Čo treba splniť, ak chcete zmluvu

Zmluvy s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými poskytovateľmi podpisujeme tak, aby mali naši poistenci dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť v každom regióne Slovenska. Riadime sa pri tom zákonmi a kritériami na uzatvorenie zmlúv.

Aktualizované: 04. 12. 2018
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Close filter  

Naše zákonné povinnosti

Čo treba splniť, ak chcete zmluvu Pri uzatváraní zmlúv dodržiavame tieto zákonné povinnosti:

  • zmluvy podpisujeme najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete a pevnej siete, teda tak, aby sme garantovali dostupnosť starostlivosti pre našich poistencov,
  • zmluvu máme s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má medzi svojimi pacientmi aspoň jedného nášho poistenca,
  • zmluvu máme s každou lekárňou a každým poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby.

Prečítajte si všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť a pre lekárenskú starostlivosť.

Zmluvné kritériá pre inú ako ústavnú starostlivosť

Pre zmluvy s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti, t. j. inej ako ústavnej zdravotnej starostlivosti, platia od 1. júla 2017 štyri kritériá. Zmluvu môžeme uzatvoriť len vtedy, ak ich lekár spĺňa aspoň vo výške 75 %.

Názov kritéria Popis kritéria Váha kritéria
(v %)
Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistenca najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.20
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.20
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.20
Parametre efektivity a kvality Jednotlivými ukazovateľmi sú:
náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, náklady na vyšetrenie SVaLZ, počet vyšetrení na unikátneho poistenca, kontrola predpísaných liekov elektronicky
20
Využívanie elektronických služieb
Využívanie:
 eRecept, eZúčtovanie, eLAb, návrhy online
10
Úväzky

Prevoz materiálu BIO
Pracovný úväzok lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa je minimálne vo výške 0,8 lekárskeho miesta.Zabezpečenie prevozu biologického materiálu určeného na diagnostiku (pre pracoviská SVLZ). Toto kritérium  sa týka  SVLZ pracovísk,  ktoré zabezpečujú prevoz biologického materiálu určeného na diagnostiku.
10

Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

Zmluvné kritériá pre ústavnú starostlivosť

Pre zmluvy s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti sú od 1. júla 2017 platné tri kritériá. To najdôležitejšie mapuje kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zariadenie môže dostať zmluvu, ak kritériá spĺňa aspoň na 80 %.

Názov kritéria Popis kritéria Váha kritéria
(v %)
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia Splnenie podmienok podľa:
- všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne vybavenie
- koncepcie medicínskych odborov
- platné povolenie na činnosť zdravotníckeho zariadenia v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
25
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.25
Parametre efektivity a kvality Jednotnými ukazovateľmi sú:
dostupnosť, CMI (Case Mix Index), spokojnosť poistencov, komplexnosť poskytovanej starostlivosti, služby pre pacientov, dodatočné náklady, spádovosť, operovanosť, rehospitalizácie, prevzatia z iného zdravotníckeho zariadenia, preloženia do iného zdravotníckeho zariadenia, plánované / akútne hospitalizácie, úmrtnosť, priemerná dĺžka hospitalizácie, točivosť
40
Využívanie elektronických služieb
Využívanie: eRecept, eZúčtovanie, eLAb, návrhy online
10

Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.

Ste poskytovateľ a chcete mať s nami zmluvu?

Stiahnite si žiadosť o zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo žiadosť o zmluvu na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, vyplňte ju a zašlite na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky.Najčastejšie sa pýtate

Aké máte zmluvné podmienky pre poskytovateľov?

Kritériá na uzatváranie zmlúv máme stanovené odlišne pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť. Podrobné informácie nájdete na našej úradnej tabuli.

Čítať celú odpoveď
Nekomunikujem elektronicky. Akú máte poštovú adresu?

Rešpektujeme vaše rozhodnutie, hoci elektronická komunikácia je najjednoduchšie riešenie pre poistencov, platiteľov aj poskytovateľov.

Naša korešpondenčná adresa je:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra


Čítať celú odpoveď
Chcel by som s vami spolupracovať ako zmluvný lekár. Čo mám urobiť?

Ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, podajte písomnú žiadosť. Ak poskytujete lekárenskú starostlivosť, využite túto žiadosť. Žiadosť vyplňte a zašlite na našu korešpondenčnú adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. Odpoveď vám zašleme do 30 dní.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Pevná sieť poskytovateľov
Kritériá na uzatváranie zmlúv
Zmluvy a pravidlá ich uzatvárania