Na to, aby dlžník získal splátkový kalendár, stačí po novom vyplniť formulár na webovej stránke. Nemusí vypisovať papierové žiadosti, ani chodiť osobne so žiadosťou do pobočky.

Ak do troch pracovných dní uhradí akontáciu (takzvanú nultú splátku) a splní niekoľko formálnych podmienok, splátkový kalendár mu schválime. Výška nutlej splátky je vo výške jednej desatiny z dlhu.

Na uzavretie platnej dohody o splátkovom kalendári medzi dlžníkom a poisťovňou je potrebný ešte jeden krok: zaplatiť aj prvú splátku.Tá nesmie byť nižšia ako 10 eur. Súčasne však platí, že celý dlh musí byť rozpočítaný najmenej na 2 a najviac na 18 splátok.

Nultá + prvá splátka

„Úhradou prvej splátky klient vyjadruje slobodnú a vážnu vôľu byť viazaný ustanoveniami dohody. Takže dohodu už nemusí podpisovať a zasielať späť zdravotnej poisťovni. Pripísaním úhrady na účet zdravotnej poisťovne začne táto dohoda automaticky platiť," vysvetľuje Anna Vajdová, manažérka odboru kontroly a vymáhania poistného.

Príklad: Martin má v Dôvere dlh na zdravotnom poistení 500 eur. Jeho nultá splátka je 50 eur. Zvyšných 450 eur možno rozdeliť najviac na 18 mesiacov, pričom jedna splátka nesmie byť nižšia ako 10 eur. Svoj dlh môže Martin nasledujúceho jeden a pol roka uhrádzať v splátkach po 25 eurách. Keď uhradí akontáciu (50 eur) a prvú splátku (25 eur), čiže začne splácať svoj dlh voči Dôvere, bude mať „v rukách" dohodu o splátkovom kalendári.

Nemať dlhy a dodržiavať dohodu sa oplatí

Po zaplatení nultej a prvej splátky bude mať poistenec z nášho príkladu súčasne nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Nemusí sa napríklad obávať, že mu zdravotná poisťovňa neschváli plánovanú operáciu.

Anna Vajdová však upozornila, že dohoda platí len vtedy, ak si dlžník plní svoje záväzky voči poisťovni a dodržiava podmienky dohody. Ak náhodou vynechá splátku podľa splátkového kalendára alebo nezaplatí bežný preddavok na poistné, platnosť dohody sa skončí.

Aj firmy

Podobné pravidlá platia pre firmy, ktoré poisťovni dlžia na odvodoch za svojich zamestnancov. V takomto prípade predstavuje najnižšia splátka 50 eur. O splátkový kalendár treba Dôveru požiadať cez Elektronickú pobočku.

Cez Elektronickú pobočku môžu o splátkový kalendár žiadať aj individuálni platitelia poistného - teda samoplatitelia, živnostníci alebo poistenci, ktorým vznikol dlh na zdravotnom poistení. Spomínaný formulár na webe predstavuje jendoduchšiu cestu.

Firiem a jednotlivcov, ktorí majú dlhy voči Dôvere, nie je málo. Od januára 2021 o splátkový kalendár požiadalo viac ako 16-tisíc dlžníkov. Uzatvorené boli v tomto roku splátkové kalendáre na sumu viac ako 12 miliónov eur.

Podmienky splátkového kalendára pre samoplatiteľov a živnostníkov

· dlžná suma bez exekúcie je viac ako 100 eur

· dlžník nemal u nás za posledný rok splátkový kalendár, ktorý nedodržal

· dlžník nemá v našej evidencii obdobie bez preukázaného platiteľa

· do troch pracovných dní uhradí nultú splátku (akontáciu) vo výške 10 % z dlžnej sumy

Dohoda o plnení dlhu v splátkach

· najvyšší počet splátok môže byť 18 a zároveň najnižšia suma jednej splátky musí byť vyššia ako 10 eur

· dohoda je platná po úhrade prvej splátky, po ktorej má poistenec nárok na plnú zdravotnú starostlivosť


Podmienky splátkového kalendára pre zamestnávateľov

· dlžná suma bez exekúcie je viac ako 300 eur

· dlžník nemal u nás za posledný rok splátkový kalendár, ktorý nedodržal

· do troch pracovných dní uhradí nultú splátku (akontáciu) vo výške 10 % z dlžnej sumy

Dohoda o plnení dlhu v splátkach

· najvyšší počet splátok môže byť 18 a zároveň najnižšia suma jednej splátky musí byť vyššia ako 50 eur

· dohoda je platná po úhrade prvej splátky