{Úvod}

Edukátori a vzdelávanie pacientov

23.04.2018

Pod vedením skúsených edukátoriek sa naučíte praktické tipy a triky, ako zvládať svoje ochorenie. Diskusie môžu obohatiť aj ostatní pacienti, ktorí čelia podobným výzvam a problémom.


Základné informácie o edukácii

Vzdelávanie prebieha skupinovo v edukačných miestnostiach alebo telefonicky.

1. Skupinová edukácia v edukačných miestnostiach

Ide o 3 až 4 vzdelávacie stretnutia pre dospelých diabetikov/prediabetikov poistených v Dôvere.

 • Medzi jednotlivými stretnutiami je mesačná prestávka
 • Ich obsah vychádza z edukačných sylám, ktoré spĺňajú odporučenia ADA, AADE, IDF, NICE, SDS.
 • Jedno stretnutie v edukačnej miestnosti trvá 2 hodiny a vedú ho špeciálne vyškolené edukátorky diabetu, v skupine je najviac 6 pacientov.
 • Edukáciu môže navštíviť aj váš rodinný príslušník. Takto i on lepšie pochopí, v akých zmenách v stravovaní a pohybe vás môže podporiť.
 • Edukátorka vám pomôže určiť svoje individuálne ciele v liečbe. Tie sa týkajú najmä cieľovej hmotnosti a hladiny glykovaného hemoglobínu. Zároveň cez jednoduché zmeny v každodennom živote s vami hľadá spôsob, ako ich naplniť.

Témy a rozsah edukácie

Prediabetici a diabetici s dobrou kompenzáciou cukrovky (liečení diétou alebo antidiabetikami) absolvujú 3 edukácie na témy:

 • Zmena životosprávy
 • Samokontrola
 • Život s (pre)diabetoma úvod do komplikácií

Diabetici absolvujú 4 edukácie.

 • Zmena životosprávy
 • Samokontrola
 • Správne užívanie liekov, aplikácie inzulínu, chronické a akútne komplikácie cukrovky
 • Život s (pre)diabetom a úvod do komplikácií

2. Telefonická edukácia

 • Vám pomôže riešiť konkrétne aktuálne problémy, ktoré vnímate ako prekážku v zlepšení riadenia vlastných glykémií.
 • Je určená pre diabetikov, prediabetikov do 65 rokov.
 • Skladá sa z troch edukácií. Každá trvá 45 minút.
 • Edukácia prebieha výlučne po telefóne vo vopred dohodnutom čase, na ktorom sa dohodnete s edukátorom.
 • Vzdelávacie materiály vám pošleme e-mailom.

Prvá edukácia

 • Na prvú edukáciu vás objedná váš lekár alebo edukátor.
 • Ak potrebujete zmeniť termín už objednanej edukácie, zavolajte na 0850 850 888
 • Ak vám lekár nedá presný termín, bude vás kontaktovať edukátor, s ktorým si dohodnete termín alebo prvý edukačný telefonát.
 • Na všetky ďalšie edukácie vás už objednáva edukátor podľa vašich časových možností.

Posledná edukácia. Čo potom?

Poslednou edukáciou v edukačných miestnostiach sa program nekončí. Edukátor vás pravidelne kontaktuje (prvýkrát 3 mesiace po poslednej edukácii), aby zistil, ako sa máte, a ako sa vám darí dodržiavať individuálne ciele.

Približne rok po absolvovaní poslednej edukácie vás pozve na re-edukáciu, aby ste si osviežili základy, prípadne sa dozvedeli novinky.

Po dvoch rokoch máte možnosť využiť ďalšiu re-edukáciu. Skladá sa z dvoch stretnutí. Prvé je zamerané na zopakovanie nosných tém. Druhé je praktické. Vyberáte si ako (pre)diabetik vhodné menu v reštaurácii s ohľadom na rozdielne hladiny cukru v krvi, stanovenú liečbu a lieky i množstvo pohybu počas dňa. Urobíte výpočet sacharidových jednotiek v servírovanom jedle a určíte vhodné množstvo jedla na konzumáciu.

Spoločné aktivity

Ako členovia programu sa môžete zdrama zúčastniť spoločných aktivít vo vybraných regiónoch.

Výber edukátorov

Edukátorov pre vás vyberáme výberovou komisiou zloženou zo zástupcov poisťovne a diabetológa pôsobiaceho v danej spádovej oblasti. Pri výbere edukátora okrem zdravotníckeho vzdelania, vzdelania v oblasti edukácie diabetikov a praktických znalostí zohľadňujeme znalosť behaviorálnych a motivačných techník pri práci s klientom, príjemné vystupovanie a empatiu.

Vybraní edukátori absolvujú sériu šiestich dvojdňových školení so zameraním na oblasť diabetológie. Tie im prezentujú odborníci v diabetológii. So psychológom prechádzajú praktický nácvik techník určených na motiváciu a aktiváciu pacienta. Školia sa i na používanie konverzačných máp od spoločnosti Eli Lilly. Tie hravou formou pomáhajú diabetikom lepšie pochopiť a interpretovať informácie o cukrovke.