Zoznam edukátorov

Publikované 11. 09. 2018


DSC_2303ux.jpg

Andrea Goldbergerová

Edukátorka pre Košice

0910 971 555  
goldbergerova@klientpro.sk
ASTON Building, Werferova 1, 5. poschodie, Košice
Poliklinika, vstupný areál U.S. Steel, Košice - Šaca

Viac informácií o edukátorke

•    Vyštudovaná diétna sestra, následne absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium v odbore liečebná výživa a stravovanie
•    Liečebnej výžive a edukácii pacientov v nemocničnom prostredí sa venuje 27 rokov 
•    Poradenstvo ohľadom stravovania klientov poskytovala i v domove sociálnych služieb pre seniorov


D03_7528.JPG

Mgr. Jarmila Havrilová

Edukátorka pre Michalovce

0910 923 555
havrilova@klientpro.sk  

Sama Chalupku 10, Michalovce

Viac informácií o edukátorke

•    Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce, v odbore edukátor pre klientov s diabetes mellitus.
•    S pacientmi s diagnózou diabetes mellitus pracuje aktívne od roku 1992.
•    Dlhoročná funkcionárka v občianskom združení Zväz diabetikov Slovenska, kde zastávala funkciu podpredsedu.
•    Zo začiatku sa sústreďovala prevažne na podporu rodičov diabetických detí, kde im pomáhala prekonávať počiatočný stres a vyrovnanie sa s ochorením svojho dieťaťa. Neskôr sa začala venovať i dospelým diabetikom organizovaním edukačných stretnutí a rekondičných pobytov.


DSC_2270ux.jpg

Mgr. Monika Rusnáková, PhD.

Edukátorka pre Košice

0948 334 340

rusnakova@klientpro.sk

ASTON Building, Werferova 1, 5. poschodie, Košice

Viac informácií o edukátorke

•    Liečebná pedagogička (klinický pracovník) - absolventka Univerzity Komenského v Bratislave a Prešovskej univerzity v Prešove
•    Odborná terapeutka s praxou v stacionárnych a lôžkových zariadeniach so zameraním na prevenciu a podpornú liečbu psychologických a psychiatrických ťažkostí pacientov s chronickým ochorením
•    Výskumná a osvetová pracovníčka- metodické spracovávanie projektov v oblasti scitlivovania verejnosti voči problémom a potrebám diabetických pacientov na Slovensku, zvyšovanie povedomia o význame psychosociálnej pomoci diabetikom ako významnej súčasti medicínskych prístupov
•    Konzultantka v oblasti vzdelávania budúcich profesionálov pri sprevádzaní pacientov v záťažových životných obdobiach


  D03_7114.JPG

Mgr. Adriana Ščepaniková

Edukátorka pre Vranov nad Topľou, Prešov

0903 406 555
scepanikova@klientpro.sk

Kalinčiakova 4/A, prízemie, Vranov nad Topľou
Pobočka Dôvera ZP, Levočská 3, Prešov 

Viac informácií o edukátorke

•    Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v odbore edukátor pre klientov s diabetes mellitus.
•    Veľa skúseností nadobudla aj vďaka dobrovoľníckym aktivitám v občianskom združení DIAHENN Humenné.
•    Jej celoživotnou snahou je pomáhať ľuďom s diabetom, nakoľko má s touto chorobou aj osobné skúsenosti.Mgr. Andrea Siposová 

Edukátor pre Veľký Meder, Dunajskú Stredu, Nové Zámky

0903 206 555
siposova@klientpro.sk

Železničná 63/12, Veľký Meder
Poliklinika Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda
Petöfiho 1, budova OTP banky, 1. poschodie, Nové Zámky

Viac informácií o edukátorke

•    Vyštudovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BA, Univerzitu Konštantína Filozofa v NR, špecializačné štúdium Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
•    Absolvovala Nadstavbový seminár bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej starostlivosti, Fridek Místek
•    V národnom ústave celoživotného vzdelávania absolvovala moduly: Andragogické, didaktické kompetencie, Sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie, Osobitosti vzdelávania dospelých, Vzdelávanie v organizácii

