Čo všetko hodnotíme

Pravidelne vyhodnocujeme úroveň starostlivosti, ktorú poskytujete našim poistencom. Čím lepšie výsledky, tým výhodnejšie cenové podmienky.

Aktualizované: 02. 04. 2019

Pacienti tvoria rebríček spokojnosti

Čo všetko hodnotíme Na tomto mieste zverejňujeme rebríček, ktorý zostavujú pravidelne naši hospitalizovaní pacienti. Zohľadňuje subjektívnu spokojnosť pacientov a objektívne dáta o nemocnici, ktoré má zdravotná poisťovňa.

Pohľad pacientov je skôr laický a dotýka sa ich subjektívnej spokojnosti so službami a prístupom personálu počas hospitalizácie. Vzniká na základe dotazníkového prieskumu.

Pre lekárov parametre

Lekár, ktorý robí prevenciu. Rýchlo a správne stanoví diagnózu a nasadí liečbu. Klientov má nielen v evidencii, ale ich aj reálne vyšetruje. Lieči ich dostatočne a neposiela ich na neopodstatnené vyšetrenia a hospitalizácie. Nepredpisuje im neopodstatnené lieky. Takýto doktor dostane od nás vyššie platby ako jeho kolegovia.

U všeobecných lekárov pre deti, dorast aj dospelých sledujeme:

  • počet vyšetrených pacientov,
  • zrealizovanú prevenciu,
  • náklady na lieky,
  • predpísané vyšetrenia v zariadeniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

U lekárov – špecialistov sledujeme:

  • náklady na lieky,
  • počet výkonov na jedného poistenca,
  • počet odporúčaných a zrealizovaných hospitalizácií,
  • počet vyšetrení na jedného poistenca.

Tieto parametre vznikli konsenzom so zástupcami lekárov. Možno ich vyhodnotiť bez zaťažovania lekárov byrokraciou. Každý parameter má svoju váhu, teda dôležitosť.

Pri vyhodnocovaní parametrov porovnávame všetkých našich zmluvných lekárov v danej odbornosti. Vypočítame priemer, do úvahy neberieme extrémne vysoké ani nízke hodnoty. Potom zistíme štandardnú odchýlku lekára od priemeru. Výsledky vyhodnocujeme a lekárom zasielame každý štvrťrok.

Najlepšie plnenie (a teda najvyššiu platbu) dosiahne lekár vtedy, ak sa nachádza v štandardnom pásme, teda ak nevykazuje nadštandardne vysoké alebo nízke hodnoty.

Lekári si môžu zarobiť viac

Spolu s medicínskymi odborníkmi vyvíjame vlastné nástroje pre bezpečnejšiu a účinnejšiu  liečbu. Jedným z nich je aj služba Bezpečné lieky online, priamo zapracovaná do softvérov poskytovateľov.  Poskytuje im jedinečný prehľad o celkovej liečbe pacienta, zobrazuje liekové interakcie, prepája ho online so zdravotnou poisťovňou.

Okrem medicínskeho má pre lekára aj finančný benefit.

Dôvera vyplatila v roku 2016 finančné benefity takmer tritisíc poskytovateľom v celkovej výške 4,2 mil. €. Priemerná výška finančného benefitu na jednu zmluvu s poskytovateľom bola 1 500 eur.
Nárok na vyššiu platbu (zvýhodnená dodatková kapitácia, resp. vyššia cena bodu)  získava poskytovateľ, ak svoje  vydané  lekárske predpisy  a poukazy zasiela online.

Vyhodnocujeme indikátory kvality

Jednou z povinností zdravotnej poisťovne je aj vyhodnocovanie plnenia indikátorov kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ich vyhodnocovanie určuje zákon. V jeho zmysle plnenie indikátorov kvality zverejňujeme na stiahnutie na tomto mieste.


Prostredníctvom Elektronickej pobočky a portálu lekar.sk hodnotia lekárov aj naši poistenci. Prečítajte si viac v tomto článku.


Najčastejšie sa pýtate

Aké máte zmluvné podmienky pre poskytovateľov?

Kritériá na uzatváranie zmlúv máme stanovené odlišne pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť. Podrobné informácie nájdete na našej úradnej tabuli.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Čo treba splniť, ak chcete zmluvu
Od čoho závisí výška platby