Riešenie dlžníkov u poskytovateľov je dobrovoľné

V októbri uplynuli tri roky, odkedy sme spustili na Slovensku ako prví online elektronickú službu dostupnú v softvéri poskytovateľov s názvom Bezpečné lieky online.

Publikované: 25. 10. 2017

Služba umožňuje najmä vytvorenie elektronického receptu a lekárom zobrazuje aktuálne informácie ohľadom liekov predpísaných našim poistencom.

Aj Riešenie dlžníkov u poskytovateľov je dobrovoľné vďaka tomu evidujeme v Dôvere za ostatné roky pokles liekových interakcií a zníženie počtu poistencov, užívajúcich desať a viac liekov. U lekárov zapojených do služby sa od jej spustenia znižuje počet pacientov s najzávažnejšími interakciami oveľa rýchlejšie než u lekárov bez BL online.

Ďakujeme všetkým v sektore slovenského zdravotníctva, ktorí k tomu prispeli.

Teší nás, že služba sa stala predlohou pre ostatné dve zdravotné poisťovne a v časti predpis a výdaj liekov, pomôcok a dietetík sa integruje do štátneho Modulu erecept.


Riešenie dlžníkov je dobrovoľné

Súčasťou služby Bezpečné lieky online je aj funkcionalita na úhradu dlhu pacienta, ktorý je podľa zákona o zdravotnom poistení dlžník a nemá nárok na úhradu inej ako neodkladnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia. Riešenie dlžníkov u poskytovateľov je dobrovoľné

Výhodou tejto funkcionality a zároveň dôvodom, prečo sme ju do služby zaradili, je fakt, že išlo o jediný spôsob, ako pacient na mieste a ihneď po zaplatení dlžnej sumy získa okamžitý nárok na úhradu aj odkladnej zdravotnej starostlivosti. Iné možnosti ako napríklad bankový prevod takýto benefit pre pacienta nedokážu poskytnúť a aktualizácia zoznamu dlžníkov môže trvať aj 48 hodín.

Ubezpečujeme všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že tak ako doteraz, ani v budúcnosti nebude zdravotná poisťovňa Dôvera vynucovať úhradu dlhu u poskytovateľa prostredníctvom tejto funkcionality.

Jej využitie vždy bolo, je a aj zostane dobrovoľným aktom pacienta a poskytovateľa, ktorý sa zrealizuje iba a len vtedy, ak pacient aj poskytovateľ prejavia záujem zrealizovať úhradu dlhu v mene a na účet Dôvery.

Presne v tomto duchu je úhrada dlhu zakotvená aj v našich zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Takže aj v prípade, že sa táto funkcionalita nachádza vo vašom informačnom systéme a
v zmluvách s Dôverou, nevyplýva vám z toho teraz ani do budúcnosti absolútne žiadna
povinnosť ju využiť. A teda ani žiadna sankcia v prípade, ak tak neurobíte.