Dôvera má zmluvy nad rámec povinnej minimálnej siete

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. má v súčasnosti uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu, v akom jej určuje zákon. V prípade vybraných odborností aj nad rámec povinnej minimálnej siete.

Aktualizované: 28. 12. 2016

Z toho dôvodu bude od 1. januára 2017 uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti výlučne v prípadoch, kedy je povinná zmluvu podľa zákona uzavrieť, t.j. najmä:

  • so všeobecnými lekármi pre dospelých a pre deti a dorast, ak majú uzavretú dohodu aspoň s jedným jej poistencom,
  • s každým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti,
  • s každým poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby,
  • a ak nebude naplnená verejná minimálna sieť. 
  • Súčasne uzavrie zmluvu aj v prípade transformácie, resp. prebratia ambulancie iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok.