Pravidlá vykazovania a indikovania agregovaných výkonov

Stiahnite si Zoznamy agregovaných výkonov v lekárskej genetike a to na ich vykazovanie i indikovanie (s aktuálnou platnosťou i staršie).  

Aktualizované: 20. 03. 2019

Zoznam agregovaných výkonov pre vykazovanie agregovaných výkonov v lekárskej genetike:

Zoznam agregovaných výkonov pre indikovanie agregovaných výkonov v lekárskej genetike:

V súlade so Zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Zmluva“) sa pod agregovanými výkonmi rozumie skupina viacerých výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore lekárska genetika vykazovaných pod spoločným kódom (ďalej len „agregované výkony”). Tieto sú uvedené v prílohe Zmluvy. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Poskytovateľ”) sa uhrádza cena za agregované výkony ako celok. Indikovanie, poskytovanie a vykazovanie agregovaných výkonov je obmedzené na konkrétne špecializačné odbornosti a diagnózy.

Poskytovateľ berie na vedomie, že od 1. 9. 2012 je povinný vykazovať výkony, ktoré sú od tohto dátumu súčasťou agregovaných výkonov schválených Zdravotnou poisťovňou (ďalej len „Poisťovňa”), pod kódom agregovaného výkonu, pričom Poisťovňa bude uhrádzať výkony, ktoré sú súčasťou agregovaných výkonov, výlučne v rámci ceny agregovaného výkonu uvedenej v Prílohe – Cenník agregovaných výkonov Zmluvy a nie ako samostatné výkony.

Obsahová náplň agregovaných výkonov uvedených v prílohe Zmluvy, ako aj bližšia špecifikácia prípustných vyšetrovacích metodík a podmienok realizácie výkonu je uvedená na webovej stránke Poisťovne www.dovera.sk a vznikla ako konsenzus Dôvery, Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky a hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre lekársku genetiku. Poskytovateľ je povinný vykazovať agregovaný výkon na základe uvedených podmienok v plnom rozsahu.