{Úvod}

Výhody pre lekára

23.03.2017

Našim cieľom je spojiť lekárov, pacientov a zdravotnú poisťovňu v snahe zlepšiť zdravotnú starostlivosť pacientov a zvýšiť kvalitu ich života.


fonendoskop.jpg

"Je to veľmi užitočný program. Lekár má istotu, že sa pacient dozvie všetko dôležité preto, aby sa naučil s cukrovkou žiť. Pacient je spokojný, že sa môže o svojom probléme pokojne porozprávať s inými diabetikmi a so skúsenými lekármi."

MUDr. Mária Slovenská - diabetologička zapojená v programe

Výhody, ktoré lekár získava vstupom do programu

Bezlimitné prostredie

Na výkony zazmluvneného lekára nie je zo strany Dôvery uplatňovaný mesačný limit, keďže cieľom programu je poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť pacientom v súlade s odporúčaniami liečby. Limity preto nie sú žiaduce. Liečba pacienta musí byť nákladovo efektívna vzhľadom na obmedzené prostriedky verejného zdravotného poistenia, nechávame to ale na zvážení lekára. Zároveň tým otvárame možnosť prijímať nových pacientov.

Odmena za kvalitnú starostlivosť

Vyššie celkové platby až do 15 % podľa plnenia vopred definovaných kritérií zameraných na kvalitu liečby.

Nástroje na motiváciu a lepšiu liečbu pacienta

Bezplatné edukácie pre pacientov

Okrem edukácie, ktorú poskytuje lekár v rámci svojich obmedzených kapacitných možností v ambulancii, program prináša edukáciu u profesionálnych edukátorov. Cieľom je zabezpečiť, aby sa pacienti naučili lepšie zvládať svoje ochorenie a naučili sa prečo a hlavne ako dodržiavať liečebný režim stanovený lekárom.

Nástroje na priamu motiváciu pacienta

Motivačný program v rámci ktorého pacient zbiera body za dodržiavanie liečebného režimu (účasť na edukáciách, v budúcnosti aj plnenie individuálnych cieľov liečby, atď.).

Objednávkový systém a pripomienky

Sieť zazmluvnených špecialistov, ktorí sú potrební pre prevenciu a liečbu komplikácií súvisiacich s diabetom. Cieľom je zabezpečiť dostupnosť potrebných lekárov a možnosť priamo objednávať pacienta k vybraným špecialistom na konkrétny termín. To by malo pomôcť zaistiť vyššiu ochotu pacienta spolupracovať.

Odporúčania liečby

Pravidelne aktualizovaný štandard liečby, ktorý reflektuje najnovšie novinky v liečbe diabetu (na základe odporúčaní Slovenskej diabetologickej spoločnosti).

Elektronický portál

Pridaná hodnota vo forme dodatočných informácií o pacientovi (napr. lieky predpísané inými špecialistami).

Výkon EKG

Pre diabetológov možnosť vykazovať a mať uhradený výkon EKG, aby pacienta nemuseli zbytočne posielať k ďalšiemu lekárovi.

Administratívno štatistická podpora

Pravidelný prehľad o práci ambulancie a ekonomickej bilancii a porovnanie s ostatnými lekármi v regióne.

Ako sa registrovať do programu DôveraPomáha diabetikom nájdete tu

"Program DôveraPomáha diabetikom sa snaží komplexným prepracovaným spôsobom zlepšiť edukáciu pacientov s tak závažným ochorením, ako je diabetes mellitus. Pacienti v tomto programe majú možnosť získať dôležité teoretické i praktické poznatky o svojom ochorení. Rozšírené vedomostí o cukrovke vytvára predpoklad zvýšenej adherencie pacientov s následným pozitívnym vplyvom na ich zdravotnú a životnú prognózu."

MUDr. Vladimír Uličiansky - diabetológ zapojený v programe