Najčastejšie problémy pri vykazovaní lekárenskej starostlivosti

 Vykazovanie lekárenskej starostlivosti formou dispenzačných záznamov v praxi prinieslo niekoľko otázok, s ktorými si poskytovatelia niekedy nevedia dať rady alebo ich uvádzajú nesprávne. Ponúkame vám prehľad tých najčastejších aj s našimi odporučeniami.

Publikované: 18. 04. 2019
  1. V prípade, že v priebehu aktuálneho zúčtovacieho obdobia zistíte nejaké nezrovnalosti vo vytvorenom a odoslanom dispenzačnom zázname, odporúčame, aby ste ho bezodkladne stornovali a  následne nahrali a odoslali správne údaje.
  2. V prípade, že ide o výdaj lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktorých úhrada je viazaná na predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne, odporúčame údaje výnimky overiť cez APIvynimka.
  3. Lekáreň aj výdajňa sú povinné pri vytvorení dispenazčného záznamu uviesť aj identifikátor preskripčného záznamu (čiarový kód z receptu resp. poukazu), ak existuje. Ak existujúci preskripčný záznam neuvediete do dispenzačného záznamu, poisťovňa má právo takýto dispenzačný záznam pri revízii neuznať. Podľa integračného manuálu vydaného NCZI sa čiarový kód uvádza vždy, keď je k dispozícii.
  4. Taxáciu IPL je potrebné zaznamenať v dispenzačnom zázname v časti POZNÁMKA. Táto možnosť je dostupná od verzie 4 webovej služby. Do POZNÁMKY je možné napísať aj ostatné potrebné informácie, ktoré sa nedajú uviesť inde.
  5. Pri výdaji odporúčame  pozorne prezrieť preskripčný záznam, či v ňom pri dôvode úhrady nie je uvedené JASAM (hradí chorý). Ak áno, v takom prípade si liek, dietetickú potravinu či pomôcku hradí pacient sám.
  6. Príznak neodkladnej zdravotnej starostlivosti v dispenzačnom zázname sa uvádza jedine v tom prípade, keď je neodkladná zdravotná starostlivosť uvedená aj na preskripčnom zázname.
  7. Ak z preskripčného záznamu vyplýva, že ide o nezmluvného poskytovateľa, prípadne, ak sa počas výdaja v lekárni alebo vo výdajni zistí, že ide o poistenca - neplatiča, úhrada zdravotnou poisťovňou prebehne len v prípade, keď lekár na preskripčnom zázname uviedol, že ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zároveň lekárnik túto skutočnosť uviedol aj v dispenzačnom zázname.
  8. V prípade, že lekáreň vydá pacientovi liek a vytvorí dispenzačný záznam na základe papierového lekárskeho predpisu, pričom si cez rodné číslo pacienta nevyhľadá príslušný elektronický  predpis a to aj napriek tomu, že je na recepte uvedený čiarový kód, umožní svojim konaním duplicitný výdaj v inej lekárni, ktorá podľa pravidiel vydá liek správne na základe elektronického preskripčného záznamu.  Pri duplicitnom výdaji lieku s tou istou účinnou látkou, ale s iným názvom, môže dôjsť k duplicitnému užitiu lieku pacientom a k ohrozeniu jeho zdravia a života (hlavne u genericky predpisovaných liekov).
  9. Overiť si, či existuje alebo neexistuje príslušný elektronický  predpis pre pacienta, odporúčame aj v prípade, ak ide o výdaj lieku na základe papierového lekárskeho predpisu či poukazu bez čiarového kódu. Overenie je možné cez zadanie rodného čísla poistenca. Je totiž možné, že lekár vytvoril elektronický preskripčný záznam až po vytlačení papierového lekárskeho predpisu alebo poukazu (napr. pri návštevnej službe alebo z technických príčin).