Kvitujeme, že analýza sa zameriava na rómsku populáciu, pretože evidujeme špecifiká spojené s náborom medzi týmito poistencami. Mimochodom, podiel rómskej populácie v poistnom kmeni Dôvery dlhodobo zodpovedá podielu poisťovne na poistnom trhu. 
Celkove ide o cca 7-8 percent z celého kmeňa. Tým sa vylučuje podozrenie, že by sme sa pri nábore nových poistencov a poisteniek zameriavali práve na túto skupinu obyvateľov. 

Podstatná časť zistení analytikov smeruje k tzv. nekalému prepoisťovaniu, teda k zmene zdravotnej poisťovne, ktorá sa udeje bez vedomia alebo bez súhlasu poistenca alebo poistenky. Stotožňujeme sa s autormi analýzy, keď poukazujú, že najčastejšie sa tak deje v rómskych komunitách. Súhlasíme s názorom, aby zdravotné poisťovne striktne dbali na korektný postup a vylúčili akékoľvek nekalé praktiky. 

V Dôvere s tým máme skúsenosť, v rámci vlaňajšej kampane sme zaznamenali stovky prípadov, keď naši poistenci boli bez svojho vedomia a súhlasu prepoistení najmä do štátnej zdravotnej poisťovne. Tieto prípady sme zdokumentovali, postúpili vo forme podnetu na ÚDZS a podali trestné oznámenie. 

Snažíme sa o poctivú kampaň a nábor nových poistencov a poisteniek. V prípade prihlášok prijatých z marginalizovaných rómskych komunít telefonicky overujeme u každého poistenca/poistenku či prihlášku skutočne podpísali. Tým eliminujeme prípadné zneužitie osobných údajov. 

Podotýkame, že naši zamestnanci nemajú motiváciu robiť nábor v rómskej komunite, keďže za takúto prihlášku nedostávajú odmenu. Pre rozptýlenie akýchkoľvek pochybností sme pripravení médiám predložiť vzor dohody o vykonaní práce, respektíve jej dodatok, kde m.i. explicitne uvádzame, že za prihlášku z marginalizovaných rómskych komunít dostane náš zamestnanec odmenu 0,-EUR. 

Nerozumieme, prečo je porovnávaný počet dohodárov napríklad s bankami a poisťovňami. Je predsa jasné, že v týchto sektoroch nie sú legislatívne obmedzenia a bežne spolupracujú s maklérmi, resp. sprostredkovateľmi. Nie sú tam prítomné ani nekalé praktiky. Je nezmyslom, že v zdravotných poisťovniach bola takáto forma náboru (ktorá neprináša problémy) zakázaná.

Uvedomujeme si, že nedokážeme eliminovať individuálne pochybenia. V prípade, že internými kontrolami alebo na základe externého podnetu odhalíme prípad nekalého prepoistenia, postupujeme nekompromisne. Voči danému zamestnancovi vyvodíme tie najtvrdšie dôsledky. Konkrétne ide o ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, prípadne trestné oznámenie na danú osobu. Posledný obdobný prípad evidujeme z roku 2016, keď sme so zamestnancom nielen ukončili pracovný pomer a podali trestné oznámenia na nášho zamestnanca, ale celú vec postúpili aj na súd (r. 2018), ktorý nám dal za pravdu. 

Na rozdiel od autorov analýzy tvrdíme, že nehrá žiadnu rolu či ide o zamestnanca na dohodu alebo v trvalom pracovnom úväzku. Všetci zamestnanci prechádzajú riadnym školením a na všetkých sa vzťahujú rovnaké pravidlá. Naši zamestnanci robia nábor nových poistencov štandardným spôsobom, postupujú transparentne a všetkým poistencom poskytujú rovnaké informácie. 

Zdravotná poisťovňa Dôvera odmieta plošné degradovanie zamestnancov na dohodu na nespôsobilých a ziskuchtivých. Pripomíname, že okrem školení od zdravotnej poisťovne musia absolvovať aj iné školenia a disponujú rôznymi certifikátmi. Verejnosť sa s nimi stretáva nielen v zdravotnom ale aj v komerčnom poistení a ďalších oblastiach. Podobný trend je aj v zahraničí. 

Zdôrazňujeme, že odmietame akýkoľvek spôsob nekalého náboru poistencov do našej zdravotnej poisťovne. Sme za férový a čistý nábor poistencov a vítame úpravu pravidiel pri nábore nových poistencov a poisteniek, ktoré nebudú diskriminačné k nijakej skupine zamestnancov.