Pacienti tvoria rebríček spokojnosti

Na tomto mieste  zverejňujeme rebríček, ktorý zostavujú pravidelne naši hospitalizovaní poistenci. Zohľadňuje subjektívnu spokojnosť pacientov a objektívne dáta o nemocnici, ktoré má naša zdravotná poisťovňa.

Pohľad pacientov je skôr laický a dotýka sa ich subjektívnej spokojnosti so službami a prístupom personálu počas hospitalizácie. Vzniká na základe dotazníkového prieskumu.

Pre ambulantných lekárov platia Hodnotiace parametre

Zdravotná poisťovňa Dôvera a zástupcovia lekárov sa v roku 2017 dohodli na zásadnej úprave odmeňovacieho systému zavedením nových Hodnotiacich parametrov KVALITY, EFEKTÍVNOSTI a INOVÁCIÍ. Plnenie Hodnotiacich parametrov má priamy vplyv na výšku úhrad lekárom. Našim cieľom je lepšie odmeniť lekárov, ktorí sú kvalitnejší, efektívnejší a používajú inovácie, pretože sa tak lepšie starajú o svojich pacientov.

Plnenie Hodnotiacich parametrov ovplyvňuje:

 • všeobecným lekárom pre dospelých a gynekológom výšku dodatkovej kapitácie,
 • pediatrom cenu výkonov,
 • špecialistom cenu ambulantného bodu.

Vyhodnotenie parametrov

Hodnotiace parametre vyhodnocujeme raz za polrok a na základe ich plnenia je lekár odmeňovaný v nasledujúcom kalendárnom polroku. Vždy do 30. júna a do 31. decembra lekárom do Elektronickej pobočky  alebo poštou posielame oznámenie o tom, ako jednotlivé Hodnotiace parametre plnili. V oznámení ich informujeme o novej výške dodatkovej kapitácie / cene výkonov / cene bodu na nasledujúci kalendárny polrok.

Pri vyhodnocovaní Hodnotiacich parametrov zohľadňujeme zdravotné riziká a nákladovosť poisteneckého kmeňa toho konkrétneho lekára. Rozdiely v zložení pacientov môžu byť u rôznych lekárov veľké. Zohľadnili sme to v našom hodnotení. Zloženie kmeňa preto nemá vplyv na plnenie Hodnotiacich parametrov. Napríklad sme vylúčili 2 % najdrahších poistencov.

Lekári môžu získať viac

Spolu s medicínskymi odborníkmi vyvíjame vlastné nástroje pre bezpečnejšiu a účinnejšiu liečbu. Jedným z nich je aj služba Bezpečné lieky online, priamo zapracovaná do softvérov lekárov. Poskytuje im jedinečný prehľad o celkovej liečbe pacienta, zobrazuje liekové interakcie, prepája ho online s našou zdravotnou poisťovňou. Okrem medicínskeho má pre lekára aj finančný benefit.

Dôvera vyplatila v roku 2016  finančné benefity takmer tritisíc poskytovateľom v celkovej výške 4,2 mil. €. Priemerná výška finančného benefitu na jednu zmluvu s poskytovateľom bola 1 500 eur.

Nárok na vyššiu platbu (zvýhodnená dodatková kapitácia, resp. vyššia cena bodu) získava poskytovateľ, ak svoje vydané lekárske predpisy a poukazy zasiela online.

Vyhodnocujeme indikátory kvality

Jednou z povinností zdravotnej poisťovne je aj vyhodnocovanie plnenia indikátorov kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ich vyhodnocovanie určuje zákon. V jeho zmysle plnenie indikátorov kvality zverejňujeme na stiahnutie na tomto mieste.


Od čoho závisí výška platby

Dodatková kapitácia - extra peniaze

  Všeobecný lekár a gynekológ dostávajú od nás platbu každý mesiac za každého nášho poistenca, ktorého majú v evidencii. Výška tejto platby, odborne zvanej kapitácia , závisí od veku pacientov . Najvyššia je u malých detí a starých ľudí, keďže tí potrebujú najintenzívnejšiu starostlivosť.

V kapitácii sú zohľadnené všetky náklady, ktoré s poskytnutím starostlivosti máte. Nad jej rámec uhrádzame niektoré vyšetrenia, predovšetkým prevenciu.

Okrem kapitácie a platieb nad jej rámec máte ako náš zmluvný lekár možnosť získať aj dodatkovú kapitáciu . Výška vyplatenej dodatkovej kapitácie závisí od plnenia týchto kritérií:

 • subjektívna spokojnosť pacientov
 • prístrojové vybavenie ambulancie
 • bezpečná medikácia
 • náklady na pacienta
 • preventívne prehliadky
 • starostlivosť o pacienta
 • používanie služieb eRecept, eZúčtovanie, NávrhyOnline a eLab

Tieto parametre vznikli po dohode so zástupcami lekárov. Sú nastavené tak, aby vás motivovali liečiť kvalitne a účelne. Ich plnenie sa vyhodnocuje každý polrok, a s vyhodnotením vám nevzniká žiadna byrokratická ani iná záťaž . Výsledky od nás dostávate elektronicky alebo poštou.

