Čo treba splniť, ak chcete zmluvu

Zmluvy s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými poskytovateľmi podpisujeme tak, aby mali naši poistenci dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť v každom regióne Slovenska. Riadime sa pri tom zákonmi a kritériami na uzatvorenie zmlúv.

Aktualizované: 04. 12. 2018
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Zatvoriť filter  

Naše zákonné povinnosti

Čo treba splniť, ak chcete zmluvu Pri uzatváraní zmlúv dodržiavame tieto zákonné povinnosti:

  • zmluvy podpisujeme najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete a pevnej siete, teda tak, aby sme garantovali dostupnosť starostlivosti pre našich poistencov,
  • zmluvu máme s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má medzi svojimi pacientmi aspoň jedného nášho poistenca,
  • zmluvu máme s každou lekárňou a každým poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby.

Prečítajte si všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť a pre lekárenskú starostlivosť.

Zmluvné kritériá pre inú ako ústavnú starostlivosť

Pre zmluvy s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti, t. j. inej ako ústavnej zdravotnej starostlivosti, platia od 1. augusta 2019 uvedené kritériá. Zmluvu môžeme uzatvoriť len vtedy, ak ich lekár spĺňa aspoň vo výške 75 %.

Názov kritéria Popis kritéria Váha kritéria
(v %)
Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistenca najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.20
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.20
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.20
Parametre efektivity a kvality Jednotlivými ukazovateľmi sú:
náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, náklady na vyšetrenie SVaLZ, počet vyšetrení na unikátneho poistenca, kontrola predpísaných liekov elektronicky
20
Využívanie elektronických služieb
Využívanie:
 eRecept, eZúčtovanie, eLAb, návrhy online
10
Úväzky

Prevoz materiálu BIO
Pracovný úväzok lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa je minimálne vo výške 0,8 lekárskeho miesta.Zabezpečenie prevozu biologického materiálu určeného na diagnostiku (pre pracoviská SVLZ). Toto kritérium  sa týka  SVLZ pracovísk,  ktoré zabezpečujú prevoz biologického materiálu určeného na diagnostiku.
10

Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

Zmluvné kritériá pre ústavnú starostlivosť

Pre zmluvy s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti sú od 1. augusta 2019 platné tri kritériá. To najdôležitejšie mapuje kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zariadenie môže dostať zmluvu, ak kritériá spĺňa aspoň na 80 %.

Názov a popis kritéria
Váha
kritéria
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Splnenie podmienok podľa:
  - všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne vybavenie
  - koncepcie medicínskych odborov
  - platné povolenie na činnosť zdravotníckeho zariadenia v zmysle § 7 ods. 2   zákona  č. 578/2004 Z. z.
25 %
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25%
Parametre efektivity a kvality
A) Jednotnými ukazovateľmi sú:
dostupnosť, CMI (Case Mix Index), spokojnosť poistencov, komplexnosť poskytovanej starostlivosti, služby pre pacientov, dodatočné náklady, spádovosť, operovanosť, rehospitalizácie, prevzatia z iného zdravotníckeho zariadenia, preloženia do iného zdravotníckeho zariadenia, plánované/akútne hospitalizácie, úmrtnosť, priemerná dĺžka hospitalizácie, točivosť

B) Splnenie minimálneho počtu vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti vychádzajúcich z projektu Stratifikácia nemocníc v Slovenskej republike (EBHR limity). Aktuálne platné EBHR limity sú uvedené v tabuľke s názvom "EBHR limity pre vybrané výkony"
20%


20 %
Využívanie elektronických služieb (inovácií)
Využívanie služieb: eRecept, eZúčtovanie, eLAB, návrhy online
10%

EBHR limity pre vybrané výkony

kód názov výkonu
minimálny počet výkonov

Pôrody640
5T4
Artroskopické operačné výkony na kĺboch
90
5Q4
Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy
150
5T5
Endoprotetické kĺbne alebo kostné náhrady
140
5N6
Operačné výkony na žlčníku/žlčových cestách140
5N8
Uzávery abdominálnych hernií
130
5T0
Všeobecné kostné operačné výkony
70
5T1
Otvorené repozície zlomenín a luxácií
80
5N3
Iné operačné výkony na tenkom, hrubom čreve a appendixe
30
5G6
Operačné výkony v oblasti nazofarynxu a orofarynxu
160
5K7
Výkony pri arytmiách a iné výkony na srdci a perikarde
110
5O2
Operačné výkony na močovode
25
5N2
Incízie, excízie, resekcie a anastomózy   na tenkom a hrubom čreve
40
5O3
Operačné výkony na močovom mechúri
140
5V2
Operačná regenerácia a rekonštrukcia kože a podkožia
20
5L8
Operačné výkony na varikóznych vénach
50
5U1
Excízie a resekcie prsníka
40
5O1
Operačné výkony na obličke a obličkovej panvičke
20
5Q0
Operačné výkony na vaječníku
70
5N4
Operačné výkony na anuse a konečníku
60
5Q5
Iné operačné výkony na maternici a operačné výkony parametrií
23
5T8
Operačné výkony na svaloch, šľachách, fasciách a burzách
30
5N1
Operačné výkony na žalúdku
40
5N9
Ďalšie operačné výkony v brušnej oblasti
30
8R3
Perkutánne transluminálne angioplastiky a iné katetrizácie
50
8T2
Intervenčné algeziologické metódy
23
8R1
Eliminačné metódy
13
8R5
Perkutánne embolizácie
10

Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

Ste poskytovateľ a chcete mať s nami zmluvu?

Stiahnite si žiadosť o zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo žiadosť o zmluvu na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, vyplňte ju a zašlite na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky.Najčastejšie sa pýtate

Aké máte zmluvné podmienky pre poskytovateľov?

Kritériá na uzatváranie zmlúv máme stanovené odlišne pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť. Podrobné informácie nájdete na našej úradnej tabuli.

Čítať celú odpoveď
Nekomunikujem elektronicky. Akú máte poštovú adresu?

Rešpektujeme vaše rozhodnutie, hoci elektronická komunikácia je najjednoduchšie riešenie pre poistencov, platiteľov aj poskytovateľov.

Naša korešpondenčná adresa je:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra


Čítať celú odpoveď
Chcel by som s vami spolupracovať ako zmluvný lekár. Čo mám urobiť?

Ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, prípadne poskytujete lekárenskú starostlivosť, je potrebné podať písomnú žiadosť. Aktuálne žiadosti o uzatvorenie zmluvy nájdete na tejto stránke. Žiadosť vyplňte a pošlite na našu korešpondenčnú adresu:


DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5
949 01 Nitra.


Odpoveď vám pošleme do 30 dní. Žiadosť môžete priniesť aj do ktorejkoľvek krajskej pobočky Dôvery.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Pevná sieť poskytovateľov
Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej staroslivosti
Zmluvy a pravidlá ich uzatvárania