Aktuálna verzia hospiCOMu 2.50

Tu si môžete stiahnuť aktuálnu verziu hospiCOMu

V novej verzii hospiCOMu došlo k doplneniu možnosti zadania dávky 901 pre inú zdravotnú poisťovňu.

Verzia hospiCOMu 2.49.0

Tu si môžete stiahnuť verziu hospiCOMu 2.49

Vo verzii 2.49 došlo k doplneniu vykazovania výkonov CT a MR v novom type riadku V.

Od 1. mája 2016 je k dispozícií nové dátové rozhranie pre dávku hospiCOM vo verzii 2.5 a  aj nová verzia programu hospiCOM 2.49, ktoré pracujú s týmto rozhraním. Dátové rozhranie je platné iba pre dávky zasielané do zdravotnej poisťovne Dôvera.

Verzia hospiCOMu 2.46.1

Tu si môžete stiahnuť verziu hospiCOMu 2.46.1

Vo verzii 2.46.1 došlo k oprave funkčnosti neaktívnych polí (bez možnosti doplnenia údajov) v časti „Hospitalizácie“.

Verzia hospiCOMu 2.46

Tu si môžete stiahnuť verziu hospiCOMu 2.46

Vo verzii 2.46 došlo k oprave funkčnosti ukladania dávok do adresára s dávkami pre načítanie (v prípade, ak sa nepodarí odoslať dávku, systém automaticky uloží dávku do zvoleného súboru na disku).

Verzia hospiCOMu 2.42

Tu si môžete stiahnuť verziu hospiCOMu 2.42

Verzia obsahuje zrušenie predplnenia dátumu čerpania OHV/ŠZM. Dátum je potrebné nastaviť manuálne.

Verzia hospiCOMu 2.41

Tu si môžete stiahnuť verziu hospiCOMu 2.41

Verzia 2.35

Tu si môžete stiahnuť verziu hospiCOMu 2.35 aj dátové rozhranie.

Zmeny vo verzii 2.35

Možnosť zadávať diagnózy podľa prílohy č. 1 zákona 576/2004 zmenenej zákonom 160/2013 platným od 1. 9. 2013.

Oprava vo verzii 2.34.1

Oprava importu dávky z externého zdroja – problém s vymazávaním času hospitalizácie na prvom riadku načítanej dávky.

Zmeny a úpravy vo verzii 2.34

Zrušenie predpĺňania času 00:00, ak nie je čas hospitalizácie vyplnený.

Zmeny a úpravy vo verzii 2.33

Vo verzii 2.33 sme zapracovali tieto zmeny a úpravy:

  1. zmena smerovania odoslaných dávok na novú adresu Elektronickej pobočky,
  2. oprava zadávania dátumov, keď dátumové polia nie sú naplnené iniciálnou hodnotou a sú nad nimi doplnené kontroly,
  3. oprava importu dávky z externého zdroja (tento problém sa vyskytoval pri uložení načítanej dávky, ak dávka mala prvý riadok rozpisu typu S, O, J).