Stredoškolák má po skončení školy zdravotné poistenie pokryté najdlhšie do konca prázdnin. Do 31. augusta zaňho odvádza platby poistného štát.

Keď sa absolvent strednej školy zamestná alebo začne podnikať, dozvieme sa o jeho novom platiteľovi poistného od zamestnávateľa alebo zo živnostenského úradu. Vďaka tomu nie je potrebné, aby kontaktoval zdravotnú poisťovňu.

Poistencom štátu ostáva maturant, ktorý bude po prázdninách pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku.

Naďalej platí štát zdravotné poistenie aj za absolventa, ktorý si prácu nenájde a zaeviduje sa na úrad práce ako nezamestnaný. Ani tieto zmeny - pokračovanie v štúdiu na vysokej škole a evidencia na úrade práce - netreba zdravotnej poisťovni hlásiť. Dozvieme sa o nich od príslušných inštitúcií.

Kto má oznamovaciu povinnosť

Študentom, ktorí sa vyberú inou cestou, oznamovacia povinnosť vzniká. Prerušenie štúdia, štúdium v zahraničí, slobodné povolanie alebo status dobrovoľne nezamestnaného. V týchto prípadoch treba zdravotnú poisťovňu informovať, kto bude za poistenca odvádzať zdravotné poistné od momentu, ako to prestane robiť štát.

Kvôli splneniu oznamovacej povinnosti však nemusíte merať kroky do pobočky poisťovne, ani telefonovať do Dôvery. Stačí sa prihlásiť do Elektronickej pobočky, ktorú má každý poistenec k dispozícii bezplatne na našej webovej stránke.

Zmenu vo svojom živote môžete oznámiť v časti Stav účtu - Moji platitelia. Zákon hovorí o 8-dňovej lehote, v ktorej by ste to mali urobiť. Dobrovoľne nezamestnaný má na prihlásenie sa na zdravotné poistenie čas do 8. októbra.

Budúci študenti nadstavbového alebo pomaturitného štúdia oznamovaciu povinnosť zo zákona nemajú. Keďže však nemáme prístup k ich zoznamom, prosíme ich, aby nám dali vedieť, že ostávajú poistencami štátu.

Štúdium v zahraničí

Poistencami štátu ostávajú vysokoškoláci, ktorí si vybrali školu z tzv. zoznamu uznaných škôl zverejneného na webe ministerstva školstva. Ide o školy v krajinách EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, kde možno získať vzdelanie rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním na Slovensku.

Hoci títo študenti študujú v zahraničí, zdravotne sú poistení na Slovensku. Zdravotnej poisťovni je pri tejto životnej zmene potrebné doručiť potvrdenie o návšteve školy. Ak budú počas pobytu v cudzine potrebovať lekára, preukážu sa európskym preukazom zdravotného poistenia.

Ak škola, ktorú si študent vyberie, na zozname uznaných škôl nie je, môže požiadať ministerstvo školstva o posúdenie štúdia v zahraničí. Na získanie statusu poistenca štátu je potom zdravotnej poisťovni potrebné predložiť okrem potvrdenia o návšteve školy aj rozhodnutie o rovnocennosti štúdia.

Študenti zahraničných vysokých škôl, ktoré neposkytujú rovnocenné vzdelanie ako slovenské vysoké školy, sa stávajú samoplatiteľmi zdravotného poistného.