Klasifikačný systém DRG je transparentný nástroj na porovnávanie výkonnosti nemocníc a jedným z predpokladov spravodlivého a motivujúceho úhradového mechanizmu. Zároveň sa vďaka nemu dostáva do informačných systémov nemocníc a zdravotných poisťovní oveľa viac údajov v elektronickej podobe. 

V úhradovom mechanizme Dôvery je možné uplatňovať DRG od 1. januára 2017.

Čo znamená uzatvorenie DRG kontraktu?

  • zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
  • zvyšovanie efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • zlepšovanie kódovania podľa klasifikačného systému


DRG 2020


A. DRG relevantné dokumenty:

Definičná príručka 2020 (všetky zväzky)

Katalóg prípadových paušálov 2020

Kódy na vykazovanie PP do ZP 2020

Metodické usmernenie (ÚDZS) č. 02/1/2019 účinné od 01.01.2020

Zoznam výkonov DRG 2020

Pravidlá kódovania v systéme DRG 2020


B. DRG doplňujúce a operatívne informácie:


DRG 2019


A. DRG relevantné dokumenty

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 1

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 2

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 3

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 4

Definičná príručka DRG systém 2019 Zväzok 5

Pravidlá kódovania v systéme DRG

Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín DRG 2019

Zoznam pripočítateľných položiek pre DRG s kódmi pre vykazovanie


B. DRG doplňujúce a operatívne informácie:

Vykazovanie pripočítaľných položiek

Zdravotná poisťovňa Dôvera po rokovaní na úrovni Asociácie zdravotných poisťovní odporúča, aby poskytovateľ v prípade, ak požaduje úhradu pripočítateľnej položky, vykázal takúto pripočítateľnú položku v položke „50“, v type dávke 274b jednoznačný kód podľa stĺpca „kód PP pre vykazovanie do ZP“ zo Zoznamu pripočítateľných položiek. Zároveň v položke „51“ sa ku každej z pripočítateľných položiek vykázaných v položke „50“, uvedie nadobúdacia cena pripočítateľnej položky. V prípade vykázania určených transfúznych liekov (PPT01-03 a PPT05-07)  sa  v položke „51“ cena za každú jednotku prevyšujúcu počet 4 jednotiek ( ≥ 5 jednotiek)  vykazuje ako pevná cena pripočítateľnej položky určená platným Cenovým opatrením. Vykazovanie kódov výkonov a ich lokalizácie (položky „32“ a „33“ dávky) nie je týmto dotknuté

Vykazovanie HP v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19

Pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti (dávka 274B) uskutočnených v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19 budú aj naďalej ako hlavné diagnózy vykazované diagnózy platné v Definičnej príručke pre rok 2020 v MDC04 - Ochorenia a poruchy dýchacích ciest, ktoré určujú druh ochorenia.

Novo doplnené diagnózy súvisiace s pôvodcom infekcie (COVID-19)

  • U07.1 - Potvrdená diagnóza COVID-19
  • U07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19

je možné pre štatistické účely a zisťovania vykazovať ako vedľajšie diagnózy.