP Dôvera (zdravotné poisťovne Apollo, Sideria a Dôvera – predchodca súčasnej ZP Dôvera) z rokov 1996 až 2012 (v závislosti od lehoty uloženia dokumentov). Ide prevažne o preukazy bývalých poistencov, v malom počte o lekárske predpisy či inú zdravotnú dokumentáciu a poštové zásielky neprevzaté adresátmi.
Registratúrne záznamy obsahovali najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb, vrátane rodných čísel, ako aj údaje o zdraví z vykázanej poskytnutej zdravotnej starostlivosti a receptov z lekární. 

Následky pre dotknuté osoby ZP Dôvera nepredpokladá. Podľa vyjadrenia polície, vrecia nejavili znaky poškodenia. Po skončení trestného konania polícia odovzdá vrecia zástupcom ZP Dôvera, ktorí zabezpečia ich riadne zlikvidovanie. Do času prevzatia vriec od polície nie je možné zo strany ZP Dôvera presne určiť počet dotknutých osôb a konkrétne záznamy, ktoré sú vo vreciach uložené. ZP Dôvera predpokladá, že ide o záznamy týkajúce sa tisícov bývalých poistencov.

ZP Dôvera nahlásila dňa 1. 3. 2021 túto udalosť ako incident na Úrade na ochranu osobných údajov a v súčasnosti poskytuje orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť. Súčasne sa prihlásila do trestného konania ako poškodená strana.

Občania, ktorí boli poistencami ZP Dôvera pred rokom 2010 a chcú sa informovať, či sa ich predmetná dokumentácia netýka, môžu kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v ZP Dôvera mejlom na adrese: [email protected], alebo písomne na adrese sídla ZP Dôvera.

ZP Dôvera pristúpila v tejto súvislosti k úprave interných procesov spojených s likvidáciou vyradených registratúrnych záznamov tak, že okrem preberacieho protokolu pri odovzdaní vyradených registratúrnych záznamov, vyžaduje aj predloženie dokladov o riadnej likvidácii. Súčasne pristúpi ku kontrole priestorov zmluvného dodávateľa, či skutočne k likvidácii došlo, a vyžiada si kamerovú alebo fotodokumentáciu z prebiehajúcej likvidácie.

ZP Dôvera sa ospravedlňuje všetkým dotknutým osobám a uisťuje ich, že vyvinie maximálne úsilie, aby sa takéto incidenty už neopakovali.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3627/B

článok 34 ods. 3 psím. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/469/ES (GDPR)