Poznáte novinky zákona o lieku? Napríklad kedy zablokovať recept?

 Od januára tohto roku môžu lekárnici využívať blokovanie receptu, aby nevypršala jeho platnosť a pacient nemusel chodiť k lekárovi po nový. Zákon o lieku priniesol aj ďalšie novinky, o ktorých by mal vedieť lekár i lekárnik.

Publikované: 18. 04. 2019

V prípade, že pacient prišiel do lekárne s preskripčným záznamom a tá liek objednala prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov, lekáreň má možnosť takýto preskripčný záznam zablokovať „pre seba“ na celú dobu jeho platnosti.  Predĺži sa tým platnosť receptu, najviac však o 5 dní od dátumu vystavenia.

Preskripčný záznam môže odblokovať len tá lekáreň alebo výdajňa, ktorá ho zablokovala. Pri výdaji lieku sa takýto preskripčný záznam automaticky odblokuje. 

V prípade, že liek pacientovi nevie lekáreň alebo výdajňa dodať, v eRecepte (od verzie V3) funkciou „Zruš blokovanie preskripčného záznamu“ blokovanie zrušia a pacient si môže tento liek vyzdvihnúť inde. Blokovanie je možné len na recepty, pre ktoré existuje preskripčný záznam.

Opakovaný recept a poukaz

Ak pacient trpí chronickým ochorením, lekár mu môže predpísať opakovaný recept. Vďaka tomu pacient nemusí chodiť k lekárovi po nový vždy, keď sa mu minie predpísané balenie liekov. Opakovaný recept musí byť elektronický a nesmú sa naň predpisovať:

 • lieky s obsahom omamných a psychotropných látok II. a III. triedy
 • lieky s obsahom protimikrobiálnych antibiotík a chemoterapeutík
 • lieky na odporúčanie odborného lekára, ktoré je kratšie ako doba platnosti opakovaného receptu

Prvý výber na opakovaný recept sa musí uskutočniť do 7 dní. Maximálna doba platnosti opakovaného receptu je 365 dní. Nie je možné z neho robiť výpis ani odpis a výber v rámci periódy musí byť uskutočnený naraz. 

V prípade, že sa žiaden výdaj neuskutočnil, predpisujúci lekár môže stornovať celý opakovaný recept so všetkými výdajmi voľbou funkcie „Stornovanie opakovaného receptu“.

V prípade, že sa uskutočnil nejaký výdaj z opakovaného receptu, predpisujúci lekár ho môže iba zneplatniť (nie stornovať) a to funkciou „Zneplatnenie preskripčného záznamu“. To znamená, že výdaje do zneplatnenia sú platné a výdaje po zneplatnení sa zrušia.
Informácie o opakovanom recepte nájdete aj tu.

Lekár bude môcť využívať aj opakovaný poukaz – takto predpisovať bude však dovolené iba tie zdravotnícke pomôcky, ktorých rozsah bližšie určí príslušná vyhláška MZ SR (momentálne je v štádiu prípravy).

Predpisovanie zdravotnými sestrami a pôrodnými asistentkami

Podľa platnej vyhlášky MZ SR 89/2018 môžu zdravotnícke pomôcky predpisovať aj zdravotné sestry a pôrodné asistentky, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a majú pridelený zodpovedajúci  kód zdravotníckeho pracovníka.

Predpisovať môžu zdravotnícke pomôcky, ktorých predpis je viazaný na odporúčanie odborného lekára na obdobie maximálne 12 mesiacov.

Aká je platnosť preskripčného záznamu?

Doba platnosti lekárskeho predpisu a preskripčného záznamu je rovnaká:

 • 7 dní na dietetickú potravinu, hromadne vyrábaný humánny liek a individuálne pripravovaný humánny liek, ak neobsahuje protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny
 • 5 dní na humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny
 • 3 dni na humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika
 • 1 deň na humánny liek predpísaný lekárom zubno-lekárskej pohotovostnej služby, lekárom ambulantnej pohotovostnej služby a lekárom ústavnej pohotovostnej služby

Ak ide o zdravotnícku pomôcku, platnosť preskripčného záznamu a lekárskeho poukazu je:

 • 1 mesiac v prípade sériovo vyrábanej pomôcky
 • 3 mesiace v prípade individuálneho zhotovenia ortopedicko-protetickej zdravotníckej pomôcky na mieru alebo stomatologickej zdravotníckej pomôcky na mieru

Deň vystavenia preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu sa do lehoty platnosti nezapočítava.

Povinnosti lekárne pri výdaji

Pri výdaji liekov, dietetických potravín a pomôcok majú lekáreň a výdajňa zákonom stanovené lehoty, ako dlho im to môže trvať. 

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti je povinný zabezpečiť v rozsahu povolenej činnosti výdaj:

 • základného sortimentu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do 24 hodín
 • ak ide o humánne lieky objednané prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov, je oprávnený so súhlasom osoby zabezpečiť výdaj tohto lieku do 5 dní od predloženia platného preskripčného záznamu alebo platného lekárskeho predpisu
 • individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky do 7 pracovných dní
 • individuálne zhotovenej ortopedicko-protetickej pomôcky do 90 dní
 • humánneho lieku so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní - rozsah bližšie určí vyhláška MZ SR,  ktorá sa pripravuje
 • individuálne pripravovaného humánneho lieku so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní - rozsah bližšie určí vyhláška MZ SR, ktorá  sa pripravuje