• lekár označil pri predpise HRADÍ PACIENT, pričom lekáreň sa pokúša uložiť dispenzačný záznam s nenulovou úhradou ZP
  • pacient je dlžník bez nároku na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti, nejde o neodkladnú zdravontú starostlivosť a lekáreň sa pokúša uložiť dispenzačný záznam s nenulovou úhradou zdravotnej poisťovne
  • lekáreň zmenila v dispenzačnom zázname dátum predpisu (dátum predpisu sa musí zhodovať v dispenzačnom aj preskripčnom zázname.