ezdravie: Kontroly preskripčných záznamov

Zdravotná poisťovňa Dôvera zapína od 1. januára 2019 v rámci projektu ezdravie, modul erecept, ďalšie kontroly pri vytváraní preskripčných záznamov.

Aktualizované: 31. 12. 2018

Zdravotné poisťovne pripravili tieto kontroly v súčinnosti s Národným centrom zdravotníckych informácií, ktoré zverejnilo podrobnosti aj na svojom webe na týchto miestach:

Cieľom nových kontrol je najmä znižovanie chybovosti pri preskripcii a dispenzácii s prihliadnutím na platné právne predpisy.

V prípade, ak bude lekár používať správnu verziu softvéru, nebude môcť vytvoriť predpis, kým chybu neodstráni. Vznikne menej lekárskych predpisov/lekárskych poukazov, ktoré budú nesprávne, neúplné alebo v rozpore s legislatívou, a teda bude existovať menej odmietnutých riadkov pri zúčtovaní vykázanej poskytnutej lekárenskej starostlivosti do zdravotnej poisťovne.

  1. Kontrola povinných informácií o zložení, kódoch a názvoch surovín pri predpise magistraliter liekov. V prípade predpisu individuálne pripravovaného lieku (ďalej  „IPL“)  je okrem zloženia, pokynov pri výrobe  a používaní IPL povinnosť uviesť niektorý z kódov IPL: M01000, M01001, M01002, M01003, M01004, M01005.
  2. Kontrola predpisovania vybraných zdravotníckych pomôcok zdravotnými sestrami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Zákaz uviesť odporúčanie, ak odborný lekár predpisuje lieky/ zdravotnícke pomôcky/ dietetické potraviny s preskripčným obmedzením, nakoľko lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých predpis je viazaný na odbornosť lekára, predpisuje príslušný odborný lekár, alebo všeobecný lekár na jeho odporúčanie.
  4. Kontrola povinného príznaku pri predpise produktu pre novorodenca na rodné číslo rodiča.
  5. Kontrola na nedočerpané množstvo pri liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách, ktorých predpis podľa príslušných kategorizačných zoznamov podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnou poisťovňou. V prípade, že predpísané množstvo prekročí nedočerpané množstvo evidované na schválenej výnimke, nebude možné uložiť preskripčný záznam.
  6. Kontrola diagnózy pri predpise liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín voči číselníku MKCH.
  7. Kontrola povinnosti štruktúrovaného dávkovania pre vybrané ATC skupiny liekov, konkrétne pre protimikrobiálne antibiotiká a chemoterapeutiká.
  8. Kontrola povinnosti zdôvodnenia a opisu zdravotníckej pomôcky na mieru.

Na záver si dovoľujeme uviesť, že zdravotná poisťovňa bude okrem vyššie uvedených kontrol na vstupe pri ukladaní preskripčných záznamov naďalej vykonávať kontroly zamerané na správnosť výdaja a vykazovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy.