Grantový program Bojovníci za zdravie úspešne pomáha zdravotne znevýhodneným ľuďom už päť rokov. Dôvera prostredníctvom neho poskytla svojim poistencom už viac ako 1,5 milióna eur na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je zo zákona hradená alebo je hradená len čiastočne.

Pomoc smerujeme aj k samotným lekárom

Od roku 2019 Dôvera pripravila grantový program aj pre právnické osoby. Cieľom je podporiť tých, ktorí pomáhajú pacientom. „Chceme pomôcť inštitúciám, ktoré sa  starajú o pacientov, či už ide o nemocnice, lekárov, zdravotnícke zariadenia, neziskové či pacientské organizácie. Sú najdôležitejšou súčasťou liečebného procesu a len vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji o lepšie zdravie,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

V prvom kole grantového programu požiadalo o príspevok takmer 200 organizácií. Podporu vo výške 300-tisíc eur získalo 30 z nich. Vďaka finančnej podpore viacero nemocníc zmodernizovalo svoje priestory a zakúpilo potrebné medicínske vybavenie. Tak sme spoločne pomohli ku kvalitnejšej a príjemnejšej liečbe mnohých pacientov. Zoznam podporených subjektov nájdete na tejto stránke.

V predchádzajúcom roku poznačenom pandémiou sme finančné prostriedky určené na grantový program využili na nákup potrebných ochranných pomôcok pre zdravotnícke zariadenia a domovy seniorov.

Grantové kolo je otvorené až do 22. októbra

Žiadosť o finančny príspevok môžu podať zdravotnícke organizácie na tejto stránke, a to v termíne od 10. septembra do 22. októbra. Žiadateľmi môžu byť inštitúcie, ktoré priamo poskytujú zdravotnú starostlivosť vo svojich priestoroch alebo organizácie, ktoré sa starajú o chorých či hendikepovaných a ich rodiny.

Na čo poskytneme granty

Finančný príspevok môžu podporené organizácie využiť napríklad na:

  • rekonštrukciu a modernizáciu priestorov,
  • nákup lepšieho materiálneho vybavenia, 
  • zvýšenie kvalifikácie zdravotníckeho personálu, 
  • terapie, semináre pre zdravotne znevýhodnených
  • a podporu aktivít zameraných na prevenciu pred civilizačnými ochoreniami.

Harmonogram grantového programu

  • Prihlasovanie žiadostí, konzultácie: 10.09. - 22.10.2021
  • Hodnotenie žiadostí: 23.10. - 31.12.2021
  • Vyhlásenie výsledkov: 10.01. - 14.01.2022
  • Vyplatenie príspevkov: 14.01. - 14.02.2022
  • Realizácia projektov: 01.09. 2021 - 31.12.2022           

Maximálna výška príspevku, ktorý môže organizácia získať, je 20.000 eur. Príspevok je možné použiť aj na práve realizovaný projekt.

Všetky prijaté žiadosti posúdi odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne, zdravotníckych novinárov a lekárov. Administrátorom projektu je Nadácia pre deti Slovenska.

Všetky informácie o projekte a elektronickú žiadosť nájdete na stránke www.prezdravotnictvo.sk