Špecialisti bez limitov

Lekári – špecialisti môžu pracovať a fakturovať bez limitov , podmienkou je plnenie vopred stanovených kritérií. Špecialisti sú platení za každé zrealizované vyšetrenie.

S lekármi máme v zmluvách dohodnutý základný zmluvný rozsah. Všetko, čo urobia nad tento rozsah im zaplatíme. V akej výške, záleží od toho, ako lekári plnia tieto parametre kvality, efektívnosti a inovácií:

 • subjektívna spokojnosť pacientov
 • bezpečná medikácia
 • počet návštev pacienta u špecialistu
 • náklady na pacienta
 • používanie služieb eRecept, eZúčtovanie, NávrhyOnline a eLab

Ak ich plníte na 100 %, zaplatíme vám všetky zrealizované výkony v plnej cene .    

Tieto kritériá vznikli po dohode so zástupcami lekárov. Sú nastavené tak, aby vás motivovali liečiť kvalitne a účelne. Ich plnenie sa vyhodnocuje každý polrok, s vyhodnotením vám nevzniká žiadna byrokratická ani iná záťaž. Výsledky dostávate elektronicky alebo poštou.

Každé oddelenie má inú cenu (platobný mechanizmus bez DRG)

Nemocnice pri lôžkovej zdravotnej starostlivosti nelimitujeme , preplácame im všetky vykonané a navzájom odsúhlasené zákroky. Môžu tak plynulo manažovať akútnych aj plánovaných pacientov.

Nemocnice dostávajú peniaze za každú ukončenú hospitalizáciu. S každým oddelením každej nemocnice dohadujeme inú výšku platby. Zohľadňujeme, akú úroveň oddelenie dosahuje v porovnaní s inými v danej špecializácii, aké náročné diagnózy lieči, aká je spokojnosť pacientov, ako efektívne a účelne lieči. Čím lepšie výsledky v týchto parametroch, tým lepšia cena.

Môže sa stať, že počas hospitalizácie pacient potrebuje drahé lieky alebo zdravotnícke pomôcky. Vtedy ide o mimoriadne finančne náročnú liečbu , ktorú nemocnici platíme nad rámec paušálu. Podmienkou je súhlas našich revíznych lekárov a dodržanie postupu podľa zmluvy.

Nemocnice s platobným mechanizmom DRG

Rok 2017 je pre Dôveru a nemocnice rokom zavádzania DRG. Hlavným očakávaním od využitia klasifikačného systému pri uhrádzaní zdravotnej starostlivosti je dosiahnutie úhrady jednotlivého hospitalizačného prípadu po zohľadnení jeho náročnosti.

V súčasnom začiatočnom štádiu zavádzania DRG do prostredia slovenského zdravotníctva hovoríme pri úhradách za zdravotnú starostlivosť o tzv. cenovej neutralite. Znamená to, že zavedenie DRG ako úhradového mechanizmu nemá mať pri nezmenenom objeme poskytnutej starostlivosti negatívny dopad do rozpočtu nemocnice ani zdravotnej poisťovne.

Zároveň sa počas prvého obdobia zavádzania slovenský DRG systém nastavuje, a kým sa k jednotlivým výkonom a DRG skupinám nadefinujú zodpovedajúce pripočítateľné položky, prepočet úhrady, ktorý sa v literatúre uvádza ako efektívna relatívna váha*hospitalizačný paušál nezodpovedá reálnym rozdielom v nákladovosti jednotlivých prípadov. Preto  Dôvera pri výpočte Celkovej úhrady pre nemocnice nepoužíva prepočet cez základnú sadzbu. 

Zubné lekárstvo

Zubní lekári môžu pracovať a fakturovať bez limitov, podmienkou je udržanie si priemerných nákladov na ošetreného poistenca počas predchádzajúceho obdobia.

Jednodňová ambulantná starostlivosť

Väčšinu pracovísk jednodňovej ambulantnej starostlivosti nelimitujeme, preplácame im všetky vykonané a navzájom odsúhlasené zákroky. Môžu tak plynulo manažovať plánovaných pacientov.

Ostatní poskytovatelia

Ostatné typy poskytovateľov odmeňujeme najčastejšie podľa počtu výkonov (dialýzy),  pacientov (kúpele), kilometrov (dopravná služba), vopred dohodnutého rozsahu zdravotnej starostlivosti (SVaLZ, stacionáre) alebo dostávajú mesačný paušál (záchranky).