Uzavretie zmluvy

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti (lekárne, optiky, výdajne ZP)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (vrátane dopravy)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok neambulujúcim lekárom

Vzájomné kombinácie dvoch výkonov

Všeobecné tlačivá

Sprievodný protokol

Žiadosť o zmenu, doplnenie identifikačných údajov

Žiadosti o poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Žiadosť na schválenie stomatologickej zdravotnej pomôcky alebo stomatologickej liečby

Žiadosť o individuálnu úpravu finančného objemu pre stomatoprotetiku

Žiadosť o prevoz poistenca

Žiadosť o schválenie úhrady liečby v NRC Kováčová

Žiadosť o schválenie úhrady výkonov hyperbarickej oxygenoterapie

Žiadosť o schválenie úhrady kúpeľnej starostlivosti

Žiadosť o schválenie úhrady transplantácie v SR

Žiadosť o schválenie úhrady psychoterapie nad limit

Neodkladná zdravotná starostlivosť u dlžníkov a nezmluvných zariadení

Formulár na podanie návrhu na schválenie liečby

Liečba v cudzine

Žiadosť na plánovanú liečbu v cudzine

Kalkulácia nákladov cezhraničnej liečby

Kalkulácia nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti

Zoznam klinických pracovísk  

Asistovaná reprodukcia

 Žiadosť na úhradu výkonov asistovanej reprodukcie zo zdravotných dôvodov (IVF)

Čestné vyhlásenie k žiadosti o úhradu výkonu IVF na základe verejného zdravotného poistenia

Mimoriadne finančne náročná liečba 

Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej liečby (MFNZS)

Príloha k žiadosti o úhradu mimoriadne finančne náročnej liečby (MFNZS)

Lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Kritériá na schválenie úhrady lieku

Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej spontánnej urtikárie

Žiadosť o schválenie úhrady lieku, pomôcky alebo potraviny pri nesplnení preskripčného alebo indikačného obmedzenia

Žiadosť o schválenie úhrady lieku, pomôcky alebo potraviny uvedených v zoznamoch

Žiadosť o schválenie úhrady registrovaného lieku, pomôcky alebo potraviny neuvedených v zoznamoch

Žiadosť o schválenie úhrady lieku, ktorého použitie povolilo Ministerstvo zdravotníctva SR

Žiadosť o súhlas revízneho lekára s poskytnutím prenájmu prístroja dlhodobej domácej oxygenoterapie

Žiadosť o schválenie úhrady doplatku lieku čiastočne hradeného z verejného zdravotného poistenia

Žiadosť na schválenie úhrady domácej umelej pľúcnej ventilácie

Žiadosť o schválenie úhrady zdravotníckej pomôcky uvedenej v zozname

Žiadosť o schválenie úhrady registrovanej zdravotníckej pomôcky neuvedenej v zozname

Žiadosť o úhradu zdravotníckej pomôcky pri nesplnení indikačných alebo preskripčných obmedzení

Žiadosť o úhradu nadlimitného množstva zdravotníckych pomôcok

Žiadosť o úhradu liečby pomocou inzulínovej pumpy

Žiadosť na opakované - pokračujúce schválenie liečby pomocou inzulínovej pumpy

Žiadosť o schválenie elektrického invalidného vozíka

Žiadosť o opakované schválenie elektrického invalidného vozíka

Žiadosť o schválenie liečby pomocou prístroja CPAP

Žiadosť o schválenie liečby pomocou prístroja BIPAP

Protokoly

Protokoly o začatí a kontrole liečby

Liečba rastovým hormónom

Žiadosť o obstaranie rastového hormónu - začiatok liečby

Žiadosť o obstaranie rastového hormónu - pokračovanie liečby

Oznámenie o ukončení liečby rastovým hormónom