Lekárne čakajú nové pravidlá. Peniaze môžu dostať skôr

 Súčasný spôsob zúčtovania lekárenskej starostlivosti skončí v polovici tohto roka. Od júna 2019 musia všetky lekárne povinne prejsť zo zasielania dávok na zasielanie dispenzačných záznamov. Len tak dostanú od poisťovní peniaze. Od Dôvery dokonca výrazne skôr, ako dnes.

Aktualizované: 03. 05. 2019

Povinnosť prejsť na zúčtovanie na základe dispenzačných záznamov priniesla lekárňam a výdajniam zdravotníckych pomôcok (ďalej len lekárňam) zmena legislatívy. Týka sa teda všetkých troch zdravotných poisťovní a všetkých lekární s výnimkou očných optík.

Novela zákona 581/2004 Z. z., § 8, odsek 16 presne hovorí:  „Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti poskytnutú lekárenskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej podľa § 7 ods. 3. Podkladom na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti sú dispenzačné záznamy vytvorené poskytovateľom lekárenskej starostlivosti; to sa nevzťahuje na starostlivosť poskytnutú očnou optikou.“

Lekárne sa už nevyhnú online zasielaniu dispenzačných záznamov  pri každom výdaji lieku alebo pomôcky. Zdravotná poisťovňa tieto záznamy zaeviduje, spracuje a oznámi lekárni, ktoré zo zaslaných dispenzačných záznamov akceptuje pre skoršiu úhradu a pre ktoré  bude požadovať aj zaslanie papierových predpisov.

Všetky tri zdravotné poisťovne pracujú na novom systéme spoločne, aby čo najviac uľahčili lekárňam život v nových legislatívnych podmienkach.

Ako to bude presne vyzerať

Lekár bude tak, ako doteraz predpisovať pacientom elektronické aj papierové predpisy v zmysle platných pravidiel. Pacient príde do lekárne a preukáže sa preukazom poistenca alebo elektronickým občianskym preukazom, prípadne mobilným telefónom s aplikáciou Dôvera, či klasickým papierovým predpisom.

Lekárnik si na základe rodného čísla pacienta alebo načítaním čiarového kódu na predpise, prípadne z mobilnej aplikácie Dôvera vyhľadá všetky dostupné elektronické predpisy. Aj v prípade, že papierový predpis neobsahuje čiarový kód, je lekárnik povinný k tomuto predpisu vytvoriť dispenzačný záznam ako podmienku úhrady. Musí v ňom vždy uviesť aj identifikátor preskripčného záznamu (čiarový kód z predpisu), ak existuje.

Ak papierový predpis obsahuje čiarový kód, lekárnik je povinný načítať tento kód a zapísať ho do dispenzačného záznamu. Ak identifikátor existujúceho preskripčného záznamu nebude zapísaný do dispenzačného záznamu, poisťovňa takýto dispenzačný záznam neuhradí.

Po každom zaslaní dispenzačného záznamu poisťovňa oznámi lekárni ((informácia sa zobrazí v lekárenskom softvéri z výstupu volania UlozDocasnuZS), či pre tento záznam bude po skončení mesiaca požadovať papierový doklad. Zároveň lekárni oznámi aj poradové číslo, ktoré je potrebné uviesť na daný predpis.  Takže lekárnik si bude v priebehu mesiaca triediť všetky papierové doklady na štyri „kôpky“ (SK recept, SK poukaz, EU recept, EU poukaz).

Lekárnik si kedykoľvek v priebehu mesiaca môže prezerať prostredníctvom svojej Elektronickej pobočky (prípadne neskôr aj priamo v lekárenskom  softvéri cez webové služby) všetky zaslané dispenzačné záznamy, aby mal aktuálny prehľad. Teda aj lekáreň vie, aké predpisy do poisťovne poslala a vie si overiť, či recept bol v poisťovni riadne zaevidovaný.

Vystavenie faktúry

Dispenzačné záznamy, pre ktoré poisťovňa nebude požadovať papierový predpis, budú tvoriť samostatnú faktúru. Podkladom pre jej vystavenie budú údaje (Prehľad zúčtovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti – bez doloženia papierových predpisov) sprístupnené lekárni v Elektronickej pobočke najneskôr 5. pracovný deň  po skončení mesiaca.

Dispenzačné záznamy, pre ktoré bude poisťovňa požadovať doloženie papierových dokladov, budú spracované a uhradené štandardným režimom tak ako doteraz. Teda, akonáhle bude mať lekáreň sprístupnený prehľad zúčtovania v Elektronickej pobočke, zašle do poisťovne vyžiadané papierové doklady.

Tie poisťovňa skontroluje a následne lekárni sprístupní podklady pre fakturáciu (Prehľad zúčtovania poskytnutej lekárenskej starostlivosti – s doložením papierových predpisov) prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Znamená to, že lekáreň predloží faktúry na dvakrát - zvlášť pre predpisy bez papiera (úhrada v skrátenej lehote) a zvlášť pre papierové predpisy (úhrada v štandardnej lehote). Lekáreň bude fakturovať sumy len za uznané dispenzačné záznamy, čím sa zamedzí vzniku dobropisov. Všetky neuznané dispenzačné záznamy môže lekáreň opraviť a zaslať do poisťovne opakovane, predmetom zúčtovania budú v nasledujúcom zúčtovacom období.

Termín úhrady

Konkrétne pravidlá revízie a preplácania dispenzačných záznamov si určuje každá zdravotná poisťovňa sama. Dôvera ponúka svojim partnerom možnosť úhrady elektronických predpisov v skrátenej lehote a to do 10 pracovných dní od doloženia faktúry.

Teda lekáreň od nás môže dostať peniaze oveľa skôr, ako dnes. Lehotu 30 dní od doručenia si budeme uplatňovať len v prípade tej časti dispenzačných záznamov, ku ktorým musí lekáreň či výdajňa doložiť aj papierové doklady. Pevne dúfam, že počet papierových receptov bude postupne klesať a veľmi skoro budeme môcť preplatiť všetku poskytnutú lekárenskú starostlivosť už pri prvej fakturácii,“ uviedla Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky zdravotnej poisťovne Dôvera.

Chyby a opravy

Storno alebo opravu odoslaného dispenzačného záznamu môže lekáreň urobiť kedykoľvek v priebehu mesiaca. Pri zistení akýchkoľvek nezrovnalostí pri odoslaní dispenzačného záznamu odporúčame urobiť jeho storno a opravu čo najskôr. Po skončení zúčtovacieho obdobia budú totiž dispenzačné záznamy dočasne „uzamknuté“ a v tom čase nebude možné zo strany lekárne v nich nič meniť. 

Storno a opravu takýchto dispenzačných záznamov bude môcť lekáreň urobiť až po skončení vyúčtovania (po sprístupnení príslušných prehľadov), kedy neuznané dispenzačné záznamy poisťovňa odblokuje na prípadnú opravu.

V SKRATKE: Proces zúčtovania lekárenskej starostlivosti po novom

  Lekárne čakajú nové pravidlá. Peniaze môžu dostať skôr