Typ dávky: 514

Odosielateľ dávky: platiteľ poistného
Prijímateľ dávky: zdravotná poisťovňa
Znaková sada a kódovanie: UTF-8
Formát prenosu dát: textový   súbor
Zloženie názvu súboru dávky: x514rrmm.nnn, kde x označuje charakter dávky, ktorý môže byť

N – nová (prvotný výkaz)
O – opravná (opravný výkaz celkový)
A – aditívna (rozdielový výkaz)
514 - označuje typ dávky
rrmm - označuje identifikáciu mesiaca, ku ktorému sa dávka vzťahuje, kde
rr - označuje posledné dve číslice letopočtu (roku)
mm - označuje číselné označenie mesiaca (01 – Január ... 12 – December)
nnn - je trojznakový identifikátor, určujúci poradie súboru dávky v danom mesiaci

Oddeľovacie znaky:

Oddeľovač položiek riadku: | (vertical bar; ASCII #7C). Položky vety nemajú fixnú dĺžku. Čísla sa nedopĺňajú znakom 0 (nula) na začiatku.
Desatinný oddeľovač: čiarka
Formát vety dávky: polozka_1|polozka_2|...|polozka_N|  (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci každého riadku)                     

Každá veta je na novom riadku dávky.

Obsah dávky:

Identifikácia dávky

Položka č.Popis položkyPovinnáDátový typDĺžka
1.Charakter dávkyPCHAR1
2.Typ dávkyPINT3
3.IČO platiteľa / RČ /Číslo povolenia na pobytPCHAR8-10
4.Číslo platiteľaPCHAR10
5.Kód zdravotnej poisťovnePCHAR4
6.Dátum odoslania dávkyPDATERRRRMMDD
7.Číslo dávkyPINT6
8.Počet viet tela dávkyPINT6
9.Počet médií INT3
10.Poradové číslo média INT3

Vysvetlivky skratiek:

P = povinná položka

Dátový typ:

CHAR – alfanumerický reťazec
INT – celé číslo
DATE – dátumový údaj v ustanovenom tvare

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:

Položka 1 – Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú dávku alebo opravnú dávku) v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej poisťovne.

Položka 2 – Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 514.

Položka 3 – Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci.

Položka 4 – Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).

Položka 5 – Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvé dve miesta sa uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvádza číselný kód pobočky (ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly).

Položka 6 – Uvádza sa dátum odoslania dávky v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.

Položka 7 – Uvádza sa poradové číslo dávky v danom mesiaci.

Položka 8 – Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe).

Položka 9 – Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.

Položka 10 – Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3,…) 

Záhlavie dávky

Záhlavie obsahuje dve vety. Záhlavie dávky sa uvádza na každom médiu dávky.

1.    veta záhlavia dávky 

PoložkaPopis položkyPovinnáDátový typMaximálna dĺžka
1.ObdobiePINT6
2.Deň určený na výplatuPINT2
3.Názov platiteľaPCHAR80
4.IČO platiteľa / RČ / Číslo povolenia na pobytPCHAR8-10
5.Číslo platiteľaPCHAR10
6.DIČ CHAR12
7.Telefón CHAR13
8.Fax CHAR13
9.Email CHAR75
10.Kód banky platiteľa
CHAR4
11.Predčíslie bankového účtu CHAR6
12.Číslo bankového účtu
INT10
13.
Medzinárodné číslo bankového účtu
P*
CHAR
5-34

Vysvetlivky skratiek:

P = povinná položka
P* = povinná položka od 01.02.2014, ak nie je vyplnená položka 10 a 12  

Dátový typ:   

CHAR – alfanumerický reťazec
INT     – celé číslo

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:

Položka 1 - Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac.

Položka 2 - Uvádza sa deň určený na výplatu, uvádzajú sa iba čísla od 1 do 31.

Položka 3 - Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby).

Položka 4 - Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci.

Položka 5 - Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol).

Položka 6 - Uvádza sa daňové identifikačné číslo.

Položka 7 - Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.

Položka 8 - Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.

Položka 9 - Uvádza sa emailová adresa platiteľa.

Položka 10 - Uvádza sa kód banky platiteľa.

Položka 11 - Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 605/2003 Z.z.) (ďalej len „opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2003“).

Položka 12 - Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003.

Položka 13 - Uvádza sa IBAN v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009

2. veta záhlavia dávky 

PoložkaPopis položkyPovinnáDátový typMaximálna dĺžka
1.Počet  prihlásených zamestnancov v príslušnej zdravotnej poisťovniPINT7
2.SP za zamestnancov bez ZP – zamestnávateľ DEC4, 2
3.SP za zamestnancov bez ZP – zamestnanec DEC4, 2
4.SP za zamestnancov so ZP – zamestnávateľ DEC4, 2
5.SP za zamestnancov so ZP – zamestnanec DEC4, 2
6.Počet zam. bez ZP, za ktorých sa platí poistnéPINT7
7.Počet zam. so ZP, za ktorých sa platí poistnéPINT7
8.Počet započítaných dní – zamestnanci bez ZPPINT8
9.Počet započítaných dní – zamestnanci so ZPPINT8
10.Skutočná výška príjmu celkom – zamestnanci bez ZPPDEC12, 2
11.Skutočná výška príjmu celkom – zamestnanci so ZPPDEC12, 2
12.Vymeriavací základ – zamestnanci bez ZPPDEC12, 2
13.Vymeriavací základ – zamestnanci so ZPPDEC12, 2
14.Preddavok - zamestnanci bez ZP – zamestnávateľPDEC12, 2
15.Preddavok - zamestnanci bez ZP – zamestnanecPDEC12, 2
16.Preddavok - zamestnanci so ZP – zamestnávateľPDEC12, 2
17.Preddavok - zamestnanci so ZP – zamestnanecPDEC12, 2
18.Preddavok na poistné celkomPDEC12, 2
19.Poznámka CHAR20
20.Celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých ZPP*INT7

Vysvetlivky skratiek:

P = povinná položka
P* = povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší ako 3.
SP = sadzba poistného
ZP = zdravotné postihnutie

Dátový typ:

CHAR – alfanumerický reťazec
INT – celé číslo
DEC – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet platných číslic pred aj       za desatinnou čiarkou spolu a y označuje počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač v desatinných číslach sa používa čiarka.    

