Ak nám zašlete žiadosť o uzatvorenie zmluvy, v súlade so zákonom vám najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti predložíme návrh zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti.

Ak lekáreň ešte nemá s nami uzavretú zmluvu, poistencom môže poskytovať lekárenskú starostlivosť uhrádzanú čiastočne alebo úplne z verejného zdravotného poistenia. Pri prvom zasielaní dávok podľa metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) je však potrebné zdravotnej poisťovni zaslať nasledovné dokumenty:

  • povolenie na lekárenskú činnosť,
  • pridelený kód ÚDZS,
  • doklad o pridelení IČO, IČ DPH.