Toto stručné zhrnutie vám pomôže pri vytváraní preskripčných záznamov, ale aj pri voľbe kódu diagnózy a kódu indikačného obmedzenia pri predpisovaní liekov zo skupiny NOAK. Je to tiež pomôcka pre farmaceutov pri výdaji týchto liekov.      

Dvojaká výška úhrad je možná iba pri liekoch z referenčných skupín:

  • B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg
  • B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg
  • B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg
  • B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg

Špecifické podmienky pre úhradu liečby na úrovni najlacnejšieho lieku v danej referenčnej skupine sú stanovené už iba pre jednu indikáciu. A to prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých s nevalvulárnou fibriláciou predsiení s použitím diagnóz platných v MKCH-10:

  • I48.0; I48.1; I48.2; I48.3; I48.4; I48.9

Zároveň musí byť vyznačený príslušný kód indikačného obmedzenia:

  • I00134 pre apixabán
  • I00155 pre edoxabán

Podrobnosti nájdete v aktuálnom Zozname kategorizovaných liekov a v usmernení MZ SR.

Vyradením zo zoznamu MKCH – 10 sa kódy diagnóz I48.7, I26.7 a I80.7 stali neplatnými a nie je možné ich použiť pri preskripcii a výdaji liekov.

Opakované predpisy vystavené pred 1.5.2024 s diagnózami I48.7, I26.7 a I80.7 sme  akceptovali do 31.5.2024.

Opakované predpisy vystavené vo verzii ereceptu V5 bez kódu indikačného obmedzenia je možné v zmysle usmernenia MZ SR hradiť alebo čiastočne hradiť z verejného zdravotného poistenia do 17.6.2024.

Po tomto dátume je lekárnik oprávnený informovať pacienta o skutočnosti, že predložený doklad neobsahuje všetky potrebné náležitosti v súlade s aktuálne platnou legislatívou, a tak nemôže byť uhrádzaný alebo čiastočne uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia. V takomto prípade treba pacientovi odporúčať návrat k predpisujúcemu lekárovi po nový recept.

Rovnaké pravidlo platí aj pre papierové lekárske predpisy, ktoré neobsahujú kód indikačného obmedzenia.

Usmernenie MZ SR k predpisu a vymáhaniu kódov IO SR nájdete na tomto odkaze.