Kto za vás platí poistné?

Je možné, že v týchto dňoch dostanete do svojej poštovej schránky list od Dôvery. V liste vás žiadame o oznámenie, kto má za vás platiť poistné na zdravotné poistenie. Platiť poistné je zákonnou povinnosťou pre každého jedného z nás. Buď si ho platíme sami alebo ho za nás platí iný platiteľ. Napríklad za študentov, dôchodcov a mamičky na materskej dovolenke platí poistné štát. V prípadoch, keď zdravotnej poisťovni chýba informácia kto je platiteľom poistného, obráti sa na poistenca, aby jej to oznámil.

Aktualizované: 04. 05. 2018

Výnimku z platenia majú osoby, ktoré svojej slovenskej zdravotnej poisťovni oznámia a preukážu, že sú pracovne činní v zahraničí alebo sú dlhodobo v cudzine alebo im zanikol trvalý pobyt na Slovensku.

Takouto osobou ste sa mohli stať aj vy, a to v týchto prípadoch, ak:
  • ste sa zamestnali u zamestnávateľa v zahraničí alebo tam podnikáte, ste tam aj zdravotne poistená/ý a Dôvere ste to zatiaľ neoznámili,
  • sa viac ako šesť po sebe idúcich mesiacov (t. j. dlhodobo) zdržiavate  cudzine a na tento pobyt ste uzavreli poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni a DÔVERE ste to neoznámili,
  • vám zanikol trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo
  • ste prestali pracovať a zatiaľ hľadáte spôsob pracovného uplatnenia.

Ak ste sa našli v niektorej z týchto skupín, prosím, oznámte nám potrebné informácie a predložte doklady. Výsledkom vášho oznámenia môže byť, že ste odišli do cudziny a povinnosť platiť poistné na Slovensku už nemáte. Je tiež možné, že poistné musíte platiť sami za seba alebo za vás má platiť zamestnávateľ alebo ste poistencom štátu.

Dostali ste list, čo ďalej?

Prosíme Vás, aby ste na list so žiadosťou oznámiť nám platiteľa poistného reagovali čo najskôr. Na odpoveď na náš list a na oznámenie použite tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Vyberte si spôsob, ktorý vám vyhovuje najviac:

Kto je platiteľom poistného?

Oznámiť platiteľa poistného je jednou zo základných povinností voči zdravotnej poisťovni. Podrobnosti o jednotlivých typoch „platiteľov poistného“, o ich povinnostiach a o odvodoch uvádzame v tomto článku.

Prehľad svojich platiteľov poistného si môžete kedykoľvek pozrieť vo svojej Elektronickej pobočke v sekcii „Moji platitelia“. Ak evidujeme obdobie bez platiteľa poistného, po prihlásení do konta vo vašej Elektronickej pobočke vás automaticky upozorníme na takéto obdobie.

Komunikovať sa oplatí

Pokiaľ nám poistenec sám, prípadne niekto iný v jeho mene, neoznámi platiteľa poistného, za dané obdobie sa poistenec stáva samoplatiteľom. Na samoplatiteľa sa vzťahuje zákonná povinnosť platiť za seba mesačný preddavok v minimálnej výške.

Ak nám samoplatiteľ neuhradí preddavok, pošleme mu upomienku, výkaz nedoplatkov, prípadne platobný výmer prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ak ani tak samoplatiteľ preddavok nezaplatí, zdravotná poisťovňa použije všetky zákonné spôsoby na vymoženie dlhu, t. j. využije aj  možnosť podať súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie, keď poistenec bude musieť okrem poistného zaplatiť aj nemalé trovy exekúcie.

Čo hrozí

Sankciou za porušenie povinností súvisiacich so zákonom o zdravotnom poistení, medzi ktoré patrí aj povinnosť poistenca oznámiť svojej zdravotnej poisťovni kto za poistenca platí odvody, je pokuta uložená úradom pre dohľad v sume do 331,00 €, resp. pri opakovanom porušení v dvojnásobnej výške.

Dôležité upozornenie

Poistenci, ktorí si nesplnia oznamovacie povinnosti a následne neplatia zdravotné odvody, stávajú sa dlžníkmi. Títo dlžníci nemajú nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti a môže sa im stať, že lekár bude od nich požadovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Hrozí im aj riziko, že ich nemocnica odmietne prijať na plánovanú hospitalizáciu, pokým si svoje dlhy na verejnom zdravotnom poistení neuhradia. Rovnaký postup platí pre kúpeľnú liečbu a ďalšie typy odkladnej zdravotnej starostlivosti.