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:

Položka 1 – Uvádza sa počet zamestnancov aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky (zamestnávateľ má povinnosť podať mesačný výkaz aj keď má len jedného zamestnanca a za tohto je celé obdobie platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona). Do počtu sa započíta aj zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 2 – Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia – zamestnávateľ.

Položka 3 – Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia – zamestnanec.

Položka 4 – Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím – zamestnávateľ.

Položka 5 – Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím – zamestnanec.

Položka 6 – Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom poistného podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca a aj v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky). Do počtu sa nezapočíta zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 7 – Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom poistného podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca a aj v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky). Do počtu sa nezapočíta zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 8 – Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za zamestnanca bez zdravotného postihnutia na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa vypočítava a platí preddavok, aj v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) , s) a v) zákona).

Položka 9 – Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa vypočítava a platí preddavok, aj v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) , s) a v) zákona).  

Položka 10 – Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez zdravotného postihnutia. Do celkovej výšky príjmu sa nezapočíta príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 11 – Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci so zdravotným postihnutím. Do celkovej výšky príjmu sa nezapočíta príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 12 – Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci bez zdravotného postihnutia. Do vymeriavacieho základu sa nezapočíta suma vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 13 – Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci so zdravotným postihnutím. Do vymeriavacieho základu sa nezapočíta suma vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 14 – Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia – zamestnávateľ.

Položka 15 – Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia – zamestnanec.

Položka 16 – Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím – zamestnávateľ.

Položka 17 – Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím – zamestnanec.

Položka 18 – Uvádza sa preddavok na poistné celkom.

Položka 19 – Uvádza sa označenie právnej formy: FO = fyzická osoba, PO = právnická osoba.

Položka 20 – Uvádza sa celkový počet zamestnancov spĺňajúcich definíciu zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, za ktorých zamestnávateľ odvádza preddavky aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky; údaj je povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší ako 3. Do počtu sa započíta aj zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Telo dávky

Veta tela dávky:

PoložkaPopis položkyPovinnáDátový typDĺžka
1.Poradové čísloPINT6
2.Rodné číslo zamestnancaPINT10
3.Počet dníPINT2
4.Sadzba preddavkov – zamestnávateľPDEC4, 2
5.Sadzba preddavkov – zamestnanecPDEC4, 2
6.Celková výška príjmu zamestnancaPDEC12, 2
7.Vymeriavací základ zamestnancaPDEC12, 2
8.Preddavok zamestnávateľPDEC12,2
9.Preddavok zamestnanecPDEC12, 2
10.Preddavok spoluPDEC12, 2
11.
Celková výška príjmu zamestnanca pre uplatnenie odpočítateľnej položky
P
DEC
12,2
12.
Celková výška ďalších príjmov zamestnanca
P
DEC
12,2
13.
Odpočítateľná položka
P
DEC
12,2

Vysvetlivky skratiek:

P = povinná položka

Dátový typ:

INT – celé číslo
DEC – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač v desatinných číslach sa používa čiarka.    

Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A:

Položka 1 –  Uvádza sa poradové číslo riadku.

Položka 2 – Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky. Uvádza sa aj zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 3 – Uvádza sa počet dní, za ktoré sa za zamestnanca vypočítava a platí preddavok, aj v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky. Uvádza sa počet dní aj za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 4 – Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnávateľa. Za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona sa uvádza nulová sadzba preddavku.

Položka 5 – Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnanca. Za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona sa uvádza nulová sadzba preddavku.

Položka 6 – Uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol zamestnancovi nárok a je predmetom vymeriavacieho základu. Uvádza sa aj celková výška príjmu za  zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 7 – Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 (u zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový vymeriavací základ). Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo materského, uvádza sa skutočný vymeriavací základ. Uvádza sa aj vymeriavací základ za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Položka 8 – Uvádza sa preddavok za zamestnávateľa. Za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona sa uvádza nulový preddavok.

Položka 9 – Uvádza sa preddavok za zamestnanca. Za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona sa uvádza nulový preddavok.

Položka 10 – Uvádza sa preddavok spolu.

Položka 11 – Uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca pre uplatnenie odpočítateľnej položky; za obdobia pred januárom 2015 sa uvedie 0.

Položka 12 – Uvádza sa celková výška ďalších príjmov zamestnanca (napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru, príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona), okrem príjmu uvedeného v položke 11. Ak takýto príjem zamestnanec nemá, uvedie sa 0; za obdobia pred januárom 2015 sa uvedie 0.

Položka 13 – Uvádza sa celková výška odpočítateľnej položky u zamestnanca. Ak sa odpočítateľná položka neuplatňuje, uvedie sa 0; za obdobia pred januárom 2015 sa uvedie 0.