Časť športových odborníkov nebude platiť zdravotné odvody

Tréneri, inštruktori, fyzioterapeuti, športoví maséri, rozhodcovia, delegáti, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia a ich športové zväzy či športové kluby nebudú od 1.1.2020 platiť odvody na zdravotné poistenie z príjmov zo „zmlúv o výkone športového odborníka“.

Publikované: 13. 12. 2019

Ide o osobitný typ zmluvy, ktorý je definovaný v zákone o športe. Táto zmena sa však týka len časti športových odborníkov, konkrétne:

  • žiakov
  • vysokoškolských študentov v dennej forme štúdia do dosiahnutia 26 rokov veku
  • starobných či invalidných dôchodcov
  • poberateľov predčasného starobného dôchodku
  • poberateľov výsluhového a predčasného výsluhového dôchodku bývalého policajta alebo vojaka v dôchodkovom veku
  • poberateľov výsluhového invalidného dôchodku

POZOR! Táto výnimka z platenia poistného sa vzťahuje na príjmy zo zmlúv o výkone športového odborníka uzatvorených s účinnosťou najskôr od 1.1.2020.

Ak športový odborník robí túto činnosť ako svoje podnikanie podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o športe alebo ju robí na základe pracovno - právneho vzťahu podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o športe, jeho príjem je vymeriavacím základom. Takýto športoví odborníci, športové zväzy, prípadne športové kluby, ako zamestnávatelia, naďalej musia z príjmu vykazovať, vypočítavať a platiť poistné na verejné zdravotné poistenie a tiež plniť voči zdravotnej poisťovni oznamovacie povinnosti.