Dvojaká výška úhrad je možná iba pri liekoch z nasledovných referenčných skupín:

  • B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg
  • B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg
  • B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg
  • B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg
  • B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg
  • B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg

Úhrada liečby (na úrovni najlacnejšieho lieku na ŠDL v danej referenčnej skupine) je možná v prípade, že pacient spĺňa popri doteraz uvedených aspoň jednu z ďalších nových presne špecifikovaných podmienok. Podrobnosti nájdete v Usmernení Ministerstva zdravotníctva vo veci zmeny indikačných obmedzení, úhrad a vzniku nových diagnóz národnej modifikácie MKCH-10 v súvislosti s úhradovou skupinou č. 5 (NOAK) na tomto odkaze.

Ak sú splnené tieto presne špecifikované podmienky pre úhradu na úrovni najlacnejšieho lieku v referenčnej skupine, lekár v preskripčnom zázname vyznačí príslušný nový kód diagnózy I48.7 alebo I26.7 alebo I80.7.

V opačnom prípade, teda pri nesplnení týchto podmienok, sa nové kódy diagnóz nemôžu používať. Lekár v preskripčnom zázname uvedie také kódy diagnóz, ako doteraz.

Špecifická výška úhrady sa neaplikuje v prípade liečiva rivaroxaban, nakoľko nie je u neho definovaná indikačným obmedzením.

V prípade liečiva rivaroxaban lekár pri preskripcii nepoužije nové kódy.

UPOZORNENIE pre lekárnikov:

Farmaceut v žiadnom prípade nemôže uviesť do dispenzačného záznamu iné kódy diagnóz, ako uviedol lekár pri predpise.