Zoznam kategorizovaných materiálov

Aktuálny zoznam účinný od 1. júla 2020

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013


Usmernenie k predpisovaniu zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu moču

Tu nájdete Usmernenie k predpisovaniu zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu moču platné od 4. apríla 2016.


Dispenzarizácia pacienta

Poistencov zaraďujeme na dispenzarizáciu na základe návrhu nášho zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň vedieme zoznam takýchto poistencov.

Ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje dispenzarizáciu, ošetrujúci lekár ho zaradí na dispenzarizáciu podľa osobitného predpisu (§ 8 ods. 11 zákona 576/2004 Z. z.). Údaj o zaradení pacienta na dispenzarizáciu, ako aj o jeho vyradení z dispenzarizácie, je ošetrujúci lekár povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke.

Podľa článku 2, bod 5 aktuálneho znenia Metodického usmernenia ÚDZS číslo 5/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania – dávku 799a uvedenú vo F-373. Táto povinnosť poskytovateľa je uvedená aj v bode 5. 6. Všeobecných zmluvných podmienok.

Nerozhoduje už o ich zaradení alebo nezaradení a neoznamuje túto skutočnosť ošetrujúcemu lekárovi a pacientovi formou potvrdenia.

Prosíme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí zaraďujú svojich pacientov na dispenzarizáciu, aby nám túto skutočnosť oznamovali výlučne prostredníctvom dávky 799a a nezasielali nám v súčasnosti už neplatné tlačivo Návrh na zaradenie poistenca do dispenzárnej starostlivosti.

Vyhláška MZ SR č. 127 z 2. 5. 2014

V máji 2014 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  (MZ SR) číslo 127 z 2. 5. 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu.

Od nadobudnutia účinnosti uvedenej vyhlášky evidujeme len poistencov s chorobami v nej uvedenými. 

Zoznam chorôb podliehajúcich dispenzarizácii a pravidlá dispenzárnej starostlivosti nájdete v tomto dokumente.


Zoznam špecializovaných nemocníc a liečební

 Názov MestoAdresa
Národné rehabilitačné centrumKováčová
Slnečná 1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
(poskytnutie ZS na FBLR oddelení)
Kováčová
Slnečná 1
VITALITA, n. o., LEHNICE
(poskytnutie ZS na FBLR oddelení)
Lehnice
Lehnice 113


Ďalšie témy: