MNO_NEMOCNICA_201201_083.jpg Online všetci poistenci

Ak ste naša zmluvná nemocnica alebo iné zariadenie, ktorému to vyplýva zo zmluvy a zákonov, prostredníctvom hospiCOMu nás rýchlo a jednoducho informujete o hospitalizáciách a výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti všetkých našich poistencov. Vrátane údajov o ich preklade na iné oddelenie, do iného zdravotníckeho zariadenia aj o ukončení hospitalizácie.

Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa v systéme hospiCOM nahlási a eviduje. Plánovanú zdravotnú starostlivosť po nahlásení priebežne odsúhlasujeme, zabezpečujeme jej plynulé poskytnutie a dohliadame na transparentné dodržiavanie poradia pacientov v každom zdravotníckom zariadení.

Ako hospiCOM funguje

Nahlasovanie a zabezpečovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti v hospiCOMe prebieha podľa týchto zásad:

  1. Lekár rozhodne o potrebe hospitalizácie pacienta.
  2. Určí, či ide o akútnu alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť.
  3. Pacienta čo najskôr nahlási do programu hospiCOM.

Ak pacient potrebuje akútnu pomoc, bezodkladne ho hospitalizujú v nemocnici.

Plánovaná zdravotná starostlivosť, ktorá nevyžaduje urgentné prijatie a znesie odklad, sa nahlasuje nasledovne:

  1. Nemocnica pacienta zaeviduje do zoznamu v programe hospiCOM.
  2. Jeho poradie určí tzv. ticket.
  3. Na dodržanie poradia plánovaných pacientov dohliadame. Priebežne odsúhlasujeme a manažujeme plánované hospitalizácie. Po odsúhlasení nemocnica kontaktuje pacienta a dohodne s ním termín prijatia na hospitalizáciu.

Príručku o používaní hospiCOMu si môžete stiahnuť na tomto mieste

Záruka pre nemocnice aj pacientov

Lôžkové zdravotnícke zariadenie vďaka hospiCOMu:

  • získa online prehľad o všetkých realizovaných, aktuálnych a plánovaných hospitalizáciách našich poistencov,
  • dostane riadne zaplatené za každú uskutočnenú hospitalizáciu. Schválením zdravotnej starostlivosti prostredníctvom hospiCOMu nie je dotknuté právo zdravotnej poisťovne na kontrolu v zmysle platnej legislatívy (§ 9 zák. č. 581/2004 Z. z. v platnom znení).

Poistenci vďaka hospiCOMu:

  • majú záruku, že v zozname pacientov neprichádza k netransparentným presunom na ich úkor,
  • na plánovanú hospitalizáciu nemusia zbytočne čakať, pretože ju dokážeme flexibilne presmerovať do menej vyťažených zariadení v čo najbližšom okolí poistenca.

Pravidlá a povinnosti upravené v platných právnych predpisoch nie sú v týchto pravidlách uvádzané a nie sú týmito pravidlami dotknuté.