  D03_7009.JPG

Melinda Rancsó

Edukátorka pre Komárno

0904 132 555
rancso@klientpro.sk

Záhradnícka 827, budova bývalej očnej kliniky (OPTIMA), vchod zozadu cez dvor, 2. poschodie, Komárno

Viac informácií o edukátorke

•    Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede začala pracovať na internom oddelení NsP Komárno. Tu sa začala hlbšie venovať téme edukácie. V roku 2004 získala titul všeobecnej diplomovanej sestry, neskoršie aj špecializáciu v odboroch vnútorného lekárstva na SZU Bratislave.
•    Momentálne zároveň pracuje ako diplomovaná sestra na JIS vnútorného lekárstva vo Všeobecnej nemocnici Forlife n. o. v Komárne a aktívna je i vo výbore ZO ZDS DiaKom, kde sa zapája do chodu organizácie.
•    V roku 2008 získala ocenenie Sestra roka v kategórii edukátorka,  v roku 2016 získala strieborný odznak SLS za mimoriadne zásluhy a v roku 2017 získala ocenenie Biele srdce v kategórii sestra v praxi.
•    Angažuje sa aj vo výbore  sekcie sestier pracujúcich v diabetológii SKSaPa  a aktívne sa zapája do publikačnej činnosti. 


D03_7870.JPG

Eva Košútová

Edukátorka pre Levice, Šahy, Želiezovce

0904 359 555
kosutova@klientpro.sk 

Budova SANAT, pavilón A, 6.poschodie, Nábrežná 3, Levice
Františka Rákocziho 2, Šahy

Viac informácií o edukátorke

•    Vyštudovaná zdravotná sestra.
•    Po skončení štúdia pracovala v nemocnici v Zlatých Moravciach na oddelení intenzívnej medicíny.
•    Od roku 1993 pracovala v súkromných diabetologických ambulanciách ako zdravotná sestra.
•    Vedie vlastnú prevádzku, kde sa špecializuje na komplexnú starostlivosť najmä o chodidlá diabetických pacientov a intenzívne sa venuje podológii.
•    Skúsenosti s edukáciami získala aj ako edukačná sestra spoločnosti Eli Lilly Slovakia, s.r.o., kde edukovala pacientov liečených inzulínmi.

2_Maria_XT225366_pp.jpg

MVDr. Mária Popaďáková

Edukátorka pre Trnavu, Sereď, Hlohovec

0903 277 555
popadakova@klientpro.sk 

Nám. Jozefa Herdu č.1., 2.poschodie, č.dverí 211, Trnava
Mestská poliklinika, Ulica Ivana Krasku č. 38, zasadacia miestnosť 1. poschodie, Sereď
Pri cintoríne 1, OC DUAR (oproti cintorínu), 1. poschodie, Hlohovec

Viac informácií o edukátorke

•    Absolventka Vysokej školy veterinárnej v Košiciach - odbor Hygiena potravín.
•    Absolvovala rozširujúce a doplňujúce štúdium pedagogiky na UPJŠ v Košiciach.
•    Má dlhoročné pracovné skúsenosti ako pedagóg na stredných školách.
•    Celoživotne sa profesionálne venuje oblasti zdravej výživy a oblasti racionálneho stravovania zdravej populácie, prediabetikov a diabetikov.
•    Nutričný a výživový špecialista pre oblasť obezity, prediabetu a diabetu.


6_Monika_XT225387_pp.jpg

Monika Blažíčková

Edukátorka pre Skalicu

0904 738 555
blazickova@klientpro.sk

Pivovarská 4, Skalica, nový dvojposchodový hnedý dom oproti tržnici, 1. poschodie


Viac informácií o edukátorke

•    Vyštudovaná zdravotná sestra s 25-ročnou praxou.
•    Má dlhoročné skúsenosti s diabetickými pacientami ako dialyzačná sestra.
•    Pravidelne edukovala pacientov s diagnózou diabetes mellitus na lôžkových oddeleniach v nemocniciach, kde pôsobila.
•    Má bohaté praktické skúsenosti v ošetrovaní chronických rán u diabetických pacientov.