Návrh na zazmluvnenie lekárskej genetiky

V špecializačnom odbore lekárska genetika očakávame vyplnené dotazníky a ponuku ceny od vás, poskytovateľov.


Publikované: 02. 04. 2012

Máme záujem o neustále skvalitňovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti našim poistencom. Preto pravidelne prehodnocuje sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, rokujeme o zmluvných podmienkach, uzatvárame nové zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prípadne na základe výsledkov hodnotenia aj ukončuje zmluvnú spoluprácu.

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore lekárska genetika prichádzame s návrhom na zazmluvnenie skupín genetických vyšetrení, pričom pre každú skupinu bude zmluvne dohodnutá osobitná cena.

Očakávame preto, že nám zašlete vyplnený dotazník spolu s ponukou ceny pre jednotlivé navrhované skupiny genetických vyšetrení a s ostatnými dokladmi. Aj na základe týchto informácií a dokladov budeme pristupovať k uzatvoreniu zmluvných vzťahov pre nasledujúce obdobie.