Ako zašlete dávku

Dávky  - finančné zúčtovanie zdravotnej starostlivosti zasiela poskytovateľ zdravotnej poisťovni elektronicky, prostredníctvom Elektronickej pobočky, do 10 dní od konca aktuálneho mesiaca.

Dátové rozhranie elektronicky zasielaných dávok určuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, metodickým usmernením v aktuálnom znení 5/2015.

Spôsob zabezpečenia je určený štandardmi zdravotníckej informatiky.

Dávky už nie je možné, na základe aktuálne platnej legislatívy, zasielať v listinnej podobe.

Zdravotná poisťovňa sprístupňuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti výsledok spracovania dávok finančného zúčtovania (povinnosť podľa § 8 ods. 1 a 3) elektronicky, prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zriadený prístup do Elektronickej pobočky, zdravotná poisťovňa mu poskytne prihlasovacie údaje, potrebné na tento prístup, na účel kontroly výsledku spracovania dávok.


Vy zašlete, my skontrolujeme

Prijaté dávky spracujeme a skontrolujeme. Ak ste nám nezaslali faktúru, vystavíme ju vo vašom mene. Ak ste ju zaslali, no na inú sumu ako suma po revízii, vystavíme vám opravný doklad (dobropis alebo ťarchopis). Faktúru, dobropis alebo ťarchopis potvrdíte, na faktúru doplníte jej číslo a podpísaný doklad nám zašlete.

Výsledok zúčtovania a kontroly môžete reklamovať podaním reklamačnej zúčtovacej dávky.
Zúčtovanie aj fakturáciu vybavíte jednoducho prostredníctvom služby Elektronická pobočka.

Pokiaľ poskytovateľ nemá zriadený prístup do elektronickej pobočky, môže kontaktovať zákaznícke centrum zdravotnej poisťovne 0800 150 155 alebo poskytovateľ@dovera.sk


Kedy vám zaplatíme

Zdravotnú starostlivosť vám uhradíme do 30 dní odo dňa doručenia zúčtovacích dokladov a faktúry. V prípade, že vám vznikla povinnosť  potvrdiť  Dobropis/Ťarchopis/Faktúru vystavenú v mene poskytovateľa, faktúra je splatná 10 dní odo dňa doručenia týchto dokladov.

Náš tip:
Peniaze uhrádzame na účty uvedené v zmluve. Ak sa číslo vášho účtu medzičasom zmenilo, doručte nám túto zmenu overenú podpisom vášho štatutárneho zástupcu, a to poštou alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.


Číselník chýb pre spätné dávky

Tu nájdete číselník chýb zdravotnej poisťovne pre zasielanie spätnej dávky.