Dispenzarizácia pacienta

Poistencov zaraďujeme na dispenzarizáciu na základe návrhu nášho zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň vedieme zoznam takýchto poistencov.

Aktualizované: 18. 04. 2019

Ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje dispenzarizáciu, ošetrujúci lekár ho zaradí na dispenzarizáciu podľa osobitného predpisu (§ 8 ods. 11 zákona 576/2004 Z. z.). Údaj o zaradení pacienta na dispenzarizáciu, ako aj o jeho vyradení z dispenzarizácie, je ošetrujúci lekár povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke.

Podľa článku 2, bod 5 Metodického usmernenia ÚDZS číslo 5/4/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania – dávku 799a uvedenú vo F-373. Táto povinnosť poskytovateľa je uvedená aj v bode 5. 6. Všeobecných zmluvných podmienok.

Podľa zákona zdravotná poisťovňa len vedie zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu. Nerozhoduje už o ich zaradení alebo nezaradení a neoznamuje túto skutočnosť ošetrujúcemu lekárovi a pacientovi formou potvrdenia.

Prosíme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí zaraďujú svojich pacientov na dispenzarizáciu, aby nám túto skutočnosť oznamovali výlučne prostredníctvom dávky 799a a nezasielali nám v súčasnosti už neplatné tlačivo Návrh na zaradenie poistenca do dispenzárnej starostlivosti.

Vyhláška MZ SR č. 127 z 2. 5. 2014

V máji 2014 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  (MZ SR) číslo 127 z 2. 5. 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu.

Od nadobudnutia účinnosti uvedenej vyhlášky evidujeme len poistencov s chorobami v nej uvedenými. 

Zoznam chorôb podliehajúcich dispenzarizácii a pravidlá dispenzárnej starostlivosti nájdete v tomto dokumente.