Každé indikačné obmedzenie má k svojej textovej časti pridelený kód. Ide o príznak pre osobitne určenú maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne, ak má byť liek použitý v osobitne vymedzenej indikácii.

Pokiaľ má liek v indikačnom obmedzení uvedených viac indikácií, môže mať priradených aj viacero kódov indikačného obmedzenia. Podrobnosti nájdete v aktuálnom Zozname kategorizovaných liekov (ZKL).

Služba erecept V5 nepodporovala túto legislatívnu povinnosť zápisu kódu indikačného obmedzenia, preto sa v praxi stretávame  aj s preskripčnými záznamami s príznakom „REPETATUR“ bez uvedenia kódu indikačného obmedzenia.  Vo verzii ereceptu V6 už nie je možné od 15. mája 2024 vystavenie preskripčného záznamu bez uvedenia príslušného kódu IO.

Toto stručné zhrnutie vám pomôže pri vytváraní preskripčných a dispenzačných záznamov a pri voľbe kódu indikačného obmedzenia.

Preskripčné záznamy s príznakom „REPETATUR“ vystavené vo verzii ereceptu V5 bez kódu indikačného obmedzenia:

1) predpisy

  • na lieky s MEA zmluvou (v ZKL označené Z/W)
  • na lieky zo skupiny NOAK (ATC B01AF02 a B01AF03 v ZKL označené písmenom Y)

je možné vydať len do 17.6.2024 (v zmysle usmernenia MZ SR). 


2) predpisy na ostatné lieky s povinnosťou vyznačenia kódu IO v ZKL označené „TRUE“

je možné vydávať do 31.8.2024 (v zmysle usmernenia MZ SR).

Legislatívna povinnosť uvádzania kódu IO sa vzťahuje aj na predpis vystavený na tlačive lekárskeho receptu.

Tu nájdete celé usmernenie MZ SR k vymáhaniu kódov IO.