Aby sme našim poistencom zabezpečili aj po novele zákona dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, zaujali sme toto stanovisko a budeme postupovať podľa neho:

1. Odporúčania odborného lekára vystavené v roku 2021, ktorých platnosť by podľa pôvodnej legislatívy presahovala do roku 2022, okrem odporúčaní odborného lekára pri trvalej a nezvratnej inkontinencii a stómii.

 • Do 28.2.2022 budeme aj naďalej akceptovať odporúčania odborných lekárov vystavené v roku 2021. Uvedené sa vzťahuje aj na odporúčania pri predpise omamných látok II. skupiny a psychotropných látok II. skupiny.

2. Platnosť odporúčania odborného lekára pri trvalej a nezvratnej inkontinencii a stómii.

 • Odporúčania odborných lekárov vystavené pri trvalej a nezvratnej inkontinencii a stómii pred 1.1.2022 budeme akceptovať neobmedzene.

3. Platnosť preskripčných záznamov s poznámkou „REPETATUR" vystavených v roku 2021.

 • Platnosť preskripčných záznamov s poznámkou „REPETATUR" vytvorených v roku 2021 zostáva nezmenená (teda maximálne jeden rok) bez ohľadu na to, či ide o preskripčný záznam s odporúčaním odborného lekára, alebo bez neho.

4. Poverenie iného lekára predpisom liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

 • V zmysle novelizácie §119 ods. 11 zákona o liekoch môže v niektorých prípadoch predpisujúci lekár s nejakou špecializáciou (vrátane špecializácií všeobecnej ambulantnej starostlivosti) poveriť predpisom liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín po vzájomnej dohode aj iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore. Napríklad, ak pôvodný predpisujúci lekár nie je prítomný na pracovisku alebo ak mu nefunguje technika potrebná pre predpisovanie.
 • Poverenie platí maximálne 2 mesiace (u omamných látok II. skupiny a psychotropných látok II. skupiny je to 12 mesiacov) a je ho možné udeliť maximálne trikrát za rok.

5. Aj poverený lekár môže vytvoriť opakovaný recept (preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR") s platnosťou 1 rok.

 • Takýto postup je možný v prípade, ak sa v poverení jasne uvedie.

6. Povinnosť pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nemocnica").

 • Zo zákona vyplýva povinnosť vykonávať preskripciu pri ukončení hospitalizácie elektronicky vytvorením preskripčného záznamu maximálne na 30 dní. Preskripcia na lôžkovom oddelení je možná len v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami.
 • Predpisujúci lekár musí mať úväzok evidovaný v registri Dôvery.
 • Poverenie môže byť realizované aj počas hospitalizácie napríklad v rámci konzília a uplatnené pri predpise pri prepustení z nemocnice. Príklad: Pacient leží na internom oddelení, z nevyhnutného neurologického vyšetrenia vyplynie predpis liekov viazaných na odbornosť neurológa, tak neurológ poverí lekára z interného oddelenia k predpisu liekov na 30 dní pri prepustení z nemocnice. Rozsah poverenia musí byť zaznamenaný v dokumentácii.
 • Poskytovateľ si musí sám organizačne zabezpečiť lekárov oprávnených predpisovať a technicky zabezpečiť vytváranie elektronických preskripčných záznamov.

7. Predpis liekov neatestovaným lekárom.

 •  Do 28.2.2022 sa pri preskripcii neatestovaným lekárom nič nemení, teda neatestovaný lekár nemôže predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.


Je vysoko pravdepodobné, že sa v najbližšom období budú pravidlá súvisiace s predpisovaním liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ešte upresňovať. V prípade akejkoľvek zmeny vás budeme informovať a urobíme všetko preto, aby sa všetky otvorené otázky vyriešili a legislatívne ošetrili.