„Súčasná vládna garnitúra vedie iracionálny boj proti pôsobeniu súkromných zdravotných poisťovní. Rešpektujeme právo každej vlády, ktorá získala mandát od voliča, formulovať predstavy o regulácii zdravotníckeho sektora a aj samotných zdravotných poisťovní. Takáto politika by sa však mala uskutočňovať v súlade so zákonom. V rozpore s tým
dochádza k opakovanej diskriminácii takmer dvoch miliónov poistencov, ktorí sú poistení v súkromných zdravotných poisťovniach. Úrad pre dohľad a najmä jeho predsedníčka nepôsobí ako nezávislý regulátor, ale ako nástroj, ktorý má pravdepodobne vytvoriť prostredie, v ktorom nebudú môcť súkromné zdravotné poisťovne štandardne podnikať. V neposlednom rade dochádza k očividnému zneužívaniu orgánov štátu, vrátane OČTK,
ktoré v rozpore s vlastnými zisteniami, vedú opakujúce sa konania, ktoré nevieme označiť inak, ako pokus o zastrašenie, či šikanu,“
povedal Václav Jirků, Partner investičnej skupiny Penta zodpovedný za zdravotníctvo.

Právne kroky preto smerujú voči nasledovným aktivitám:

• Opakovanému a diskriminačnému zvyšovaniu základného imania VŠZP na úkor
poistencov, ktorí sú poistení v súkromných zdravotných poisťovniach;

• Podozreniu z ohrozenia daňového tajomstva, ku ktorému dochádza zo strany
UDZS. Ten sa týka spôsobu akým tento úrad informoval 28.2.2022 vo svojej tlačovej
správe aj o záveroch, ktoré mali vyplývať z kontroly výkonu účtovníctva ZP Dôvera, ktoré
vykonáva Finančná správa SR. Nerozumieme tomu, na základe čoho UDZS tieto závery
zverejnil v čase, keď príslušné daňové konanie nie je právoplatne uzavreté. Táto kontrola
stále prebieha a podľa aktuálneho vyjadrenia Finančnej správy budú známe jej závery až
o dva mesiace. ZP Dôvera účtuje o poistnom kmeni od roku 2009, správnosť postupu ZP
Dôvery bola opakovane potvrdená pravidelnými správami audítorov (jednalo sa o dve
medzinárodné audítorské spoločnosti z tzv. veľkej štvorky), posudkami znalcov aj orgánmi Finančnej správy. To tvorilo základ pre konanie a rozhodovanie štatutárov ZP
Dôvera v tejto otázke počas posledných 12 rokov.

• Zneužívanie právomocí zo strany UDZS v súvislosti s nevydaním súhlasu na
vymenovanie súčasného generálneho riaditeľa ZP Dôvera Martina Kultana za člena
predstavenstva ZP Dôvera. Blokovaním tohto vymenovania vzniká škoda samotnej ZP
Dôvera a aj Martinovi Kultanovi. UDZS sa pri svojom zdôvodnení odvolal na Uznesenie
o prebiehajúcom trestnom konaní, ktoré vedie špecializovaný tím NAKA vo veci predaja
podniku Dôvery do spoločnosti Apollo z roku 2009. Dôvera a ani Martin Kultan nemajú
o tomto Uznesení žiadnu informáciu, nie sú tak v procesnom postavení a teda sa ani
nemajú ako voči takýmto podozreniam brániť. UDZS nemá právo za takýchto okolností
prerušiť konanie a sme presvedčení, že v tomto prípade ide o nezákonnú nečinnosť.
Zároveň, na základe obmedzených informácií, ktoré sme sa dozvedeli len zo spomínaného rozhodnutia o prerušení konania, považujeme za krajne podozrivé a
neštandardné, že špecializovaný tím NAKA, ktorý bol ustanovený v súvislosti s kauzou
Gorila, začal prešetrovať podozrenia z údajnej trestnej činnosti, ktoré sa týkajú
transakcie z roku 2009, ktorá s kauzou Gorila nijak nesúvisí;

• Dochádza k riadenému úniku informácií buď z NAKA alebo UDZS do médií,
napriek tomu, že sa jedná o prípravnú fázu trestného konania, ktoré je neverejné.

„Naša právna kancelária prijala toto zastupovanie, pretože zdravotná poisťovňa Dôvera je naším dlhoročným klientom a charakter všetkých krokov, ktoré sa v týchto týždňoch odohrávajú zo strany uvedených štátnych orgánov voči ZP Dôvera a jej predstaviteľom, predstavuje podľa nášho právneho názoru vážne podozrenie z nezákonného a šikanózneho postupu. Tieto kroky môžu zásadným spôsobom znehodnotiť zdravotnú poisťovňu a majú potenciál poškodiť reputáciu jej čelných predstaviteľov,“ povedal Peter
Kubina, Partner advokátskej kancelárie Dentons.

Súkromné zdravotné poisťovne plnia pozitívnu rolu v slovenskom zdravotníctve.
Existencia dvoch súkromných zdravotných poisťovní znamená, že každý rok sa vďaka
lepšej revíznej činnosti a elektronizácii ušetria stovky miliónov eur v celom zdravotnom
systéme. Z pohľadu pacienta sú výsledkom konkurencie konkrétne benefity, ako sú
napríklad vrátené peniaze za ošetrenie u zubára alebo skracovanie čakacích lehôt.

„Dôvera sa stará o poistencov už viac ako 27 rokov a počas celej tejto doby si striktne plní všetky svoje povinnosti a dodržiava zákony. Vieme to doložiť výsledkami početných kontrol a správ od audítorov. Situácia sa za ostatné dva roky zmenila. Je evidentné, že aktivity predovšetkým predsedníčky UDZS systematicky diskreditujú fungovanie Dôvery. Štát pritom nemusel z verejných zdrojov a z peňazí daňových poplatníkov vynaložiť ani 1 euro na oddlžovanie, či záchranu Dôvery. Na záchranu štátnej VŠZP pritom len v
poslednom období vynaložil 318 mil. EUR a ďalších 40 mil. EUR jej prisľúbil. Aj za týchto sťažených a neférových podmienok Dôvera zostáva stabilným partnerom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre poistencov. Nemešká so svojimi platbami a za posledných 10 rokov odviedla do štátneho rozpočtu na daniach 100 miliónov eur,“
povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ ZP Dôvera.