hospiCOM

HospiCOM umožňuje online sledovanie hospitalizácií a výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti a plynulé manažovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Poistencom zaručuje, že ich nikto nepredbehne, nemocniciam to, že im všetky nahlásené a odsúhlasené hospitalizácie preplatíme.

Ak ste naša zmluvná nemocnica alebo iné zariadenie, ktorému to vyplýva zo zmluvy a zákonov, hlásite nám každého nášho poistenca  - akútneho aj čakajúceho na plánovanú hospitalizáciu. Môžete tak robiť vďaka bezplatnej službe Elektronická pobočka alebo po inštalácii programu hospiCOM

INFO: Aktuálnu verziu hospiCOMu nájdete na tejto stránke.

Postup pri nahlasovaní hospitalizácií:

  1. Lekár v nemocnici rozhodne o potrebe hospitalizácie pacienta.
  2. Určí, či ide o akútnu alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť.
  3. Pacienta čo najskôr (maximálne do 24 hodín) nahlási do programu hospiCOM.
  4. Akútneho pacienta nemocnica bezodkladne hospitalizuje.
  5. Neakútneho pacienta nemocnica zaeviduje do zoznamu v programe hospiCOM.
  6. Jeho poradie určí tzv. ticket.
  7. Na dodržanie poradia plánovaných pacientov dohliadame. Priebežne pacientov odsúhlasujeme a manažujeme plánované hospitalizácie. Po odsúhlasení nemocnica kontaktuje pacienta a dohodne s ním termín prijatia na hospitalizáciu.