Dispenzarizácia pacienta

Poistencov zaraďujeme na dispenzarizáciu na základe návrhu nášho zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň vedieme zoznam takýchto poistencov.

Aktualizované: 26. 09. 2014

Návrh na dispenzarizáciu vyhotovuje lekár špecialista podľa metodického pokynu Úradu pre dohľad č. 8/1/2005 vyplnením prílohy č.3. Do návrhu je potrebné uviesť aj dĺžku dispenzarizácie. 

O zaradení poistenca na dispenzarizáciu informujeme formou potvrdenia lekára aj poistenca. Vzor potvrdenia nájdete tu .

Pre spracovanie a vykazovanie zoznamu poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti platí metodické usmernenie Úradu pre dohľad č. 9/8/2006. Príloha č. 5 obsahuje dátové rozhranie dávky 799N.

Zoznam chorôb podliehajúcich dispenzarizácii a pravidlá dispenzárnej starostlivosti nájdete v tomto dokumente.

Zasielanie návrhov

Podľa Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) číslo 8/1/2005 pre zaraďovanie poistencov do dispenzárnej starostlivosti poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nahlasujú poistencov na tlačivách označených ako „Návrh zaradenia poistenca do dispenzárnej starostlivosti“.

Toto tlačivo je prílohou číslo 3 spomínanou vyššie.

Dávka 799N

Dávame do pozornosti Metodické usmernenie ÚDZS číslo 9/8/2006 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou (čl. 2, bod 5), podľa ktorého poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania, ktoré je uvedené vyššie (typ dávky 799N).  Táto povinnosť poskytovateľa je uvedená aj v bode 5. 6. Všeobecných zmluvných podmienok.  

Žiadame poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti o dodržiavanie oboch platných metodických usmernení ÚDZS a o zasielanie riadne vyplnených tlačív Návrhu zaradenia poistenca do dispenzárnej starostlivosti spolu s dávkou 799N.

Metodické usmernenie ÚDZS číslo 8/1/2005 platí aj pre poskytovateľov komunikujúcich prostredníctvom našej Elektronickej pobočky.

Od januára 2015 budeme akceptovať a zaraďovať len tie návrhy, ktoré budú doručené na príslušnom tlačive a zároveň aj elektronicky.

Vyhláška MZ SR č. 127 z 2. 5. 2014

V máji 2014 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  (MZ SR) číslo 127 z 2. 5. 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich dispenzarizáciu.

Od nadobudnutia účinnosti uvedenej vyhlášky zaraďujeme len poistencov s chorobami v nej uvedenými. Zároveň upozorňujeme, že k 31. 12. 2014 ukončíme v  informačnom systéme  dispenzarizácie poistencov s diagnózou, ktorá už nespĺňa podmienky uvedenej vyhlášky MZ SR.